Water pier 1600x400 header

Perkpolder- De overgang van een zoetwaterlandbouwgebied naar een zoutwaternatuurgebied

Tot nu toe is er weinig werk verricht op het gebied van het herstel van kwelders. Dit betekent dat er weinig of geen informatie beschikbaar is over de gevolgen van ontpoldering. De overgang van zoet water naar zout water en de introductie van sedimentatie en erosie kan nogal wat veranderingen in de ecologie en de geomorfologie teweegbrengen. De ontpoldering van de Perkpolder biedt onderzoekers de kans om die veranderingen te onderzoeken en meer informatie te krijgen over dit soort herstelprojecten. Dit geeft hen betere mogelijkheden om veranderingen in het ecosysteem in de toekomst te voorspellen.

Het project zal zich richten op de monitoring van geomorfologische en geohydraulische processen, monitoring van veranderingen in de ecologie (vegetatie, vogels, vissen enz.), recreatief gebruik, maatschappelijke veranderingen en mogelijkheden voor educatie en algemene ontwikkeling van de kwelder. Daarnaast zullen technieken worden ontwikkeld om de verzamelde informatie in de toekomst te gebruiken en zal ook de toegevoegde waarde in termen van waterveiligheid worden beoordeeld.

Partners