Filters

Thema's

20 resultaten

Pagina 1 van 2

Aquaculture in Delta Areas

Het lectoraat Aquaculture in Delta Areas ondersteunt ondernemers in de aquacultuursector door hun kennisvragen praktijkgericht te onderzoeken. De vraag naar seafood stijgt wereldwijd. Steeds meer mensen eten vis en zeevruchten omdat het gezond en lekker is. Het aanbod van vis, schaal- en schelpdieren uit wildvangst stagneert echter. Om toch te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar seafood is een meer gecontroleerde productie nodig: aquacultuur. Zeeland kent een lange traditie op het gebied van zilte aquacultuur. De provincie ligt in een deltagebied en het zoute water is overal vlakbij. Het is dan ook een perfecte locatie voor het duurzaam kweken van vis, schaal- en schelpdieren. Zeeuwse ondernemers lopen voorop in het telen van algen, wieren, wormen, kreeft en vis. Kennisvragen en uitdagingen Toch staat aquacultuur in de kinderschoenen in vergelijking met de landbouw. Aquacultuurondernemers hebben veel kennisvragen en uitdagingen qua innovaties. Deze gaan bijvoorbeeld over hoe zij hun producten kunnen optimaliseren, welke nieuwe soorten ze kunnen kweken en welke technieken het beste zijn. De onderzoeksgroep Aquaculture in Delta Areas ondersteunt de ondernemers met onderzoek naar dit soort vragen. Zij doen dit vaak in samenwerking met andere kennisinstellingen en adviesbureaus. Ook werken de onderzoekers en studenten samen met mensen uit de beroepspraktijk. Het onderzoek vindt vaak plaats in het veld of in het SEA-Lab bij de HZ in Vlissingen. De onderzoeksgroep verzorgt ook trainingen en cursussen over aquacultuur.

Assetmanagement

Het lectoraat Assetmanagement doet onderzoek naar effectief en efficiënt langetermijnbeheer van bedrijfsmiddelen (assets) die bepalend zijn voor de leefbaarheid en duurzaamheid van de Zuidwestelijke Delta. De groep brengt hiervoor onderzoekers, studenten, professionals uit de praktijk en beleidsmakers samen. Assetmanagement gaat over het beheer van bedrijfsmiddelen, meestal in de openbare ruimte of als onderdeel van de infrastructuur. Denk bijvoorbeeld aan bruggen, wegen, sluizen, verkeerscentrales, rioleringen en groenvoorzieningen. Strategieën De onderzoekers ontwikkelen strategieën op basis van prestaties, kosten en risico’s. Ze richten zich met strategisch assetmanagement op de nieuwste markten en technische ontwikkelingen, het beheer van assets met nieuwe technieken en innovatieve methoden en smart and data driven assetmanagement. Het laatste wordt in de toekomst belangrijker. Ook worden thema’s als circulariteit, het verlengen van de levensduur en klimaatadaptatie steeds belangrijker binnen het onderzoeksgebied. Met hun onderzoek zorgen de onderzoekers dat de regio veilig, duurzaam, aantrekkelijk en bereikbaar blijft. Een andere belangrijke taak is het vergroten van kennis over assetmanagement. Dit doen de onderzoekers enerzijds door onderwijs aan studenten, anderzijds door cursussen en workshops te verzorgen. Regionale partners Het lectoraat werkt samen met partners in de regio, die de assets beheren. Het gaat om grote spelers als Rijkswaterstaat, de provincie, Waterschap Scheldestromen, North Sea Port, de Zeeuwse gemeenten en KIC/MPI. Met deze partners deelt het lectoraat kennis, zodat assetmanagers in de Zuidwestelijke Delta zich kunnen blijven ontwikkelen.

Biobased Bouwen

Het lectoraat Biobased Bouwen is onderdeel van het Centre of Expertise Biobased Economy, een samenwerking tussen HZ University of Applied Sciences en Avans. Het verzamelt, ontwikkelt, valoriseert en deelt kennis over het toepassen van biobased materialen in de bouw en civiele techniek. Het lectoraat richt zich op de woning‐ en utiliteitsbouw, bestaande bouw en nieuwbouw, funderingen, constructie, de afwerking van gevels en daken, de stoffering van de binnenzijde en op civiele toepassingen in de weg‐ en waterbouw. De onderzoekers voeren praktijkgericht onderzoek uit met (internationale) bedrijven, onderzoeksinstellingen en studenten. Agro-reststromen Hun voorkeur gaat uit naar onderzoek naar bouwmaterialen en –systemen die zijn gemaakt uit in de regio beschikbare agro-reststromen. Daarnaast kijken ze naar de kracht van de HZ en Avans. Hierdoor ligt de focus op materialen en composieten uit vlas, hennep, bamboe en hout en isolatiematerialen van (vlas)kalkhennep, mycelium, riet en stro en wier. Het lectoraat wil vooral samenwerken met Zeeuwse en Brabantse bedrijven, die biobased (bouw)materialen maken. Hierdoor kunnen duurzame netwerken ontstaan met kansen voor lokale werkgelegenheid en startups in de regio. Kennisbank Met veertig bedrijven en kennisinstellingen uit de Green Deal Biobased Bouwen heeft het Centre of Expertise Biobased Economy de kennisbank www.biobasedbouwen.nl ontwikkeld. Via deze kennisbank kan iedereen, van uitvoerder tot beleidsmaker en opdrachtgever, kennis vergaren en delen over de beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van biobased materialen, producten en bouwconcepten.

Building with Nature

Vooral delta’s zijn ontvankelijk voor fenomenen als klimaatverandering, zeespiegelstijging en natuurrampen. Daarom is kustverdediging belangrijk in deze gebieden. De ervaring heeft geleerd dat natuurlijke oplossingen veerkrachtiger zijn om verstoringen te weerstaan. Het lectoraat Building with Nature onderzoekt hoe je in de kustverdediging zo veel mogelijk gebruik kunt maken van de natuur, zodat ze naast veiligheid ook mogelijkheden biedt voor recreatie. Nederland heeft voor een groot deel een zandige kust van strand en duinen. Zo’n kust kan in stand blijven door het samenspel van zand, wind, golven en stroming. Een voorbeeld van een Building with Nature-benadering is het aanvullen van het tekort aan zand waarna het aan de natuur wordt overgelaten om de kust in stand te houden. Extra voordeel is dat je op het strand kunt recreëren. Herstel van schorren Naast zandige kusten heeft Nederland dijken. Voorbeelden van Building with Nature-oplossingen in dit soort gebieden zijn kunstmatige oesterriffen of het herstel van schorren waardoor de golfaanval op de dijk wordt verminderd. De onderzoeksgroep doet ook onderzoek naar het verhogen van natuurwaarden op de dijken zelf. De onderzoekers werken veel op locatie, in het veld of in het laboratorium.

Data Science

Het lectoraat Data Science doet praktijkgericht onderzoek naar het creëren van dataproducten. Ze richt zich met name op producten die belangrijk zijn in een deltagebied zoals Zeeland, bijvoorbeeld voor kustbescherming, veiligheid, toerisme, voedsel, industrie, energie en logistiek. Het lectoraat werkt samen met ondernemers, overheden en andere lectoraten en kenniscentra, zodat de dataproducten kunnen worden gecombineerd met kennis uit deze domeinen. Met dataproducten kunnen gebruikers sneller, efficiënter, effectiever en nauwkeuriger beslissingen nemen. Disciplines zoals wiskunde, statistiek, software-engineering en machine learning komen samen in Data Science. Business understanding Aan elk dataproduct ligt een onderzoeksproces ten grondslag. In de eerste, cruciale stap (business understanding) wordt onderzocht wat de vraag precies is. Daarna wordt ruwe data verzameld en geschikt gemaakt voor de rest van het proces. Een mogelijke vervolgstap is om de data te visualiseren of op een andere manier te communiceren. Vervolgens kunnen de data verder worden gemodelleerd aan de hand van machine learning. Dit omvat verschillende technieken zoals clusteren, voorspellen, classificeren en anomalieën detecteren. Uiteindelijk leidt dit tot een dataproduct. Mischa Beckers is lector Data Science. Hij sprak op 16 november 2017 zijn lectorale rede uit: ‘Do believe the hype’.

Delta Power

Het lectoraat Delta Power doet onderzoek naar de mogelijkheden van deltagebieden om duurzaam energie op te wekken en op te slaan. Er zijn voldoende energiebronnen in de deltagebieden: stromend water, wind en zon. Windmolens en zonnepanelen kent inmiddels iedereen, maar kun je ook energie opwekken met water dat stroomt, valt of in golven beweegt? Welke techniek werkt het beste? Wat levert het meeste op tegen betaalbare kosten? Hoe kunnen we energie opslaan en terugbrengen in het net? En wat past het beste in de omgeving en is ecologisch verantwoord? Delta Power probeert via praktijkgericht onderzoek antwoorden te vinden op deze vragen. Leefbaarheid De verwachting is dat er steeds meer mensen in deltagebieden gaan wonen. Om dit soort gebieden leefbaar te houden is duurzaam gebruik van de aarde een must. Hierbij hoort duurzaam opwekken van energie. Met de kennis die voortkomt uit het onderzoek van Delta Power kunnen goedkopere en efficiëntere systemen worden gemaakt die passen in deltagebieden wereldwijd. Jacob van Berkel is lector Delta Power. Hij sprak op 2 november 2017 zijn lectorale rede uit: ‘Delta Power, symbiose van energie en water’.

Excellence and Innovation in Education

Het lectoraat Excellence and Innovation in Education wil via praktijkgericht onderzoek en nieuwe initiatieven de kwaliteit van en verbindingen in het Zeeuwse onderwijs op peil houden en verder ontwikkelen. Het lectoraat is een partner van alle scholen in de regio. Het belang van samen leren in een lerende cultuur staat centraal binnen het lectoraat. Daarnaast zijn (gespreid) leiderschap en de verbinding met de omgeving belangrijk. “In die verbinding gaat het over de doorgaande lijn van vroege en voorschoolse educatie en het primair onderwijs tot aan het hoger onderwijs, maar ook de verbinding tussen het onderwijs, overheid en het werkveld”, zegt lector Patrick van Schaik. Regionaal kenniscentrum Hij vindt dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid is voor onderwijs en opleiden in Zeeland. “Als lectoraat gaan wij daaraan onderzoeksmatig bijdragen. “Het belang van onderwijs voor een provincie als de onze is ontzettend groot. Als hogeschool delen we met het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs de verantwoordelijkheid voor het onderwijs aan kinderen en jongeren. Wat ergens anders gebeurt, is van invloed op ons en andersom. Als het in het primair of voortgezet onderwijs niet goed gaat, hebben wij straks ook een probleem. Daarom willen we als lector samen met partners in het onderwijs een regionaal kenniscentrum voor onderwijskundige innovaties zijn.” Patrick van Schaik sprak op 21 april zijn lectorale rede uit: ‘Naar een gezamenlijke verantwoordelijkheid onderwijs en opleiden in Zeeland’

Expertise and Valorisation Management

Expertise and Valorisation Management (EVM) benadert complexe maatschappelijke vraagstukken op een multidisciplinaire wijze. De maatschappelijk uitdagingen waar we voor staan, zoals klimaatverandering, robotisering en beperkingen in economische groei zijn 'wicked' van aard: er is geen eenduidig probleem, laat staan een eenduidige oplossing. De Expertise Management Methodologie (EMM) levert een raamwerk waarbij belanghebbenden vanuit verschillende achtergronden en met verschillende, vaak tegengestelde wereldbeelden op zoek gaan naar oplossingen die het breedste draagvlak hebben. Aan de hand van deze methodologie wordt kennis, opgedaan uit onderzoek, geanalyseerd en op een gemeenschappelijke plaats opgeslagen. Op basis van EMM is de sociale theorie van een duurzame, samen lerende maatschappij ontwikkeld. Deze sociale theorie beschrijft een proces om beargumenteerd wenselijke en cultureel haalbare veranderingen tot stand te brengen met een blijvende impact.EMM en de sociale theorie zijn beschreven in het on-line boek We Got to Move.

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme (KCKT) is dé kennispartner in het vrijetijdsdomein in Zeeland. Als onderdeel van HZ University of Applied Sciences heeft het toegang tot een rijk kennisnetwerk van onderzoek, beleid en praktijk. KCKT geeft invulling aan vraagstukken van ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties door middel van kennisontwikkeling en kennisoverdracht. Het doel is om duurzame innovatie van het vrijetijdsdomein in Zeeland te stimuleren. Daarnaast ondersteunt KCKT de overheid bij het maken van strategische keuzes waardoor een speelveld ontstaat voor bedrijven. De onderzoekers houden te allen tijde rekening met het gemeenschappelijke belang voor de regio en de balans tussen inwoners, economie, natuur en leefomgeving. Voor de beantwoording van de vraagstukken maakt het kenniscentrum gebruik van de domeinen van de HZ, variërend van economie, zorg en welzijn tot ICT en gebiedsontwikkeling. Door de koppeling van deze expertise en eigen onderzoek fungeert KCKT als makelaar tussen de HZ en het werkveld om de ontwikkelde kennis daadwerkelijk toe te passen. De praktijkcasussen worden weer benut in de opleidingen van de HZ. Zo ontstaat een optimale kruisbestuiving. Feiten en cijfers Onderzoeken en genereren van feiten en cijfers KCKT meet het toerisme en brengt het gedrag van gasten in beeld. Ze doet onderzoek naar de wensen, behoeften en belevenissen van gasten. Ook onderzoekt het de impact van het toerisme voor de regio, in economisch en maatschappelijk perspectief. Hiervoor gebruikt KCKT diverse onderzoeksmethoden en benut het een grote variëteit aan gegevens, waaronder big data. Vertalen en interpreteren KCKT deelt kennis over het vrijetijdsdomein in Zeeland. Dankzij de onderzoeken en kennis van de regio kan het de feiten en cijfers duiden. Het kenniscentrum laat verbanden zien, geeft een verklaring van de cijfers en plaatst dit in perspectief van actuele trends en verwachte ontwikkelingen. Begeleiden en verbinden De kennis van KCKT zijn bouwstenen waarop ondernemers, overheden en overige betrokken partijen keuzes kunnen maken. Het kenniscentrum helpt graag bij dit keuzeproces en brengt partijen in contact met elkaar, zodat ontwikkelingen vanuit een collectief tot stand komen. Lees meer over het kenniscentrum op haar eigen website.

HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren

HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren onderzoekt in opdracht van mkb-ondernemers, belangenorganisaties, overheden, inwoners en het onderwijs vraagstukken rondom duurzame innovaties en ondernemerschap. Het kenniscentrum helpt deze doelgroepen met het vinden van antwoorden op sociaal-maatschappelijke uitdagingen waar allerlei, soms tegengestelde belangen zijn. “We geven inzicht, creëren nieuwe perspectieven en realiseren projecten”, zegt coördinator Ageeth van Maldegem. Het kenniscentrum focust zich op verbeterde klantinzichten, wil met haar onderzoeken altijd impact realiseren en richt zich op kennis waarmee je product- en businessmodellen kunt ontwikkelen. Gedrag van organisaties De onderzoekers hebben een goed beeld van het gedrag van organisaties en weten wat wel en niet werkt op het gebied van innovatie en ondernemerschap. Het kenniscentrum vat haar bevindingen samen in duidelijke rapporten voor en over ondernemers. De opgedane kennis is eenvoudig in te zetten en wordt bijvoorbeeld gebruikt in het zakelijke netwerk en broedplaats Dockwize. Als het kan werken de onderzoekers samen met studenten. Diepgaand klantinzicht Onderzoeker en coördinator Ageeth van Maldegem is gepromoveerd aan de Cranfield University in het Verenigd Koninkrijk. Zij heeft onderzocht hoe organisaties in het midden- en kleinbedrijf (mkb) diepgaand klantinzicht creëren en gebruiken in innovatieprojecten. De uitkomsten van het promotieonderzoek komen tot uiting in concrete handleidingen en worden toegepast in opleidingsprogramma’s van de HZ. Het onderzoek is hier te lezen. Een samenvatting staat hier. Lees meer over het kenniscentrum op haar eigen website.