Zandsuppleties zijn een van de belangrijkste en meest gebruikte technieken tegen overstromingen. Ze bieden niet alleen bescherming tegen hoogwater, maar vormen ook unieke kansen voor de natuur. Als gevolg van de klimaatverandering is een sterke toename van de hoeveelheid zandsuppleties zichtbaar. De proeftuinen in C-SCAPE zijn gericht op twee grootschalige projecten die zich richten op kustbescherming: de Zandmotor en Hondsbossche Duinen.

De smalle strook strand en duinen vormt een belangrijk onderdeel van de kustbescherming in de hele wereld. Toch vormt deze slechts ongeveer 4% van de totale landoppervlakte van de aarde. De stroken beschermen het achterland tegen overstromingen, zorgen voor filtratie en opslag van zoet water en voegen unieke wetlands en landschappen toe, die veel toeristische en recreatieve functies vervullen. Deze gebieden zijn echter van jaar tot jaar aan steeds grotere erosie onderhevig. Daarom zullen innovatieve maatregelen in het kader van Building with Nature en Living Shorelines worden toegepast, om de erosie een halt toe te roepen.

Hoge erosiesnelheid

De voorgestelde oplossing is de toevoeging van zandsuppleties aan gebieden met een hoge erosiesnelheid. Het volume van de suppleties wordt bepaald door de erosiesnelheid te voorspellen op basis van de huidige kennis die door monitoring is verkregen. Twee grootschalige suppletieprojecten zijn opgezet (Zandmotor en Hondsbossche Duinen) en vormen de proeftuinen voor het project C-SCAPE. Onderzoek naar natuurlijke en antropogene drijfveren van het kustlandschap is de sleutel tot gegevens van hoge kwaliteit over erosie en effectiviteit van de zandsuppleties. Naast het uitvoeren van fysische experimenten zal op de twee locaties ook rekening worden gehouden met maatschappelijke factoren.

Het doel van C-SCAPE is om kennis en instrumenten te ontwikkelen die nodig zijn om de haalbaarheid en de voordelen van zandstrategieën voor de aanpassing aan het klimaat aan de kust te beoordelen.

Onderzoeksgroep

Building with Nature

Bekijk onderzoeksgroep

Gerelateerde projecten

Buitendijkse Maatregelen

Het project buitendijkse maatregelen heeft als doel een laagdynamisch intergetijdengebied te…

Geen zee te hoog

Dit project benadert de ontwikkeling van waterveiligheidsstrategieën als een ruimtelijk vraagstuk…

Onderwaterlab

Achter de onderzoeksfaciliteit van het NIOZ in Yerseke liggen 12 betonnen bassins die bij vloed…

Perkpolder- De overgang van een zoetwaterlandbouwgebied naar een zoutwaternatuurgebied

Tot nu toe is er weinig werk verricht op het gebied van het herstel van kwelders. Dit betekent dat…
Studenten doen samen onderzoek in een polder

Polder2C's

De landen in het 2 Zeeën-gebied (België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk) zijn door…

Rammegors Tidal Restoration

Binnen het project zijn er verschillende doelstellingen:Het vergroten van de hoeveelheid kennis…

SARCC

Als gevolg van de klimaatverandering stijgt de zeespiegel sterk. Dit kan leiden tot schade door…

Verdiepende Monitoring Schorverjonging Zuidgors

De kustgebieden in Nederland hebben in de loop der jaren een aantal dramatische veranderingen…

Future shores

Zeespiegelstijging zet de veiligheid, ecologie en economie van de kust en deltawateren onder druk.…

Ecologische veerkracht

Het verlies aan biodiversiteit en de noodzaak van klimaatadaptatie zijn volgens het World Economic…