Slippers 1600x400 header

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme (KCKT) is dé kennispartner in het vrijetijdsdomein in Zeeland. Als onderdeel van HZ University of Applied Sciences heeft het toegang tot een rijk kennisnetwerk van onderzoek, beleid en praktijk.

KCKT geeft invulling aan vraagstukken van ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties door middel van kennisontwikkeling en kennisoverdracht. Het doel is om duurzame innovatie van het vrijetijdsdomein in Zeeland te stimuleren.

Daarnaast ondersteunt KCKT de overheid bij het maken van strategische keuzes waardoor een speelveld ontstaat voor bedrijven. De onderzoekers houden te allen tijde rekening met het gemeenschappelijke belang voor de regio en de balans tussen inwoners, economie, natuur en leefomgeving. Voor de beantwoording van de vraagstukken maakt het kenniscentrum gebruik van de domeinen van de HZ, variërend van economie, zorg en welzijn tot ICT en gebiedsontwikkeling. Door de koppeling van deze expertise en eigen onderzoek fungeert KCKT als makelaar tussen de HZ en het werkveld om de ontwikkelde kennis daadwerkelijk toe te passen. De praktijkcasussen worden weer benut in de opleidingen van de HZ. Zo ontstaat een optimale kruisbestuiving.

Feiten en cijfers

Onderzoeken en genereren van feiten en cijfers KCKT meet het toerisme en brengt het gedrag van gasten in beeld. Ze doet onderzoek naar de wensen, behoeften en belevenissen van gasten. Ook onderzoekt het de impact van het toerisme voor de regio, in economisch en maatschappelijk perspectief. Hiervoor gebruikt KCKT diverse onderzoeksmethoden en benut het een grote variëteit aan gegevens, waaronder big data.

Vertalen en interpreteren KCKT deelt kennis over het vrijetijdsdomein in Zeeland. Dankzij de onderzoeken en kennis van de regio kan het de feiten en cijfers duiden. Het kenniscentrum laat verbanden zien, geeft een verklaring van de cijfers en plaatst dit in perspectief van actuele trends en verwachte ontwikkelingen.

Begeleiden en verbinden

De kennis van KCKT zijn bouwstenen waarop ondernemers, overheden en overige betrokken partijen keuzes kunnen maken. Het kenniscentrum helpt graag bij dit keuzeproces en brengt partijen in contact met elkaar, zodat ontwikkelingen vanuit een collectief tot stand komen.

Lees meer over het kenniscentrum op haar eigen website.

Projecten

Database vrijetijdsaanbod Zeeland

De database vrijetijdsaanbod geeft inzicht in de aard, spreiding en omvang van het Zeeuwse vrijetijdsaanbod. Denk hierbij aan zaken als recreatieve routes, dagattracties, musea, natuurgebieden, stranden, horecaclusters en detailhandelclusters. Inzicht in dit vrijetijdsaanbod leidt tot beter inzicht in bezoekersstromen en kan helpen om eventuele toeristische druk in relatie tot regionale draagkracht in beeld te brengen. Tevens biedt het inzicht in de (beoogde) diversiteit van het Zeeuwse vrijetijdsaanbod en helpt het bij de ontwikkeling en beoordeling van nieuwe initiatieven. Eerste analyse In 2021 is een eerste analyse uitgevoerd op basis van open data. Data over het Zeeuwse vrijetijdsaanbod wordt momenteel verzameld op basis van een aantal landelijke bronnen, zoals het handelsregister van de Kamer van Koophandel en verschillende openbare kaartlagen via het Nationaal Georegister. Bovendien worden er eigen inventarisaties en onderzoeken uitgevoerd om de beschikbare data aan te vullen en compleet te maken. Momenteel wordt gewerkt aan de dataverzameling voor ruim 50 categorieën binnen deze inventarisatie van het Zeeuwse vrijetijdsaanbod én de uiteindelijke ontsluiting van de verschillende soorten beschikbare data. Meer informatie over dit project? Neem dan contact met ons op via kenniscentrumtoerisme@hz.nl.

Inwonersonderzoek Zeeland 2022

Jaarlijks vinden miljoenen overnachtingen plaats in Zeeland. De laatste jaren is de publieke opinie niet altijd positief over toerisme. Jaarlijks vinden miljoenen overnachtingen plaats in Zeeland. De laatste jaren is de publieke opinie niet altijd positief over toerisme. Denk aan de discussies die oplaaien zodra er wordt gepraat over de realisatie van een nieuw vakantiepark. Meestal hoor je alleen de meest uitgesproken voor-en tegenstanders, maar is dat ook de mening van de gemiddelde Zeeuw? Zeeland en toerisme zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Gasten geven jaarlijks bijna 2 miljard euro uit in Zeeland. Daarmee is het gastvrijheidsdomein belangrijk voor de Zeeuwse economie én voor de Zeeuwse samenleving. De laatste jaren is de publieke opinie over toerisme niet altijd positief. Denk aan de discussies die oplaaien zodra er wordt gepraat over de realisatie van een nieuw vakantiepark. Meestal hoor je alleen de meest uitgesproken voor-en tegenstanders van toerisme, maar wat is nu de mening van de gemiddelde Zeeuw? Als onderdeel van het Toekomstbeeld Bestemming Zeeland 2030 en de bijbehorende actieagenda herhaalt HZ Kenniscentrum Kusttoerisme in 2022 het inwonersonderzoek naar draagvlak voor toerisme. Hierbij wordt gekeken naar de mate waarin de Zeeuwse inwoners het toerisme steunen en welke factoren daarbij een bepalende rol spelen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Provincie Zeeland en met medewerking van gemeenten. Inwoners voorop In Toekomstbeeld Bestemming Zeeland 2030 staat het belang van de inwoners voorop. De ambitie is een bestemming ‘in balans’, waarbij inwoners zoveel mogelijk de vruchten plukken van toerisme en zo min mogelijk nadelen ervaren. De steun van inwoners voor het gastvrijheidsdomein is de belangrijkste graadmeter voor de mate waarin de ambitie ‘bestemming in balans’ wordt bereikt. Door onderzoek te doen onder inwoners, willen we zo goed mogelijk in beeld brengen hoe de gemiddelde Zeeuw tegen toerisme in zijn directe leefomgeving aankijkt.Inzicht in actueel draagvlak In 2019 is voor het eerst een uitgebreid inwonersonderzoek uitgevoerd in 10 Zeeuwse gemeenten. Daaruit bleek dat op Zeeuws niveau 70% van de inwoners het toerisme steunt. Inmiddels zijn we 3 jaar – en een coronacrisis – verder. Door het onderzoek nu te herhalen, krijgen we een beeld van het actuele draagvlak voor toerisme onder inwoners, in hoeverre dit sinds 2019 is toe- of afgenomen en in welk opzicht. Het onderzoek signaleert eventuele knelpunten die kunnen worden aangepakt om ervoor te zorgen dat inwoners zoveel mogelijk de meerwaarde van het gastvrijheidsdomein ervaren. De resultaten van het onderzoek zijn belangrijk voor toekomstige beleidskeuzes over toerisme, zowel op provinciaal als gemeentelijk niveau.In 2021 is voor de gemeenten Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee eenzelfde onderzoek verricht naar de mate waarin inwoners toerisme steunen en welke factoren daarbij een bepalende rol spelen. Voor meer informatie over de uitkomsten van deze onderzoeken kunt u contact opnemen met de desbetreffende gemeenten.

GPS-data

In de afgelopen jaren is gebleken dat GPS-data veel inzicht kunnen bieden in bezoekersstromen: bezochte plekken, verplaatsingen en drukte. Na het wegvallen van de Zeeland-App wordt in de komende jaren gewerkt met alternatieve bronnen van GPS-data om soortgelijke analyses te kunnen voortzetten en uitbreiden. In de afgelopen jaren is gebleken dat GPS-data zeer veel inzicht kunnen bieden in bezoekersstromen - bezochte plekken, verplaatsingen en drukte. Na het wegvallen van de Zeeland-App wordt in de komende jaren gewerkt met alternatieve bronnen van GPS-data om soortgelijke analyses te kunnen voortzetten en uitbreiden. Voorts heeft KCKT (samen met UGent) gepoogd om GPS-data (verzameld in het verleden via de VVV-Zeeland-app) te kalibreren op basis van reguliere verkeerstellingen. Helaas was hiervoor echter een beperkte hoeveelheid beschikbare GPS-data. Daarom is nu een methode ontwikkeld die kan helpen bij de kalibratie van GPS-data, namelijk op basis van verkeerstellingen. Ook is een verkenning gedaan naar toekomstbestendige GPS-data.

Bekijk het overzicht