Slippers 1600x400 header

Coastal Tourism Knowledge Centre

HZ Coastal Tourism Knowledge Centre (KCKT) is the knowledge partner in the leisure domain in Zeeland. As part of HZ University of Applied Sciences, it has access to a rich knowledge network of research, policy and practice. KCKT answers questions from entrepreneurs, governments and social organisations through knowledge development and knowledge transfer. The goal is to stimulate sustainable innovation of the leisure domain in Zeeland.

In addition, KCKT supports the government in making strategic choices that create a playing field for businesses. The researchers always take into account the common interest for the region and the balance between inhabitants, economy, nature and living environment.

In answering the questions, the knowledge centre makes use of the domains of the HZ, varying from economy, care and welfare to ICT and area development. The practical case studies are in turn used in the HZ's courses. This creates optimal cross-fertilisation.

Research and generating facts and figures
KCKT measures tourism and visualises the behaviour of guests. It conducts research into the wishes, needs and experiences of guests. It also studies the impact of tourism on the region, in economic and social terms. To do this, KCKT uses various research methods and utilises a wide variety of data, including big data.

Translating and interpreting
KCKT shares knowledge about the leisure domain in Zeeland. Thanks to research and knowledge of the region, it can interpret facts and figures. The knowledge centre shows connections, explains the figures and places them in perspective of current trends and expected developments.

Guiding and connecting
KCKT's knowledge is a building block that entrepreneurs, governments and other stakeholders can use to make choices. The knowledge centre is happy to assist in this selection process and brings parties into contact with each other so that developments can be achieved collectively.

Projects

Database vrijetijdsaanbod Zeeland

De database vrijetijdsaanbod geeft inzicht in de aard, spreiding en omvang van het Zeeuwse vrijetijdsaanbod. Denk hierbij aan zaken als recreatieve routes, dagattracties, musea, natuurgebieden, stranden, horecaclusters en detailhandelclusters. Inzicht in dit vrijetijdsaanbod leidt tot beter inzicht in bezoekersstromen en kan helpen om eventuele toeristische druk in relatie tot regionale draagkracht in beeld te brengen. Tevens biedt het inzicht in de (beoogde) diversiteit van het Zeeuwse vrijetijdsaanbod en helpt het bij de ontwikkeling en beoordeling van nieuwe initiatieven. Eerste analyse In 2021 is een eerste analyse uitgevoerd op basis van open data. Data over het Zeeuwse vrijetijdsaanbod wordt momenteel verzameld op basis van een aantal landelijke bronnen, zoals het handelsregister van de Kamer van Koophandel en verschillende openbare kaartlagen via het Nationaal Georegister. Bovendien worden er eigen inventarisaties en onderzoeken uitgevoerd om de beschikbare data aan te vullen en compleet te maken. Momenteel wordt gewerkt aan de dataverzameling voor ruim 50 categorieën binnen deze inventarisatie van het Zeeuwse vrijetijdsaanbod én de uiteindelijke ontsluiting van de verschillende soorten beschikbare data. Meer informatie over dit project? Neem dan contact met ons op via kenniscentrumtoerisme@hz.nl.

Inwonersonderzoek Zeeland 2022

Jaarlijks vinden miljoenen overnachtingen plaats in Zeeland. De laatste jaren is de publieke opinie niet altijd positief over toerisme. Jaarlijks vinden miljoenen overnachtingen plaats in Zeeland. De laatste jaren is de publieke opinie niet altijd positief over toerisme. Denk aan de discussies die oplaaien zodra er wordt gepraat over de realisatie van een nieuw vakantiepark. Meestal hoor je alleen de meest uitgesproken voor-en tegenstanders, maar is dat ook de mening van de gemiddelde Zeeuw? Zeeland en toerisme zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Gasten geven jaarlijks bijna 2 miljard euro uit in Zeeland. Daarmee is het gastvrijheidsdomein belangrijk voor de Zeeuwse economie én voor de Zeeuwse samenleving. De laatste jaren is de publieke opinie over toerisme niet altijd positief. Denk aan de discussies die oplaaien zodra er wordt gepraat over de realisatie van een nieuw vakantiepark. Meestal hoor je alleen de meest uitgesproken voor-en tegenstanders van toerisme, maar wat is nu de mening van de gemiddelde Zeeuw? Als onderdeel van het Toekomstbeeld Bestemming Zeeland 2030 en de bijbehorende actieagenda herhaalt HZ Kenniscentrum Kusttoerisme in 2022 het inwonersonderzoek naar draagvlak voor toerisme. Hierbij wordt gekeken naar de mate waarin de Zeeuwse inwoners het toerisme steunen en welke factoren daarbij een bepalende rol spelen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Provincie Zeeland en met medewerking van gemeenten. Inwoners voorop In Toekomstbeeld Bestemming Zeeland 2030 staat het belang van de inwoners voorop. De ambitie is een bestemming ‘in balans’, waarbij inwoners zoveel mogelijk de vruchten plukken van toerisme en zo min mogelijk nadelen ervaren. De steun van inwoners voor het gastvrijheidsdomein is de belangrijkste graadmeter voor de mate waarin de ambitie ‘bestemming in balans’ wordt bereikt. Door onderzoek te doen onder inwoners, willen we zo goed mogelijk in beeld brengen hoe de gemiddelde Zeeuw tegen toerisme in zijn directe leefomgeving aankijkt.Inzicht in actueel draagvlak In 2019 is voor het eerst een uitgebreid inwonersonderzoek uitgevoerd in 10 Zeeuwse gemeenten. Daaruit bleek dat op Zeeuws niveau 70% van de inwoners het toerisme steunt. Inmiddels zijn we 3 jaar – en een coronacrisis – verder. Door het onderzoek nu te herhalen, krijgen we een beeld van het actuele draagvlak voor toerisme onder inwoners, in hoeverre dit sinds 2019 is toe- of afgenomen en in welk opzicht. Het onderzoek signaleert eventuele knelpunten die kunnen worden aangepakt om ervoor te zorgen dat inwoners zoveel mogelijk de meerwaarde van het gastvrijheidsdomein ervaren. De resultaten van het onderzoek zijn belangrijk voor toekomstige beleidskeuzes over toerisme, zowel op provinciaal als gemeentelijk niveau.In 2021 is voor de gemeenten Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee eenzelfde onderzoek verricht naar de mate waarin inwoners toerisme steunen en welke factoren daarbij een bepalende rol spelen. Voor meer informatie over de uitkomsten van deze onderzoeken kunt u contact opnemen met de desbetreffende gemeenten.

GPS-data

In de afgelopen jaren is gebleken dat GPS-data veel inzicht kunnen bieden in bezoekersstromen: bezochte plekken, verplaatsingen en drukte. Na het wegvallen van de Zeeland-App wordt in de komende jaren gewerkt met alternatieve bronnen van GPS-data om soortgelijke analyses te kunnen voortzetten en uitbreiden. In de afgelopen jaren is gebleken dat GPS-data zeer veel inzicht kunnen bieden in bezoekersstromen - bezochte plekken, verplaatsingen en drukte. Na het wegvallen van de Zeeland-App wordt in de komende jaren gewerkt met alternatieve bronnen van GPS-data om soortgelijke analyses te kunnen voortzetten en uitbreiden. Voorts heeft KCKT (samen met UGent) gepoogd om GPS-data (verzameld in het verleden via de VVV-Zeeland-app) te kalibreren op basis van reguliere verkeerstellingen. Helaas was hiervoor echter een beperkte hoeveelheid beschikbare GPS-data. Daarom is nu een methode ontwikkeld die kan helpen bij de kalibratie van GPS-data, namelijk op basis van verkeerstellingen. Ook is een verkenning gedaan naar toekomstbestendige GPS-data.

View the overview