Studenten en medewerkers van de HZ hebben medezeggenschap via de Hogeschoolraad. Dit betekent dat de Hogeschoolraad een ongedeelde raad is.

Collectief belang

De HR functioneert op grond van de WHW (Wet op Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en streeft het collectief belang van de betrokkenen van de HZ na. De vergaderingen van de Hogeschoolraad zijn openbaar en vinden vrijwel wekelijks plaats. De aard van de vergaderingen is afwisselend informerend, meningvormend, dan wel besluitvormend. De agenda wordt vastgesteld in gezamenlijk overleg met de bestuurder (het College van Bestuur). Twee keer per jaar vindt overleg plaats met de Raad van Toezicht van de HZ. Ook met de vakbonden, gesprekspartner van het College van Bestuur waar het gaat om arbeidsvoorwaardelijke aangelegenheden, vindt op regelmatige basis overleg plaats.