Filters

Thema's

17 resultaten

Pagina 1 van 2

Assetmanagement

Het lectoraat Assetmanagement doet onderzoek naar effectief en efficiënt langetermijnbeheer van bedrijfsmiddelen (assets) die bepalend zijn voor de leefbaarheid en duurzaamheid van de Zuidwestelijke Delta. De groep brengt hiervoor onderzoekers, studenten, professionals uit de praktijk en beleidsmakers samen. Assetmanagement gaat over het beheer van bedrijfsmiddelen, meestal in de openbare ruimte of als onderdeel van de infrastructuur. Denk bijvoorbeeld aan bruggen, wegen, sluizen, verkeerscentrales, rioleringen en groenvoorzieningen. Strategieën De onderzoekers ontwikkelen strategieën op basis van prestaties, kosten en risico’s. Ze richten zich met strategisch assetmanagement op de nieuwste markten en technische ontwikkelingen, het beheer van assets met nieuwe technieken en innovatieve methoden en smart and data driven assetmanagement. Het laatste wordt in de toekomst belangrijker. Ook worden thema’s als circulariteit, het verlengen van de levensduur en klimaatadaptatie steeds belangrijker binnen het onderzoeksgebied. Met hun onderzoek zorgen de onderzoekers dat de regio veilig, duurzaam, aantrekkelijk en bereikbaar blijft. Een andere belangrijke taak is het vergroten van kennis over assetmanagement. Dit doen de onderzoekers enerzijds door onderwijs aan studenten, anderzijds door cursussen en workshops te verzorgen. Regionale partners Het lectoraat werkt samen met partners in de regio, die de assets beheren. Het gaat om grote spelers als Rijkswaterstaat, de provincie, Waterschap Scheldestromen, North Sea Port, de Zeeuwse gemeenten en KIC/MPI. Met deze partners deelt het lectoraat kennis, zodat assetmanagers in de Zuidwestelijke Delta zich kunnen blijven ontwikkelen.

Water Technology

Het lectoraat Water Technology onderzoekt onder meer hoe water zo efficiënt mogelijk kan worden gebruikt of hergebruikt, zodat het schaarse zoet water (ook) als drinkwater kan worden gebruikt? Deltagebieden zoals Zeeland hebben nauwelijks gebiedseigen zoet water. Zoet water komt vaak uit andere gebieden. Veel bedrijven, bijvoorbeeld in de landbouw en chemische industrie, hebben echter veel zoet water nodig voor hun processen. Terugwinnen Voor de leefbaarheid in deltagebieden zijn watervoorziening, waterzuivering en het terugwinnen van grondstoffen dan ook belangrijke thema’s. Deze vragen om speciale technieken voor hergebruik en de zuivering van water. Het lectoraat Water Technology houdt zich hiermee bezig en richt zich op ontziltingstechnieken, hergebruik van waterstromen en het toepassen van systemen die waterkwaliteit en waterkwantiteit monitoren en regelen.

Supply Chain Innovation

Het lectoraat Supply Chain Innovation van HZ University of Applied Sciences onderzoekt met bedrijven en overheden in de regio hoe innovaties de logistieke ketens in Zeeland efficiënter, responsiever, duurzamer en concurrerender kunnen maken. Ze analyseren de kansen en impact van nieuwe technologie, de meerwaarde en voorwaarden voor succesvolle samenwerking in ketens en de kenmerken van nieuwe businessmodellen bij invoering van nieuwe concepten. Omdat logistiek een ‘global playing field’ is werken we samen met universiteiten en hogescholen in Nederland en daarbuiten en bekijken we de positie van de Zeeuwse logistieke bedrijven binnen de context van internationale supply chains. Thema's Het lectoraat werkt intensief samen met de Zeeuwse innovatieplatforms Zeeland Connect en Food Delta Zeeland in het identificeren van innovatiebehoeften en onderzoeksvragen. De thema’s waarop het lectoraat onderzoek uitvoert zijn: - Logistieke stromen en verbindingen: De Zeeuwse economie en met name de haven kan alleen blijven concurreren als de verbindingen naar het achterland goed en betrouwbaar zijn. We onderzoeken hoe bedrijven kunnen samenwerkingen om de achterlandverbindingen te versterken en het bundelen van lading tot nieuwe achterland diensten kunnen realiseren. - Zero Emissie Logistiek: De ambitie van het klimaatakkoord van Parijs betekent voor de logistiek de overstap naar schone energiedragers. Het transitieproces naar die doelstellingen is voor velen, ook logistiek dienstverleners, lastig en complex. We doen onderzoek naar logistieke innovaties nodig om zero emissie in te kunnen voeren, de investeringsbeslissingen die bedrijven moeten nemen en benodigde laad- en tankinfrastructuur in Zeeland. - Digitalisering en robotisering - Met digitalisering en robotisering worden bedrijven responsiever en minder gevoelig voor beschikbaarheid van arbeidskrachten. We onderzoeken hoe bedrijven data en informatie automatisch kunnen registreren en verwerken en processen kunnen robotiseren. - Autonoom Transport - In de komende tien jaar zullen in Nederland eerst ‘connected’ voertuigen, zoals truck platooning, grootschalig worden ingevoerd en vervolgens stappen gezet worden voor het invoeren van volledig autonome voertuigen. Ook autonome schepen zullen de komende tien jaar hun intrede doen. We onderzoeken hoe bedrijven deze technologie kunnen inzetten en welke aanpassingen hiervoor nodig zijn binnen bedrijven en in de infrastructuur. De ontwikkelde kennis stelt het lectoraat graag ter beschikking aan bedrijven in de regio. Benieuwd wat het lectoraat voor u kan betekenen? Neem contact op met een van de onderzoekers.

Resilient Deltas

Het lectoraat Resilient Deltas doet praktijkgericht onderzoek naar hoe je een deltagebied zo veilig mogelijk inricht en hoe je de kracht van de samenleving, overheid en bedrijfsleven gebruikt voor een vitale en veerkrachtige delta. Resilient Deltas onderzoekt de samenhang tussen ruimtegebruik, sociaal kapitaal, economie en vitale infrastructuur van deltagebieden. Ook wordt de governance van waterveiligheid- en gebiedsontwikkelingsprocessen onder de loep genomen, zodat er een integraal beeld ontstaat. Op basis van dit inzicht zoekt de onderzoeksgroep een dynamische balans, waarmee de samenleving in deltagebieden zich veerkrachtig, vitaal en veilig kan ontwikkelen. In het onderzoeksproject Zelfredzaamheid is onderzocht hoe veerkrachtig een gemeenschap is na een ramp, zoals een overstroming. Ook heeft de onderzoeksgroep onderzoek gedaan naar de professional en de zelfredzame samenleving. Dit onderzoek gaf inzicht in beschikbare wetenschappelijke kennis over zelfredzaamheid, de motivatie van burgers voor zelfredzaamheid en handreikingen voor professionals om de veranderende beroepsrol in een zelfredzame samenleving in te vullen. De onderzoeksgroep werkt samen met partijen als Veiligheidsregio Zeeland, de provincie, Rijkswaterstaat Zee & Delta en de politie.

Ouderenzorg

Het lectoraat Ouderenzorg doet onderzoek naar innovaties in de ouderenzorg op basis van vraagstukken uit de praktijk. “Innovaties waarmee we uiteindelijk de kwaliteit van leven van ouderen kunnen verbeteren”, zegt lector Gerda Andringa. Innoveren in de ouderzorg is volgens haar noodzakelijk voor de kwaliteit van de ouderenzorg in de provincie, vanwege de vergrijzing, forse stijgingen van de zorgkosten en tekorten op de arbeidsmarkt. Bovendien heeft de ouderenzorg een imagoprobleem. In Zeeland is de kwaliteit van de zorg nog hoog, maar zorgen zijn er door de vergrijzing en wegtrekkende jongeren.

Marine Biobased Chemie

Het lectoraat Marine Biobased Specialties (MBBS) wil mariene biomassa en de stoffen die je hieruit kunt verkrijgen duurzaam toepassen in de transitie naar een bio-circulaire economie. Het in 2017 opgezette lectoraat heeft nu nog Vlissingen als thuisbasis, maar zodra het Joint Research Center Zeeland (JRCZ) is opgeleverd verhuizen de onderzoekers naar het nieuwe onderzoekscentrum aan Het Groene Woud in Middelburg. Focus Het lectoraat is stevig verankerd in de Zuidwestelijke Delta en Zeeland in het bijzonder. “Met ons onderzoek willen we bijdragen aan de verduurzaming, kennisontwikkeling en het innovatievermogen in de regio. We richten ons op de transitie van de voedselketen en biobased toepassingen”, zeg onderzoeker Tanja Moerdijk. Marine Biobased Specialties innoveert rondom laag trofische biomassa, zoals (micro)algen en zeewier, waardevolle voedselproductie en biobased toepassingen. “Zeewier is een duurzame eiwitbron, maar wordt nog betrekkelijk weinig toegepast. Wij zijn goed in onderzoek naar smaak, wat heel specifiek is, geur en textuur van deze biomassa. Die kennis is belangrijk als je de producten wil verwerken en deel laten uitmaken van de voedselketen. Consumenten zijn nu namelijk nog niet overtuigd van de waarde van mariene biomassa. Ons onderzoek speelt daarbij een grote rol.” Eiwittransitie Als zeewier meer ingeburgerd raakt, wordt Europa ook minder afhankelijk van de import van eiwitrijke gewassen zoals soja. Marine Biobased Specialties wil helpen om de eiwittransitie hier vorm te geven en de regio daarmee nationaal en internationaal in de spotlights te zetten. Een derde punt waarop het lectoraat zich richt is het gebruik van mariene biomassa als grondstof voor biobased toepassingen. Het lectoraat werkt nauw samen met het bedrijfsleven en andere kennisinstellingen. Binnen de HZ is er een sterke band met de opleiding Chemie. “Als lectoraat voeden wij de opleiding met relevante casuïstiek, maar we proberen de studenten bijvoorbeeld ook ondernemersvaardigheden bij te brengen."

Healthy Region

Toerisme, vitaliteit, bewegen, welzijn, gezondheid én Zeeland. Wat ontstaat er als je de raakvlakken tussen deze onderwerpen opzoekt? Het lectoraat Healthy Region doet onderzoek naar cross-overs tussen de gezondheid van burgers en toeristen en de kenmerkende omgevingsfactoren van Zeeland. De onderzoekers werken hiervoor samen met studenten, ondernemers, bestuurders en inwoners. Het levert kennis op waarmee diensten en producten, die te maken hebben met gezond leven, beter zijn afgestemd op de veranderende behoeften van bewoners en toeristen. Hierdoor draagt het lectoraat bij aan slimme, duurzame en inclusieve groei van het toerisme en de economie van Zeeland. Ook is er maatschappelijke waarde, omdat bewoners gebruik kunnen maken van de innovatieve diensten en producten. Drie thema’s zijn de rode draad in de onderzoeksprojecten van het lectoraat Healthy Region. Healthy Living Hoe kunnen burgers een vitale leefstijl ontwikkelen en behouden? Welke activiteiten en voorzieningen op het gebied van welzijn, gezondheid en vitaliteit dragen daaraan bij? En hoe kunnen zorg- en welzijnssystemen innoveren en verduurzamen? Dit thema gaat vooral over de gezonde regio Zeeland. Healthy Lifestyle Beweging en sport zijn het fundament voor een gezonde leefstijl. Hoe kun je een actieve leefstijl stimuleren voor zowel bewoners als toeristen? Welk effect heeft het sport- en beweegaanbod in een gezonde regio hierop? En welke technologieën kun je daarvoor inzetten? Bewegen en sport worden in dit thema gerelateerd aan vitaliteit, welzijn en gezond leven en ouder worden. Healthy Hospitality Hoe kun je toerisme en gezondheidszorg aan elkaar koppelen, zodat je nieuwe mogelijkheden creëert om Zeeland als gezonde regio op de kaart te zetten? In dit thema worden twee zeer diverse sectoren met elkaar verbonden. Lector Olaf Timmermans sprak op 11 juni 2015 zijn inaugurele rede 'Crossing over to a healthy region’ uit.

HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving

HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving doet onderzoek naar sociaal-maatschappelijke en desgewenst economische kwesties in Zeeland. De onderzoekers herkennen zo trends en ontwikkelingen in Zeeland, beschrijven en analyseren deze. Met deze kennis en verdieping wil het kenniscentrum bijdragen aan de kwaliteit van leven in Zeeland. Door te monitoren, te onderzoeken wat inwoners vinden, ervaren en doen, door inwoners actief mee te laten denken over de onderzoeksthema’s, hen te informeren en mee te laten praten over de uitslagen daagt het kenniscentrum inwoners uit om verder te kijken. Ook stimuleert ze daarmee hun betrokkenheid bij de maatschappij. Beschrijven, vergelijken en verklaren De onderzoekers doen meer dan data aanleveren. De data zijn een middel om de onderzoeksvragen te beantwoorden. “Wij beschrijven, vergelijken, verklaren en plaatsen gegevens binnen de Zeeuwse context. Wij hebben daarbij oog voor regionale en landelijke ontwikkelingen en voor bevindingen uit ander onderzoek.” De onderzoekers zijn deskundig in hun vakgebied, opereren onafhankelijk, zijn betrouwbaar en werken zoveel mogelijk samen, enerzijds met de mensen over wie het onderzoek gaat, anderzijds met organisaties en instellingen die bijdragen aan de kennisoptimalisatie en – deling in Zeeland. Onderzoeksfunctie Het kenniscentrum werkt in eerste instantie in opdracht van de provincie, die een deel van haar beleid baseert op de gegevens van het kenniscentrum. Organisaties, instellingen en bedrijven kunnen ook met vragen aankloppen. De onderzoeksfunctie van de provincie was eerder ondergebracht bij de ZB. Sinds 30 juni 2021 valt deze onder vlag van de HZ. Lees meer over het kenniscentrum op haar eigen website.

HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren

HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren onderzoekt in opdracht van mkb-ondernemers, belangenorganisaties, overheden, inwoners en het onderwijs vraagstukken rondom duurzame innovaties en ondernemerschap. Het kenniscentrum helpt deze doelgroepen met het vinden van antwoorden op sociaal-maatschappelijke uitdagingen waar allerlei, soms tegengestelde belangen zijn. “We geven inzicht, creëren nieuwe perspectieven en realiseren projecten”, zegt coördinator Ageeth van Maldegem. Het kenniscentrum focust zich op verbeterde klantinzichten, wil met haar onderzoeken altijd impact realiseren en richt zich op kennis waarmee je product- en businessmodellen kunt ontwikkelen. Gedrag van organisaties De onderzoekers hebben een goed beeld van het gedrag van organisaties en weten wat wel en niet werkt op het gebied van innovatie en ondernemerschap. Het kenniscentrum vat haar bevindingen samen in duidelijke rapporten voor en over ondernemers. De opgedane kennis is eenvoudig in te zetten en wordt bijvoorbeeld gebruikt in het zakelijke netwerk en broedplaats Dockwize. Als het kan werken de onderzoekers samen met studenten. Diepgaand klantinzicht Onderzoeker en coördinator Ageeth van Maldegem is gepromoveerd aan de Cranfield University in het Verenigd Koninkrijk. Zij heeft onderzocht hoe organisaties in het midden- en kleinbedrijf (mkb) diepgaand klantinzicht creëren en gebruiken in innovatieprojecten. De uitkomsten van het promotieonderzoek komen tot uiting in concrete handleidingen en worden toegepast in opleidingsprogramma’s van de HZ. Het onderzoek is hier te lezen. Een samenvatting staat hier. Lees meer over het kenniscentrum op haar eigen website.

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme (KCKT) is dé kennispartner in het vrijetijdsdomein in Zeeland. Als onderdeel van HZ University of Applied Sciences heeft het toegang tot een rijk kennisnetwerk van onderzoek, beleid en praktijk. KCKT geeft invulling aan vraagstukken van ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties door middel van kennisontwikkeling en kennisoverdracht. Het doel is om duurzame innovatie van het vrijetijdsdomein in Zeeland te stimuleren. Daarnaast ondersteunt KCKT de overheid bij het maken van strategische keuzes waardoor een speelveld ontstaat voor bedrijven. De onderzoekers houden te allen tijde rekening met het gemeenschappelijke belang voor de regio en de balans tussen inwoners, economie, natuur en leefomgeving. Voor de beantwoording van de vraagstukken maakt het kenniscentrum gebruik van de domeinen van de HZ, variërend van economie, zorg en welzijn tot ICT en gebiedsontwikkeling. Door de koppeling van deze expertise en eigen onderzoek fungeert KCKT als makelaar tussen de HZ en het werkveld om de ontwikkelde kennis daadwerkelijk toe te passen. De praktijkcasussen worden weer benut in de opleidingen van de HZ. Zo ontstaat een optimale kruisbestuiving. Feiten en cijfers Onderzoeken en genereren van feiten en cijfers KCKT meet het toerisme en brengt het gedrag van gasten in beeld. Ze doet onderzoek naar de wensen, behoeften en belevenissen van gasten. Ook onderzoekt het de impact van het toerisme voor de regio, in economisch en maatschappelijk perspectief. Hiervoor gebruikt KCKT diverse onderzoeksmethoden en benut het een grote variëteit aan gegevens, waaronder big data. Vertalen en interpreteren KCKT deelt kennis over het vrijetijdsdomein in Zeeland. Dankzij de onderzoeken en kennis van de regio kan het de feiten en cijfers duiden. Het kenniscentrum laat verbanden zien, geeft een verklaring van de cijfers en plaatst dit in perspectief van actuele trends en verwachte ontwikkelingen. Begeleiden en verbinden De kennis van KCKT zijn bouwstenen waarop ondernemers, overheden en overige betrokken partijen keuzes kunnen maken. Het kenniscentrum helpt graag bij dit keuzeproces en brengt partijen in contact met elkaar, zodat ontwikkelingen vanuit een collectief tot stand komen. Lees meer over het kenniscentrum op haar eigen website.