Header vlas

Biobased oplossingen

De overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie waarin deze plaatsmaken voor biomassa als grondstof is noodzakelijk. Deze transitie gaat echter gepaard met veel kennisvragen.

De biobased economy is dan ook een belangrijk thema voor HZ University of Applied Sciences. Het praktijkgericht onderzoek van de HZ op dit thema richt zich vooral op het gebruik van biobased materialen in de bouw. Hierbinnen ligt de focus op het gebruik van agro-reststromen uit de regio, zoals vlas, riet, stro en wier.

Lees meer

Kenniscentra & lectoraten

De lectoraten en kenniscentra van de HZ die onderzoek doen naar biobased oplossingen

Projecten op het gebied van biobased oplossingen

7 Cbci Projecten

CBCI - Circular Bio-based Construction Industry

Gemeenschappelijke uitdagingDe bouwsector is een grootverbruiker van hulpbronnen: 30-50% van alle in Europa gebruikte materialen gaat naar de bouw. Tussen 2003 en 2011 werd in de EU jaarlijks ongeveer 1200-1800 megaton aan bouwmaterialen gebruikt, die jaarlijks 33% van de totale CO2-uitstoot veroorzaken. De gebruikte componenten en materialen zijn echter vaak niet aanpasbaar tijdens hun gebruiks- en levenscyclus, omdat de meeste bouwprojecten nog steeds lineair worden ontworpen, waardoor hergebruik moeilijk is en de hulpbronnenefficiëntie dus laag. Ondanks de wens van de EU om van lineaire naar circulaire systemen over te stappen, zijn toepasbare circulaire benaderingen schaars. Vooral die welke de technische en biologische cyclus koppelen aan een integrale benadering van sectorale aspecten: techniek, economie & financiën en kader & regelgeving. Om verandering naar een integrale circulaire biogebaseerde aanpak in de bouwsector mogelijk te maken, zijn nieuwe rollen van belanghebbenden in de bouwsector nodig (fabrikanten, bouwers, beleidsmakers, investeerders, aannemers & eindgebruikers).Algemene doelstellingDe algemene doelstelling van CBCI is het opzetten van de basis voor de circulaire biogebaseerde bouwsector om een integraal onderdeel te worden van de bouwmarkt in het 2 Zeeën gebied. In dit project stellen we de bouwsector niet alleen in staat om een integrale (proces)aanpak voor circulair bouwen te hanteren, maar ook om biobased materialen in een circulaire context voor gebouwen (koppeling technische en biologische cyclus) te gebruiken voor gebruik en levenscyclus (ontwerp, productie, gebruik, onderhoud en hergebruik). CBCI wil ook verandering teweegbrengen in de financiering & bekostiging van circulaire projecten, circulatievriendelijke aanbestedingen bevorderen, het regelgevingskader aanpassen en de (toekomstige) professionals voorbereiden op circulair werken.Deze integrale aanpak zal een nieuwe tak van de bouwsector ontwikkelen en versterken en het gebruik van niet-duurzame hulpbronnen (materialen, energie) terugdringen, de hoeveelheid afval en CO2-uitstoot verminderen en het gebruik en hergebruik van hulpbronnen in de bouwsector vergroten.ResultatenDankzij de integrale aanpak van CBCI zullen diverse outputs worden geproduceerd die een breed effect op de sector zullen hebben. Er zullen drie white papers worden gepubliceerd om de belanghebbenden die verantwoordelijk zijn voor financiering en financiering, voor het regelgevingskader (beleidsmakers) en voor aanbestedingen te beïnvloeden, met als doel de verschuiving naar meer circulariteit voor professionals te vergemakkelijken door een stimulerende omgeving. Professionals zullen ook profiteren van een praktische gids en een haalbaarheidsstudie, als instrumenten om hen te begeleiden bij circulaire bouwprojecten, in elke fase van het proces. Het project zal ervaring en kennis verzamelen door middel van living-labs, die als proof of concept van circulaire biogebaseerde bouw (CBC) zullen blijven, en als grensoverschrijdende onderwijsmodellen zullen dienen. Naast deze fysieke belichamingen zal CBCI lesmateriaal ontwikkelen voor professionals en studenten dat de nodige kennis zal verschaffen aan (toekomstige) professionals om de lineaire bouwbenadering te vervangen voor een circulaire.Grensoverschrijdende aanpakTen eerste is een grensoverschrijdende aanpak nodig omdat circulair biobased bouwen nog maar net begonnen is. Geen van de regio's beschikt al over alle kennis, ervaring en faciliteiten op dit gebied. Om de invoering van CBC te versnellen, is uitwisseling nodig. Kennis van technische aspecten van biogebaseerde materialen en procesbeheer is vooral beschikbaar in de universiteit van Bath in het VK, terwijl pilots in het VK, NL en BE daar behoefte aan hebben. Evenzo is kennis over biogebaseerde bouwmaterialen, procesbeheer en bedrijfsmodellen beschikbaar in BE en NL, terwijl alle gebieden daarvan kunnen leren. Ook kan de hele regio via waarnemer Cd2e profiteren van het sterke netwerk van kleine en middelgrote ondernemingen in FR die ervaring hebben met afvalverwijdering. Ook is grensoverschrijdende samenwerking nodig om een kritische massa van hernieuwbare, biogebaseerde, materialen te bereiken om de ontwikkeling van biogebaseerde elementen aan te pakken. Ten slotte verruimt de vergelijking van grensoverschrijdende gevallen het leerproces. Er kunnen algemene patronen worden vastgesteld die anders onopgemerkt zouden blijven.

Tourism Management CTA 1920 x 400

FACET

Het Interreg 2 Zeeën-project FACET wil ondernemers in de toeristische sector stimuleren om circulaire oplossingen toe te passen binnen hun bedrijf om zo nieuwe, duurzame verdienmodellen te creëren. Met een consortium van projectpartners uit België, Engeland, Frankrijk en Nederland wordt geëxperimenteerd met circulaire toepassingen op het gebied van accommodatie, afvalvermindering en circulaire bedrijfsvoering. De 2 Zeeën-regio is van oudsher een toeristische bestemming. De sector heeft dan ook een sterke impact op de regionale economie. Volgens de Wereldorganisatie voor Toerisme van de VN neemt het toerisme in deze regio met 5 tot 8 procent toe. Het toerisme brengt echter ook een massaal verbruik van grondstoffen met zich mee. Dit kan in de periode 2010-2050 wereldwijd met 92% (water) en 189% (landgebruik) toenemen (Tourism Watch) en zet druk op de toch al beperkte grondstoffen in de regio waar industrie, landbouw en toerisme al met elkaar concurreren. Het is duidelijk dat we een circulaire oplossing moeten vinden om ervoor te zorgen dat het toerisme economisch rendabel blijft. FACET ontwikkelt lokaal praktische, laagdrempelige en kleinschalige pilot- en demonstratieprojecten om ondernemers te helpen praktische kennis en ervaring op te doen om circulaire bedrijfsmodellen te maken. FACET levert expertise en ondersteuning bij het opzetten van deze pilots.SamenwerkingsverbandenTegelijkertijd worden lokale en regionale samenwerkingsgroepen opgezet tussen bedrijven binnen en buiten de toeristische sector, toeleveranciers en ketenpartijen. De samenwerkende partijen worden versterkt door het betrekken van lokale overheden, financiers en eindgebruikers (toeristen en bewoners). Door overheden te betrekken wordt gezocht naar manieren om binnen bestaande regelgeving gezamenlijk uitdagingen aan te pakken. Ook wordt gezocht naar passende financieringsconstructies voor de realisatie van circulaire concepten. Deze samenwerking is een zekere manier om de introductie van circulariteit te vergroten. Hoewel de eindgebruikers van het toeristische product niet bij de proefprojecten worden betrokken, zullen zij door de demonstraties het meeste profijt hebben en de kwaliteit van hun ervaring en beleving van het gebied waarborgen.Kennis delenBewustwording van bedrijven in de toeristische sector over de circulaire economie, nieuwe businessmodellen en andere vormen van samenwerking is een belangrijk thema binnen het project. Opgedane best practices worden dan ook regionaal en internationaal gedeeld en uitgewisseld. Hiermee wordt praktische kennis opgebouwd en worden ondernemers ondersteund bij de omschakeling naar een circulaire bedrijfsvoering en circulair verdienmodel. Het FACET-project draagt bij aan het stimuleren van toeristische ondernemers om circulaire toepassingen te ontwikkelen en te benutten.