Oosterscheldekering 1

Projecten & Publicaties

Zoek hier naar onderzoeksprojecten en publicaties van de lectoraten en kenniscentra van de HZ.

Filters

Type

Thema's

58 resultaten

Pagina 1 van 6

Ecomare venusschelp

Alternatieve perceelgebonden schelpdierkweek

De ontwikkeling van een totaalconcept als blauwdruk voor duurzame perceelgebonden kweek van tapijt- en venusschelpen.
DOW Terneuzen

AquaSPICE

De onderzoeksgroep Water Technology is partner in het Horizon 2020 programma van de Europese Unie voor het onderzoeksproject AquaSPICE. AquaSPICE richt zich op het bevorderen van de duurzaamheid van procesindustrieën door middel van digitale en circulaire innovaties op het gebied van watergebruik.

In de meeste industrieën wordt water gebruikt tijdens de productieprocessen. Naar schatting wordt 20% van alle zoetwaterverbruik wereldwijd door de industrie gebruikt. Innovatie in waterbehandeling kan voor belangrijke industriële watergebruikers gesloten kringlopen tot bijna 100% efficiëntie brengen door terugwinning en hergebruik van hulpbronnen.

Waterschaarste is een werkelijkheid voor sommige locaties van Dow in Europa. Dow zoekt naar mogelijkheden om de zoetwaterinname in de verschillende productielocaties te verminderen door waterstromen te hergebruiken. De waterstromen zullen worden behandeld met technologieën om ze opnieuw in de processen te kunnen gebruiken. Daarom zal een proef worden uitgevoerd met containers met verschillende waterbehandelingstechnologieën.

De pilot wordt uitgevoerd bij Dow Terneuzen, Dow Böhlen en BASF Antwerpen. Op elke locatie zullen verschillende waterstromen met verschillende behandelingen worden getest. Deze case study is een samenwerking tussen Dow (Terneuzen en Böhlen), Universiteit Gent, Evides Industriewater, RWTH Aachen University en HZ University of Applied Sciences.

Daarnaast zal de nadruk liggen op intelligent waterbeheer. Er zal een cyberfysisch watersysteem worden gecreëerd met een meetnetwerk van real-time sensoren en er zal een model worden geconstrueerd waarin beslissingen kunnen worden genomen.

Hans Cappon, Emma McAteer en Lies Hamelink, van de onderzoeksgroep Watertechnologie, werken mee aan het AquaSPICE-project. Zij zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van het operationele werk van de pilots bij Dow Terneuzen en Dow Böhlen en nemen deel aan de gegevensanalyses en de evaluatie van de resultaten.

Building with Nature header

Buitendijkse Maatregelen

Het project buitendijkse maatregelen heeft als doel een laagdynamisch intergetijdengebied te creëren met een areaal van in totaal 57 hectare. Door het aanleggen van extra strekdammen en het ophogen van de bestaande wordt beoogd om bestaande veenrijke slikken geleidelijk te laten opslibben. Het gebied dat zich tussen de strekdammen bevindt krijgt hierdoor betere omstandigheden voor de vestiging van bodemdieren: de stroomsnelheden nemen af en sediment wordt afgezet. Zo wordt het gebied aantrekkelijker voor foeragerende vogels. Dit project wordt gebruikt als een monitoringprogramma dat zich richt op de ecologische veranderingen, veranderingen in sedimentatie en veranderingen in stroomsnelheid.
Zand close up

C-SCAPE- Sandy strategies for sustainable coastal climate change adaptation

Zandsuppleties zijn een van de belangrijkste en meest gebruikte technieken tegen overstromingen. Ze bieden niet alleen bescherming tegen hoogwater, maar vormen ook unieke kansen voor de natuur. Als gevolg van de klimaatverandering is een sterke toename van de hoeveelheid zandsuppleties zichtbaar. De proeftuinen zijn gericht op twee grootschalige projecten die zich richten op kustbescherming (de zandmotor en Hondsbossche Duinen). Binnen deze proeftuinen zullen aanvullende metingen worden verricht om een beter inzicht te krijgen in het morfologische, ecologische en maatschappelijke effect van grootschalige zandsuppleties, zodat in de toekomst betere hoogwaterbeschermingsmaatregelen kunnen worden ontworpen.
7 Cbci Projecten

CBCI - Circular Bio-based Construction Industry

Gemeenschappelijke uitdaging
De bouwsector is een grootverbruiker van hulpbronnen: 30-50% van alle in Europa gebruikte materialen gaat naar de bouw. Tussen 2003 en 2011 werd in de EU jaarlijks ongeveer 1200-1800 megaton aan bouwmaterialen gebruikt, die jaarlijks 33% van de totale CO2-uitstoot veroorzaken. De gebruikte componenten en materialen zijn echter vaak niet aanpasbaar tijdens hun gebruiks- en levenscyclus, omdat de meeste bouwprojecten nog steeds lineair worden ontworpen, waardoor hergebruik moeilijk is en de hulpbronnenefficiëntie dus laag. Ondanks de wens van de EU om van lineaire naar circulaire systemen over te stappen, zijn toepasbare circulaire benaderingen schaars. Vooral die welke de technische en biologische cyclus koppelen aan een integrale benadering van sectorale aspecten: techniek, economie & financiën en kader & regelgeving. Om verandering naar een integrale circulaire biogebaseerde aanpak in de bouwsector mogelijk te maken, zijn nieuwe rollen van belanghebbenden in de bouwsector nodig (fabrikanten, bouwers, beleidsmakers, investeerders, aannemers & eindgebruikers).

Algemene doelstelling

De algemene doelstelling van CBCI is het opzetten van de basis voor de circulaire biogebaseerde bouwsector om een integraal onderdeel te worden van de bouwmarkt in het 2 Zeeën gebied. In dit project stellen we de bouwsector niet alleen in staat om een integrale (proces)aanpak voor circulair bouwen te hanteren, maar ook om biobased materialen in een circulaire context voor gebouwen (koppeling technische en biologische cyclus) te gebruiken voor gebruik en levenscyclus (ontwerp, productie, gebruik, onderhoud en hergebruik). CBCI wil ook verandering teweegbrengen in de financiering & bekostiging van circulaire projecten, circulatievriendelijke aanbestedingen bevorderen, het regelgevingskader aanpassen en de (toekomstige) professionals voorbereiden op circulair werken.

Deze integrale aanpak zal een nieuwe tak van de bouwsector ontwikkelen en versterken en het gebruik van niet-duurzame hulpbronnen (materialen, energie) terugdringen, de hoeveelheid afval en CO2-uitstoot verminderen en het gebruik en hergebruik van hulpbronnen in de bouwsector vergroten.

Resultaten

Dankzij de integrale aanpak van CBCI zullen diverse outputs worden geproduceerd die een breed effect op de sector zullen hebben. Er zullen drie white papers worden gepubliceerd om de belanghebbenden die verantwoordelijk zijn voor financiering en financiering, voor het regelgevingskader (beleidsmakers) en voor aanbestedingen te beïnvloeden, met als doel de verschuiving naar meer circulariteit voor professionals te vergemakkelijken door een stimulerende omgeving. Professionals zullen ook profiteren van een praktische gids en een haalbaarheidsstudie, als instrumenten om hen te begeleiden bij circulaire bouwprojecten, in elke fase van het proces. Het project zal ervaring en kennis verzamelen door middel van living-labs, die als proof of concept van circulaire biogebaseerde bouw (CBC) zullen blijven, en als grensoverschrijdende onderwijsmodellen zullen dienen. Naast deze fysieke belichamingen zal CBCI lesmateriaal ontwikkelen voor professionals en studenten dat de nodige kennis zal verschaffen aan (toekomstige) professionals om de lineaire bouwbenadering te vervangen voor een circulaire.

Grensoverschrijdende aanpak

Ten eerste is een grensoverschrijdende aanpak nodig omdat circulair biobased bouwen nog maar net begonnen is. Geen van de regio's beschikt al over alle kennis, ervaring en faciliteiten op dit gebied. Om de invoering van CBC te versnellen, is uitwisseling nodig. Kennis van technische aspecten van biogebaseerde materialen en procesbeheer is vooral beschikbaar in de universiteit van Bath in het VK, terwijl pilots in het VK, NL en BE daar behoefte aan hebben. Evenzo is kennis over biogebaseerde bouwmaterialen, procesbeheer en bedrijfsmodellen beschikbaar in BE en NL, terwijl alle gebieden daarvan kunnen leren. Ook kan de hele regio via waarnemer Cd2e profiteren van het sterke netwerk van kleine en middelgrote ondernemingen in FR die ervaring hebben met afvalverwijdering. Ook is grensoverschrijdende samenwerking nodig om een kritische massa van hernieuwbare, biogebaseerde, materialen te bereiken om de ontwikkeling van biogebaseerde elementen aan te pakken. Ten slotte verruimt de vergelijking van grensoverschrijdende gevallen het leerproces. Er kunnen algemene patronen worden vastgesteld die anders onopgemerkt zouden blijven.Industrie

Circulair onderhoud in de maintenance- en procesindustrie

In dit project werken publieke en private partners samen onder leiding van het (Nederlandse) Kennis en innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie (KicMPi) en de Belgian Maintenance Association (BEMAS). Doel is om de materiaal-voetafdruk van de procesindustrie in Zuid-Nederland en Vlaanderen te verkleinen en tegelijkertijd economisch voordeel te behalen.
Header biobased paviljoen 2

Circular Biobased Construction Industry

Het Interreg 2 Zeeën-project Circular Biobased Construction Industry (CBCI) onderzoekt hoe je grondstoffen in de bouw efficiënter kunt gebruiken om daarmee de CO2-uitstoot te verminderen. Niet alleen in de bouwfase, maar tijdens de hele levenscyclus van een gebouw. Voor de transitie naar een circulaire economie wordt een integrale aanpak voor circulair en biobased bouwen ontwikkeld, die de basis vormt voor de bouwsector.
Banner Iknowhow 1

DZH Overleven met kanker

Het project ‘Overleven met Kanker’ wil bijdragen in de ontwikkeling van de eigen kracht van mensen die kanker krijgen door naar de kwaliteit van de informatievoorziening te kijken. Goede informatie op het goede moment, op de goede manier gebracht en met de goede inhoud helpt mensen om met kanker om te gaan, zowel psychisch, lichamelijk als sociaal. De groep focust daarbij op vier onderwerpen: # de patiënt meer centraal stellen in het zorgpad door de ervaringen van patiënten een plek te geven; # mensen die zelf kanker hebben gehad (ervaringsdeskundigen) een rol geven in het andere mensen leren omgaan met kanker (copingstrategieën bij mensen); # ontsluiten en up to date houden van een sociale kaart met wat er is in Zeeland op het gebied van kanker te vinden is, zowel voor mensen die kanker hebben, hun naasten en professionals; # informatie over handelingsperspectieven voor patiënten via deze kennisbank ontsluiten.
Containers

Dare2Connect

‘Dare2Connect - Transparancy in shipping cost and Carbon Footprint’ onderzoekt het duurzamer en efficiënter inrichten van het containertransport. Het doel is om inzicht te krijgen in de randvoorwaarden en kennis op te bouwen over de succesfactoren.
Zeelandbrug 1600x400 header

Ecodami

Ecologisch optimale en duurzame alternatieve materialen voor mariene infrastructuur (Ecodami). In dit project werken verschillende partners uit bouwkundige en ecologische hoek aan de vraag welke alternatieve materialen gebruikt kunnen worden om mariene infrastructuur te verduurzamen en tegelijk de onderwaternatuur te verrijken.