De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken op de HZ. Daarnaast staan ze het College van Bestuur bij met raad en advies. Op deze werkzaamheden is de Branchecode Governance HBO van toepassing.

Huidige samenstelling Raad van Toezicht

De huidige Raad van Toezicht bestaat uit mevrouw dr. S. Menendez (voorzitter), de heer ing. E.F. de Ruijsscher (vicevoorzitter), mevrouw dr. ir. A. Sinke, de heer drs. J. F. Vermeulen RA MA en mevrouw drs. J.K. Brakels. De heer mr. M. de Klerk is secretaris van de Raad van Toezicht telefonisch te bereiken via 06-537 306 93 of per e-mail aan m.de.klerk@hz.nl.

Profielschets en objectieve vaststelling achtergronden

Van de leden van de Raad van Toezicht is een profielschets en een samenvatting van de objectieve vaststelling van de achtergronden beschikbaar.

Benoeming leden

De leden van de Raad van Toezicht zijn benoemd op basis van hun CV in relatie tot profielkenmerken. Dit is objectief vastgesteld.

Zittingstermijn en aftreden

De leden in de Raad van Toezicht zijn benoemd voor een bepaalde zittingstermijn. De leden treden binnen een bepaalde termijn af.

Onafhankelijkheidsverklaring

De Branchecode Governance HBO, de statuten van de stichting HZ University of Applied Sciences en het Bestuurs- en beheersreglement HZ verlangen van de HZ dat de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar, ten opzichte van het College van Bestuur en ten opzichte van welk deelbelang dan ook onafhankelijk opereren en zich daarover verantwoorden. De HZ heeft hiervoor een onafhankelijkheidsverklaring opgesteld. Alle leden van de Raad van Toezicht hebben bij toetreding deze onafhankelijkheidsverklaring ondertekend. De onafhankelijkheidsverklaring is hier te lezen.

Zelfevaluatie

Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht haar eigen functioneren. In het jaarverslag zal hiervan melding worden gemaakt.

Vergaderschema RvT en CvB

De Raad van Toezicht en het College van Bestuur van de HZ overleggen regelmatig met elkaar. Raadpleeg hier het vergaderschema van 2024.

Remuneratierapporten

Lees hier de hoofdlijnen van het remuneratierapport.