DNA Assetmanagement 5 header

Assetmanagement

Het lectoraat Assetmanagement doet onderzoek naar effectief en efficiënt langetermijnbeheer van bedrijfsmiddelen (assets) die bepalend zijn voor de leefbaarheid en duurzaamheid van de Zuidwestelijke Delta. De groep brengt hiervoor onderzoekers, studenten, professionals uit de praktijk en beleidsmakers samen.

Assetmanagement gaat over het beheer van bedrijfsmiddelen, meestal in de openbare ruimte of als onderdeel van de infrastructuur. Denk bijvoorbeeld aan bruggen, wegen, sluizen, verkeerscentrales, rioleringen en groenvoorzieningen.

Strategieën

De onderzoekers ontwikkelen strategieën op basis van prestaties, kosten en risico’s. Ze richten zich met strategisch assetmanagement op de nieuwste markten en technische ontwikkelingen, het beheer van assets met nieuwe technieken en innovatieve methoden en smart and data driven assetmanagement. Het laatste wordt in de toekomst belangrijker. Ook worden thema’s als circulariteit, het verlengen van de levensduur en klimaatadaptatie steeds belangrijker binnen het onderzoeksgebied. Met hun onderzoek zorgen de onderzoekers dat de regio veilig, duurzaam, aantrekkelijk en bereikbaar blijft. Een andere belangrijke taak is het vergroten van kennis over assetmanagement. Dit doen de onderzoekers enerzijds door onderwijs aan studenten, anderzijds door cursussen en workshops te verzorgen.

Regionale partners

Het lectoraat werkt samen met partners in de regio, die de assets beheren. Het gaat om grote spelers als Rijkswaterstaat, de provincie, Waterschap Scheldestromen, North Sea Port, de Zeeuwse gemeenten en KIC/MPI. Met deze partners deelt het lectoraat kennis, zodat assetmanagers in de Zuidwestelijke Delta zich kunnen blijven ontwikkelen.

Projecten

Damwandproject gemeente Tholen

Circulair onderhoud in de maintenance- en procesindustrie

Via praktijkonderzoek en demonstraties wordt gezocht naar innovatieve oplossingen voor praktische vraagstukken, zoals het voorkomen van reparaties en duurzaam hergebruik van apparatuur. Er wordt gekeken naar hergebruik van elektromotoren en transformatoren bij het vernieuwen van installaties, het delen van weinig gebruikte onderhoudstools en nieuwe reinigingstechnieken die afvalwater en het gebruik van chemische producten drastisch doen verminderen. Verder worden nieuwe, circulaire verdienmodellen ontwikkeld voor de onderhoudsbranche van de procesindustrie. Telkens staat de vraag centraal of een oplossing ook economisch levensvatbaar en praktisch uitvoerbaar is voor ondernemingen. Het project is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Polder2C's

De landen in het 2 Zeeën-gebied (België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk) zijn door de klimaatverandering zwaarder getroffen dan verwacht. Extreme weersomstandigheden die de integriteit van dijken langs de kust en de rivieren bedreigen, komen steeds vaker en intenser voor. Zijn de waterkeringen veilig genoeg en hoe doeltreffend zal de noodhulp zijn in geval van een dijkdoorbraak? Hoe kan de combinatie van waterkeringen en rampenbestrijding doeltreffend blijven in het licht van de nieuwe omstandigheden? Deze vragen zijn relevant voor lokale belanghebbenden wier welvaart en welzijn afhankelijk zijn van overstromingsbestendigheid. Polder2C's biedt een zeldzame kans om de overstromingsbestendigheid te testen en te verbeteren door de capaciteit voor aanpassing aan klimaatverandering op strategisch, tactisch en operationeel niveau te verbeteren. Dertien partners uit de 2 Zeeën-regio en meer dan dertig 'waarnemende' organisaties zijn samengekomen om een reeks experimenten te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren met betrekking tot dijken en noodmaatregelen in de Hedwige-Prosperpolder. Dit is een unieke locatie van 6 km2, een voormalige polder, die momenteel wordt teruggegeven aan de rivier, waardoor een nieuw getijdengebied kan worden ontwikkeld. Aangezien er een nieuwe dijk wordt aangelegd, zullen de oude dijk en het land erachter worden gebruikt als levend laboratorium voor in-situ testen en grootschalige oefeningen. Polder2C's hecht veel belang aan kennisoverdracht aan studenten en jonge professionals. Het Living lab Hedwige-Prosper zal plaats bieden aan evenementen gericht op educatie en studenten ontvangen om deel te nemen aan veldactiviteiten. Een dijkwinterschool, dijkuitdaging en excursies zijn enkele voorbeelden van mogelijkheden voor de volgende generatie om actief betrokken te raken bij Polder2C's.

Bekijk het overzicht