Wietse van de Lageweg

Wietse van de Lageweg

Wietse van de Lageweg is als aardwetenschapper primair geïnteresseerd in fluviatiele, estuariene en kustsystemen. Deze omgevingen worden gekenmerkt door steeds veranderende patronen in stroming en sedimenttransport en complexe interacties met vegetatie en fauna.

Hij maakt gebruik van een verscheidenheid aan benaderingen, waaronder stroomgootexperimenten, numerieke modellering en veldwaarnemingen om deze systemen beter te begrijpen en te voorspellen hoe veranderingen in deze omgevingen van invloed zijn op de samenleving.
Wietse promoveerde in 2013 aan de Universiteit Utrecht. Zijn PhD-project richtte zich op de morfodynamica en sedimentaire architectuur van meanderende rivieren. Daarna werkte hij als postdoctoraal onderzoeksmedewerker bij het Department of Geography, Environment and Earth Sciences aan de University of Hull in Engeland. Zijn onderzoek richtte zich op de impact van klimaatverandering en aanpassing van kust- en fluviale systemen en maakte deel uit van het door de EU gefinancierde Hydralab+ project. Als onderdeel van stages in de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland bestudeerde hij ook de kustlijn-zandbalkkoppeling op het strand van Tairua in Nieuw-Zeeland en gebruikte hij het morfodynamische model Delft3D om hydrodynamica, sedimenttransport, morfodynamica en conservering van zand en modder in het estuarium van de Columbia River in Amerika te simuleren.
In 2018 werkte Wietse als kustmorfologie-expert bij AnteaGroup Belgium. Met behulp van het kustlijnmodel UNIBEST-CL+ simuleerde hij kustlijnveranderingen na de aanleg van een mogelijke megasuppletie langs de Vlaamse kust.

Projecten

Water

Buitendijkse Maatregelen

Het project buitendijkse maatregelen heeft als doel een laagdynamisch intergetijdengebied te…

Water

C-SCAPE

Zandsuppleties zijn een van de belangrijkste en meest gebruikte technieken tegen overstromingen. Ze…

Water

Geen zee te hoog

Dit project benadert de ontwikkeling van waterveiligheidsstrategieën als een ruimtelijk vraagstuk…

Water

Onderwaterlab

Achter de onderzoeksfaciliteit van het NIOZ in Yerseke liggen 12 betonnen bassins die bij vloed…

Water

Perkpolder- De overgang van een…

Tot nu toe is er weinig werk verricht op het gebied van het herstel van kwelders. Dit betekent dat…

Studenten doen samen onderzoek in een polder
Water Vitaliteit

Polder2C's

De landen in het 2 Zeeën-gebied (België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk) zijn door…

Water

Rammegors Tidal Restoration

Binnen het project zijn er verschillende doelstellingen:Het vergroten van de hoeveelheid kennis…

Water Vitaliteit

SARCC

Als gevolg van de klimaatverandering stijgt de zeespiegel sterk. Dit kan leiden tot schade door…

Water

Verdiepende Monitoring Schorverjonging Zuidgors

De kustgebieden in Nederland hebben in de loop der jaren een aantal dramatische veranderingen…

Water

Future shores

Zeespiegelstijging zet de veiligheid, ecologie en economie van de kust en deltawateren onder druk.…

Water

Ecologische veerkracht

Het verlies aan biodiversiteit en de noodzaak van klimaatadaptatie zijn volgens het World Economic…

Water

Natuurpakket Westerschelde- Bath; Ossenisse & Zimmerman

In de Westerschelde zijn de stroomsnelheden vooral de laatste jaren toegenomen vanwege eerdere…

Water

Werken met waterlandschappen

Het initiatief ‘Werken met waterlandschappen’ moet de regionale economie en de natuurlijke dynamiek…

Water

Manabas Coast

In het nieuwe project Manabas Coast ontwikkelt een samenwerkingsverband met onder meer HZ…