Het project buitendijkse maatregelen heeft als doel een laagdynamisch intergetijdengebied te creëren met een areaal van in totaal 57 hectare. Door het aanleggen van extra strekdammen en het ophogen van de bestaande wordt beoogd om bestaande veenrijke slikken bij Baalhoek en Knuitershoek geleidelijk te laten opslibben.

Het gebied dat zich tussen de strekdammen bevindt krijgt hierdoor betere omstandigheden voor de vestiging van bodemdieren: de stroomsnelheden nemen af en sediment wordt afgezet. Zo wordt het gebied aantrekkelijker voor foeragerende vogels. Dit project wordt gebruikt als een monitoringprogramma dat zich richt op de ecologische veranderingen, veranderingen in sedimentatie en veranderingen in stroomsnelheid.

Maatregelen langs de rivier

Binnen de Westerschelde is er behoefte aan natuurcompensatie als gevolg van het uitbaggeren van de Schelde. De provincie Zeeland heeft besloten om natuurwaarde toe te voegen aan Baalhoek en Knuitershoek door gebieden met een lage stroomsnelheid te creëren. Met de verandering in stroomsnelheid zal ook de sedimentatie- en erosiesnelheid veranderen, waardoor een nieuwe dynamiek in het onderzoeksgebied ontstaat.

Het project Buitendijkse Maatregelen wordt gebruikt als een monitoringprogramma gericht op ecologische veranderingen en veranderingen in de hydraulica. Het belangrijkste doel is om de juiste belanghebbenden te kunnen voorzien van ruimtelijke patronen op basis van morfologische informatie (sedimenthoogte).

Op basis hiervan kunnen de projectteams bepalen of de gewenste sedimentatiesnelheid al dan niet is bereikt en of zij veranderingen kunnen aanbrengen om deze snelheid te bereiken. Binnen dit onderzoeksproject zijn de belangrijkste vragen die we proberen te beantwoorden:

  1. Wat is de sedimentatiesnelheid in het projectgebied en de gebieden eromheen?
  2. Welke processen bepalen de sedimentatiesnelheid binnen deze gebieden?
  3. Hoe kan de sedimentatiesnelheid worden beïnvloed, indien de huidige snelheid niet aan de gewenste voorwaarden voldoet?

Meer informatie over het project vind je op de Delta Expertise-site.

Onderzoeksgroep

Building with Nature

Bekijk onderzoeksgroep

Gerelateerde projecten

C-SCAPE

Zandsuppleties zijn een van de belangrijkste en meest gebruikte technieken tegen overstromingen. Ze…

Geen zee te hoog

Dit project benadert de ontwikkeling van waterveiligheidsstrategieën als een ruimtelijk vraagstuk…

Onderwaterlab

Achter de onderzoeksfaciliteit van het NIOZ in Yerseke liggen 12 betonnen bassins die bij vloed…

Perkpolder- De overgang van een zoetwaterlandbouwgebied naar een zoutwaternatuurgebied

Tot nu toe is er weinig werk verricht op het gebied van het herstel van kwelders. Dit betekent dat…
Studenten doen samen onderzoek in een polder

Polder2C's

De landen in het 2 Zeeën-gebied (België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk) zijn door…

Rammegors Tidal Restoration

Binnen het project zijn er verschillende doelstellingen:Het vergroten van de hoeveelheid kennis…

SARCC

Als gevolg van de klimaatverandering stijgt de zeespiegel sterk. Dit kan leiden tot schade door…

Verdiepende Monitoring Schorverjonging Zuidgors

De kustgebieden in Nederland hebben in de loop der jaren een aantal dramatische veranderingen…

Future shores

Zeespiegelstijging zet de veiligheid, ecologie en economie van de kust en deltawateren onder druk.…

Ecologische veerkracht

Het verlies aan biodiversiteit en de noodzaak van klimaatadaptatie zijn volgens het World Economic…