Achter de onderzoeksfaciliteit van het NIOZ in Yerseke liggen 12 betonnen bassins die bij vloed onder water staan en bij eb gemakkelijk bereikbaar zijn. In deze bekkens wordt geëxperimenteerd met hoe de biodiversiteit kan worden versterkt op harde subtidale structuren zoals dijken of pijlers van windmolenparken. Om aan de huidige veiligheidsnormen te voldoen moeten dijken worden versterkt. In subtidale delen gebeurt dit meestal door een laag rotsmateriaal of staalslakken (een afvalproduct van de staalindustrie met een hoge dichtheid) toe te voegen. Deze versterkingen worden vaak toegepast in gebieden met zacht sediment of op dijken met een hoge natuurwaarde. Deze locaties krijgen vaak speciale bescherming vanwege hun hoge natuurwaarde. De harde constructies bieden beschutting aan de Europese kreeft en andere belangrijke doelsoorten. Dijkversterkingen kunnen alleen plaatsvinden als deze natuurwaarde behouden blijft of gecompenseerd wordt.

Rijkswaterstaat wil de natuurwaarde van de subtidale delen van de dijk beschermen door toevoeging van 'ecotoppen'. Deze ecotoppen bestaan uit een richel of stapel stenen die de herintroductie van de doelsoorten vergemakkelijken en een beschut gebied vormen waardoor sediment sneller kan worden afgezet.

Onderzoeksgroep

Building with Nature

Bekijk onderzoeksgroep

Gerelateerde projecten

Buitendijkse Maatregelen

Het project buitendijkse maatregelen heeft als doel een laagdynamisch intergetijdengebied te…

C-SCAPE

Zandsuppleties zijn een van de belangrijkste en meest gebruikte technieken tegen overstromingen. Ze…

Geen zee te hoog

Dit project benadert de ontwikkeling van waterveiligheidsstrategieën als een ruimtelijk vraagstuk…

Perkpolder- De overgang van een zoetwaterlandbouwgebied naar een zoutwaternatuurgebied

Tot nu toe is er weinig werk verricht op het gebied van het herstel van kwelders. Dit betekent dat…
Studenten doen samen onderzoek in een polder

Polder2C's

De landen in het 2 Zeeën-gebied (België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk) zijn door…

Rammegors Tidal Restoration

Binnen het project zijn er verschillende doelstellingen:Het vergroten van de hoeveelheid kennis…

SARCC

Als gevolg van de klimaatverandering stijgt de zeespiegel sterk. Dit kan leiden tot schade door…

Verdiepende Monitoring Schorverjonging Zuidgors

De kustgebieden in Nederland hebben in de loop der jaren een aantal dramatische veranderingen…

Future shores

Zeespiegelstijging zet de veiligheid, ecologie en economie van de kust en deltawateren onder druk.…

Ecologische veerkracht

Het verlies aan biodiversiteit en de noodzaak van klimaatadaptatie zijn volgens het World Economic…