Tourism Management AD Extra 1

FACET

Het Interreg 2 Zeeën-project FACET wil ondernemers in de toeristische sector stimuleren om circulaire oplossingen toe te passen binnen hun bedrijf om zo nieuwe, duurzame verdienmodellen te creëren.

Met een consortium van projectpartners uit België, Engeland, Frankrijk en Nederland wordt geëxperimenteerd met circulaire toepassingen op het gebied van accommodatie, afvalvermindering en circulaire bedrijfsvoering. De 2 Zeeën-regio is van oudsher een toeristische bestemming. De sector heeft dan ook een sterke impact op de regionale economie. Volgens de Wereldorganisatie voor Toerisme van de VN neemt het toerisme in deze regio met 5 tot 8 procent toe.

Het toerisme brengt echter ook een massaal verbruik van grondstoffen met zich mee. Dit kan in de periode 2010-2050 wereldwijd met 92% (water) en 189% (landgebruik) toenemen (Tourism Watch) en zet druk op de toch al beperkte grondstoffen in de regio waar industrie, landbouw en toerisme al met elkaar concurreren. Het is duidelijk dat we een circulaire oplossing moeten vinden om ervoor te zorgen dat het toerisme economisch rendabel blijft. FACET ontwikkelt lokaal praktische, laagdrempelige en kleinschalige pilot- en demonstratieprojecten om ondernemers te helpen praktische kennis en ervaring op te doen om circulaire bedrijfsmodellen te maken. FACET levert expertise en ondersteuning bij het opzetten van deze pilots.

Samenwerkingsverbanden

Tegelijkertijd worden lokale en regionale samenwerkingsgroepen opgezet tussen bedrijven binnen en buiten de toeristische sector, toeleveranciers en ketenpartijen. De samenwerkende partijen worden versterkt door het betrekken van lokale overheden, financiers en eindgebruikers (toeristen en bewoners). Door overheden te betrekken wordt gezocht naar manieren om binnen bestaande regelgeving gezamenlijk uitdagingen aan te pakken. Ook wordt gezocht naar passende financieringsconstructies voor de realisatie van circulaire concepten. Deze samenwerking is een zekere manier om de introductie van circulariteit te vergroten. Hoewel de eindgebruikers van het toeristische product niet bij de proefprojecten worden betrokken, zullen zij door de demonstraties het meeste profijt hebben en de kwaliteit van hun ervaring en beleving van het gebied waarborgen.

Kennis delen

Bewustwording van bedrijven in de toeristische sector over de circulaire economie, nieuwe businessmodellen en andere vormen van samenwerking is een belangrijk thema binnen het project. Opgedane best practices worden dan ook regionaal en internationaal gedeeld en uitgewisseld. Hiermee wordt praktische kennis opgebouwd en worden ondernemers ondersteund bij de omschakeling naar een circulaire bedrijfsvoering en circulair verdienmodel.

Het FACET-project draagt bij aan het stimuleren van toeristische ondernemers om circulaire toepassingen te ontwikkelen en te benutten.

Partners