Header Building with Nature onderzoek

Building with Nature

Vooral delta’s zijn ontvankelijk voor fenomenen als klimaatverandering, zeespiegelstijging en natuurrampen. Daarom is kustverdediging belangrijk in deze gebieden. De ervaring heeft geleerd dat natuurlijke oplossingen veerkrachtiger zijn om verstoringen te weerstaan. Het lectoraat Building with Nature onderzoekt hoe je in de kustverdediging zo veel mogelijk gebruik kunt maken van de natuur, zodat ze naast veiligheid ook mogelijkheden biedt voor recreatie.

Nederland heeft voor een groot deel een zandige kust van strand en duinen. Zo’n kust kan in stand blijven door het samenspel van zand, wind, golven en stroming. Een voorbeeld van een Building with Nature-benadering is het aanvullen van het tekort aan zand waarna het aan de natuur wordt overgelaten om de kust in stand te houden. Extra voordeel is dat je op het strand kunt recreëren.

Herstel van schorren

Naast zandige kusten heeft Nederland dijken. Voorbeelden van Building with Nature-oplossingen in dit soort gebieden zijn kunstmatige oesterriffen of het herstel van schorren waardoor de golfaanval op de dijk wordt verminderd.

De onderzoeksgroep doet ook onderzoek naar het verhogen van natuurwaarden op de dijken zelf. De onderzoekers werken veel op locatie, in het veld of in het laboratorium.

Projecten

Rammegors Tidal Restoration

Binnen het project zijn er verschillende doelstellingen:Het vergroten van de hoeveelheid kennis over de abiotische (bijvoorbeeld grondwater) en biotische (zoals vegetatievorming, benthische gemeenschappen) factoren die van invloed zijn op de snelheid van herstel.Opleiding van jonge professionals door verbetering van de kennis van docenten, ondersteund door casestudies die aan het curriculum worden toegevoegd.Bevordering van kenniscirculatie binnen het veld door het bundelen van alle kennis binnen de Delta Expertise site.

Perkpolder- De overgang van een zoetwaterlandbouwgebied naar een zoutwaternatuurgebied

Tot nu toe is er weinig werk verricht op het gebied van het herstel van kwelders. Dit betekent dat er weinig of geen informatie beschikbaar is over de gevolgen van ontpoldering. De overgang van zoet water naar zout water en de introductie van sedimentatie en erosie kan nogal wat veranderingen in de ecologie en de geomorfologie teweegbrengen. De ontpoldering van de Perkpolder biedt onderzoekers de kans om die veranderingen te onderzoeken en meer informatie te krijgen over dit soort herstelprojecten. Dit geeft hen betere mogelijkheden om veranderingen in het ecosysteem in de toekomst te voorspellen. Het project zal zich richten op de monitoring van geomorfologische en geohydraulische processen, monitoring van veranderingen in de ecologie (vegetatie, vogels, vissen enz.), recreatief gebruik, maatschappelijke veranderingen en mogelijkheden voor educatie en algemene ontwikkeling van de kwelder. Daarnaast zullen technieken worden ontwikkeld om de verzamelde informatie in de toekomst te gebruiken en zal ook de toegevoegde waarde in termen van waterveiligheid worden beoordeeld.

Buitendijkse Maatregelen

Maatregelen langs de rivierBinnen de Westerschelde is er behoefte aan natuurcompensatie als gevolg van het uitbaggeren van de Schelde. De provincie Zeeland heeft besloten natuurwaarde toe te voegen aan Baalhoek en Knuitershoek door gebieden met een lage stroomsnelheid te creëren. Met de verandering in stroomsnelheid zal ook de sedimentatie- en erosiesnelheid veranderen, waardoor een nieuwe dynamiek in het onderzoeksgebied ontstaat. Het project "Buitendijkse Maatregelen" zal worden gebruikt als een monitoringprogramma gericht op ecologische veranderingen en veranderingen in de hydraulica. Het belangrijkste doel is om de juiste belanghebbenden te kunnen voorzien van ruimtelijke patronen op basis van morfologische informatie (sedimenthoogte). Op basis van deze informatie kunnen de projectteams bepalen of de gewenste sedimentatiesnelheid al dan niet is bereikt en of zij veranderingen kunnen aanbrengen om deze snelheid te bereiken. Binnen dit onderzoeksproject zijn de belangrijkste vragen die we proberen te beantwoorden:"Wat is de sedimentatiesnelheid in het projectgebied en de gebieden eromheen?'Welke processen bepalen de sedimentatiesnelheid binnen deze gebieden?'Hoe kan de sedimentatiesnelheid worden beïnvloed, indien de huidige snelheid niet aan de gewenste voorwaarden voldoet?".

Bekijk het overzicht