Tot nu toe is er weinig werk verricht op het gebied van het herstel van kwelders. Dit betekent dat er weinig of geen informatie beschikbaar is over de gevolgen van ontpoldering. De overgang van zoet water naar zout water en de introductie van sedimentatie en erosie kan nogal wat veranderingen in de ecologie en de geomorfologie teweegbrengen. De ontpoldering van de Perkpolder biedt onderzoekers de kans om die veranderingen te onderzoeken en meer informatie te krijgen over dit soort herstelprojecten. Dit geeft hen betere mogelijkheden om veranderingen in het ecosysteem in de toekomst te voorspellen.

Het project zal zich richten op de monitoring van geomorfologische en geohydraulische processen, monitoring van veranderingen in de ecologie (vegetatie, vogels, vissen enz.), recreatief gebruik, maatschappelijke veranderingen en mogelijkheden voor educatie en algemene ontwikkeling van de kwelder. Daarnaast zullen technieken worden ontwikkeld om de verzamelde informatie in de toekomst te gebruiken en zal ook de toegevoegde waarde in termen van waterveiligheid worden beoordeeld.

Onderzoeksgroep

Building with Nature

Bekijk onderzoeksgroep

Gerelateerde projecten

Buitendijkse Maatregelen

Het project buitendijkse maatregelen heeft als doel een laagdynamisch intergetijdengebied te…

C-SCAPE

Zandsuppleties zijn een van de belangrijkste en meest gebruikte technieken tegen overstromingen. Ze…

Geen zee te hoog

Dit project benadert de ontwikkeling van waterveiligheidsstrategieën als een ruimtelijk vraagstuk…

Onderwaterlab

Achter de onderzoeksfaciliteit van het NIOZ in Yerseke liggen 12 betonnen bassins die bij vloed…
Studenten doen samen onderzoek in een polder

Polder2C's

De landen in het 2 Zeeën-gebied (België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk) zijn door…

Rammegors Tidal Restoration

Binnen het project zijn er verschillende doelstellingen:Het vergroten van de hoeveelheid kennis…

SARCC

Als gevolg van de klimaatverandering stijgt de zeespiegel sterk. Dit kan leiden tot schade door…

Verdiepende Monitoring Schorverjonging Zuidgors

De kustgebieden in Nederland hebben in de loop der jaren een aantal dramatische veranderingen…

Future shores

Zeespiegelstijging zet de veiligheid, ecologie en economie van de kust en deltawateren onder druk.…

Ecologische veerkracht

Het verlies aan biodiversiteit en de noodzaak van klimaatadaptatie zijn volgens het World Economic…