De landen in het 2 Zeeën-gebied (België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk) zijn door de klimaatverandering zwaarder getroffen dan verwacht. Extreme weersomstandigheden die de integriteit van dijken langs de kust en de rivieren bedreigen, komen steeds vaker en intenser voor. Zijn de waterkeringen veilig genoeg en hoe doeltreffend zal de noodhulp zijn in geval van een dijkdoorbraak? Hoe kan de combinatie van waterkeringen en rampenbestrijding doeltreffend blijven in het licht van de nieuwe omstandigheden? Deze vragen zijn relevant voor lokale belanghebbenden wier welvaart en welzijn afhankelijk zijn van overstromingsbestendigheid.

Polder2C's biedt een zeldzame kans om de overstromingsbestendigheid te testen en te verbeteren door de capaciteit voor aanpassing aan klimaatverandering op strategisch, tactisch en operationeel niveau te verbeteren. Dertien partners uit de 2 Zeeën-regio en meer dan dertig 'waarnemende' organisaties zijn samengekomen om een reeks experimenten te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren met betrekking tot dijken en noodmaatregelen in de Hedwige-Prosperpolder. Dit is een unieke locatie van 6 km2, een voormalige polder, die momenteel wordt teruggegeven aan de rivier, waardoor een nieuw getijdengebied kan worden ontwikkeld. Aangezien er een nieuwe dijk wordt aangelegd, zullen de oude dijk en het land erachter worden gebruikt als levend laboratorium voor in-situ testen en grootschalige oefeningen.

Polder2C's hecht veel belang aan kennisoverdracht aan studenten en jonge professionals. Het Living lab Hedwige-Prosper zal plaats bieden aan evenementen gericht op educatie en studenten ontvangen om deel te nemen aan veldactiviteiten. Een dijkwinterschool, dijkuitdaging en excursies zijn enkele voorbeelden van mogelijkheden voor de volgende generatie om actief betrokken te raken bij Polder2C's.

Onderzoeksgroepen

Assetmanagement

Bekijk onderzoeksgroep

Building with Nature

Bekijk onderzoeksgroep

Gerelateerde projecten

Buitendijkse Maatregelen

Het project buitendijkse maatregelen heeft als doel een laagdynamisch intergetijdengebied te…

C-SCAPE

Zandsuppleties zijn een van de belangrijkste en meest gebruikte technieken tegen overstromingen. Ze…

Circulair onderhoud in de maintenance- en procesindustrie

Via praktijkonderzoek en demonstraties zoeken de projectpartners naar innovatieve oplossingen voor…

Geen zee te hoog

Dit project benadert de ontwikkeling van waterveiligheidsstrategieën als een ruimtelijk vraagstuk…

Onderwaterlab

Achter de onderzoeksfaciliteit van het NIOZ in Yerseke liggen 12 betonnen bassins die bij vloed…

Perkpolder- De overgang van een zoetwaterlandbouwgebied naar een zoutwaternatuurgebied

Tot nu toe is er weinig werk verricht op het gebied van het herstel van kwelders. Dit betekent dat…

Rammegors Tidal Restoration

Binnen het project zijn er verschillende doelstellingen:Het vergroten van de hoeveelheid kennis…

Riobase

Een goed werkend riool is van levensbelang, maar hoe zorg je er als kleine gemeente voor dat het…

SARCC

Als gevolg van de klimaatverandering stijgt de zeespiegel sterk. Dit kan leiden tot schade door…
Zonsondergang bij de Zeelandbrug

Samenwerkingsovereenkomst Waterschap Scheldestromen

Het doel van de samenwerking is onder meer om op een gestructureerde wijze inzicht te krijgen in de…