Als gevolg van de klimaatverandering stijgt de zeespiegel sterk. Dit kan leiden tot schade door overstromingen in kuststeden, tenzij nieuwe strategieën worden ontwikkeld om deze verandering van de zeespiegel te verzachten.

Op dit moment zijn plannen en beleid inzake kustoverstromingen voornamelijk gericht op het creëren van traditionele harde structuren/zware constructies en wordt er minimaal gebruik gemaakt van op de natuur gebaseerde oplossingen, ondanks het overweldigende bewijs dat deze het overstromingsrisico en de gevolgen van overstromingen kunnen verminderen. Beleidsmakers overwegen vaak geen op de natuur gebaseerde oplossingen vanwege onzekerheden over de kosten, de kans op succes en het onderhoud dat na een paar jaar nodig is. Het doel van SARCC is de leemte in de kennis over natuurgebaseerde oplossingen op te vullen, zodat de integratie van dit soort oplossingen gemakkelijker wordt voor lokale overheden en kustbeheerders.

Nieuwe technieken en methodologieën

SARCC (Sustainable and Resilient Coastal Cities) zal de betrokken partners in staat stellen nieuwe technieken, methodologieën en praktijken in het kustbeheer te integreren. Dit helpt de waarde van op de natuur gebaseerde oplossingen aan te tonen en biedt de mogelijkheid om verzamelde informatie te delen met andere belanghebbenden in stedelijke kustgebieden. In het project wordt een systeem ontwikkeld om lokale gemeenschappen positief te betrekken bij het overleg om de waarde en de voordelen van op de natuur gebaseerde oplossingen voor de kustgemeenschappen te benadrukken.

SARCC is een Interreg 2 Zeeën-programma. Binnen de Interreg 2 Zeeën-regio werken partners uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België en Nederland samen. Deze internationale aanpak biedt een platform om ideeën en kennis te delen.

Onderzoeksgroepen

Building with Nature

Bekijk onderzoeksgroep

Resilient Deltas

Bekijk onderzoeksgroep

Gerelateerde projecten

Buitendijkse Maatregelen

Het project buitendijkse maatregelen heeft als doel een laagdynamisch intergetijdengebied te…

C-SCAPE

Zandsuppleties zijn een van de belangrijkste en meest gebruikte technieken tegen overstromingen. Ze…

Geen zee te hoog

Dit project benadert de ontwikkeling van waterveiligheidsstrategieën als een ruimtelijk vraagstuk…

Onderwaterlab

Achter de onderzoeksfaciliteit van het NIOZ in Yerseke liggen 12 betonnen bassins die bij vloed…

Perkpolder- De overgang van een zoetwaterlandbouwgebied naar een zoutwaternatuurgebied

Tot nu toe is er weinig werk verricht op het gebied van het herstel van kwelders. Dit betekent dat…
Studenten doen samen onderzoek in een polder

Polder2C's

De landen in het 2 Zeeën-gebied (België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk) zijn door…

Rammegors Tidal Restoration

Binnen het project zijn er verschillende doelstellingen:Het vergroten van de hoeveelheid kennis…

Verdiepende Monitoring Schorverjonging Zuidgors

De kustgebieden in Nederland hebben in de loop der jaren een aantal dramatische veranderingen…

Future shores

Zeespiegelstijging zet de veiligheid, ecologie en economie van de kust en deltawateren onder druk.…

Ecologische veerkracht

Het verlies aan biodiversiteit en de noodzaak van klimaatadaptatie zijn volgens het World Economic…