Header Building with Nature onderzoek

Building with Nature

Vooral delta’s zijn ontvankelijk voor fenomenen als klimaatverandering, zeespiegelstijging en natuurrampen. Daarom is kustverdediging belangrijk in deze gebieden. De ervaring heeft geleerd dat natuurlijke oplossingen veerkrachtiger zijn om verstoringen te weerstaan. Het lectoraat Building with Nature onderzoekt hoe je in de kustverdediging zo veel mogelijk gebruik kunt maken van de natuur, zodat ze naast veiligheid ook mogelijkheden biedt voor recreatie.

Nederland heeft voor een groot deel een zandige kust van strand en duinen. Zo’n kust kan in stand blijven door het samenspel van zand, wind, golven en stroming. Een voorbeeld van een Building with Nature-benadering is het aanvullen van het tekort aan zand waarna het aan de natuur wordt overgelaten om de kust in stand te houden. Extra voordeel is dat je op het strand kunt recreëren.

Herstel van schorren

Naast zandige kusten heeft Nederland dijken. Voorbeelden van Building with Nature-oplossingen in dit soort gebieden zijn kunstmatige oesterriffen of het herstel van schorren waardoor de golfaanval op de dijk wordt verminderd.

De onderzoeksgroep doet ook onderzoek naar het verhogen van natuurwaarden op de dijken zelf. De onderzoekers werken veel op locatie, in het veld of in het laboratorium.

Projecten

Buitendijkse Maatregelen

Het project buitendijkse maatregelen heeft als doel een laagdynamisch intergetijdengebied te creëren met een areaal van in totaal 57 hectare. Door het aanleggen van extra strekdammen en het ophogen van de bestaande wordt beoogd om bestaande veenrijke slikken geleidelijk te laten opslibben. Het gebied dat zich tussen de strekdammen bevindt krijgt hierdoor betere omstandigheden voor de vestiging van bodemdieren: de stroomsnelheden nemen af en sediment wordt afgezet. Zo wordt het gebied aantrekkelijker voor foeragerende vogels. Dit project wordt gebruikt als een monitoringprogramma dat zich richt op de ecologische veranderingen, veranderingen in sedimentatie en veranderingen in stroomsnelheid.

C-SCAPE- Sandy strategies for sustainable coastal climate change adaptation

Zandsuppleties zijn een van de belangrijkste en meest gebruikte technieken tegen overstromingen. Ze bieden niet alleen bescherming tegen hoogwater, maar vormen ook unieke kansen voor de natuur. Als gevolg van de klimaatverandering is een sterke toename van de hoeveelheid zandsuppleties zichtbaar. De proeftuinen zijn gericht op twee grootschalige projecten die zich richten op kustbescherming (de zandmotor en Hondsbossche Duinen). Binnen deze proeftuinen zullen aanvullende metingen worden verricht om een beter inzicht te krijgen in het morfologische, ecologische en maatschappelijke effect van grootschalige zandsuppleties, zodat in de toekomst betere hoogwaterbeschermingsmaatregelen kunnen worden ontworpen.

Geen zee te hoog

Dit project benadert de ontwikkeling van waterveiligheidsstrategieën als een ruimtelijk vraagstuk waarbij we onderzoek doen naar het verbinden van gebiedsopgaven, toepassing van dijkconcepten gebaseerd op Bouwen met Natuur (BmN), en het ontwikkelen van maatschappelijk draagvlak voor ingrijpende landschapsveranderingen, aan de hand van vier onderzoeksvragen die zich richten op: Ruimtelijke kwaliteit landschap en samenhang met draagvlak voor ruimtelijke strategieën;Fysische en ecologische randvoorwaarden voor BmN-oplossingen en inpassing in ruimtelijke strategieën;Drijvende krachten en barrières voor draagvlak via participatieve ontwerpprocessen;Richtlijnen voor ontwikkeling van ruimtelijke strategieën, zowel voor het ruimtelijk ontwerp als het ontwerpproces. MethodenHet onderzoek wordt uitgewerkt voor de Westerschelde waarbij wordt geschakeld tussen twee ruimtelijke schaalniveaus: de Westerschelde (bekken-niveau) en living labs (op drie locaties). Een mix van methoden wordt toegepast waaronder surveys (Public Participation GIS), interviews, GIS-analyses, modellering van BmN meegroei-oplossingen (Delft3D-FM), en evaluatie van het ‘sociaal leerproces’ in research-through-design ontwerpateliers. ResultaatHet onderzoek resulteert in een methodiek/werkwijze die vanaf 2026 (na afloop van huidige Kennisprogramma Zeespiegelstijging) kan worden toegepast door publieke professionals in (bedijkte) kustgebieden. Consortium HZ University of Applied Sciences (penvoerder), Wageningen University, NIOZ, Natuurmonumenten, Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat Zee en Delta, Waterschap Scheldestromen, Gemeenten Borsele, Hulst, Kapelle, Reimerswaal, Vlissingen. In de livings labs worden lokale stakeholders betrokken.

Bekijk het overzicht