Oosterscheldekering 1

Future shores

Zeespiegelstijging zet de veiligheid, ecologie en economie van de kust en deltawateren onder druk. De traditionele reactie vanuit de beheerder is dan om de waterkeringen te versterken. De geschiedenis heeft geleerd dat dit effectief is, alleen het is vaak een kostbare operatie, kost veel ruimte en dient alleen de waterveiligheid. Innovaties in kustbeheer zijn noodzakelijk en urgent om nieuwe concepten voor de dijkzone te ontwikkelen die veiligheid tegen overstromingen bieden, de ruimtelijke kwaliteit vergroten (waardevolle natuur creëren en andere maatschappelijke baten) en invulling geven aan klimaatneutraal en circulair werken. Deze uitdaging speelt al in de nabije toekomst omdat de nieuwe waterveiligheidbeoordeling een forse versterkingsopgave voor de dijken van de Wester- en Oosterschelde noodzakelijk maakt die gerealiseerd moet zijn in 2050. BwN-oplossingen bieden een kansrijk handelingsperspectief voor onze omgang met zeespiegelstijging, maar vereisen meer onderzoek voor de optimale inpassing op grote schaal.

Partners