Zand close up

C-SCAPE-

De smalle strook strand en duinen vormt een belangrijk onderdeel van de kustbescherming in de hele wereld. Toch vormen ze slechts ongeveer 4% van de totale landoppervlakte van de aarde. Zij beschermen het achterland tegen overstromingen, zorgen voor filtratie en opslag van zoet water en voegen unieke wetlands en landschappen toe die veel toeristische en recreatieve functies vervullen. Deze gebieden zijn echter van jaar tot jaar aan steeds grotere erosie onderhevig. Daarom zullen innovatieve maatregelen in het kader van Building with Nature en Living Shorelines worden toegepast om de erosie een halt toe te roepen.

De voorgestelde oplossing is de toevoeging van zandsuppleties aan gebieden met een hoge erosiesnelheid. Het volume van de suppleties wordt bepaald door de erosiesnelheid te voorspellen op basis van de huidige kennis die door monitoring is verkregen. Twee grootschalige suppletieprojecten zijn opgezet (Zandmotor en Hondsbossche Duinen) en vormen de proeftuinen voor het project C-SCAPE. Onderzoek naar natuurlijke en antropogene drijfveren van het kustlandschap is de sleutel tot gegevens van hoge kwaliteit over erosie en effectiviteit van de zandsuppleties. Naast het uitvoeren van fysische experimenten zal op de twee locaties ook rekening worden gehouden met maatschappelijke factoren.

Het doel van C-SCAPE is de ontwikkeling van de kennis en instrumenten die nodig zijn om de haalbaarheid en de voordelen van zandstrategieën voor de aanpassing aan het klimaat aan de kust te beoordelen.

Partners