Zeespiegelstijging zet de veiligheid, ecologie en economie van de kust en deltawateren onder druk. De traditionele reactie vanuit de beheerder is dan om de waterkeringen te versterken. De geschiedenis heeft geleerd dat dit effectief is, alleen het is vaak een kostbare operatie, kost veel ruimte en dient alleen de waterveiligheid. Innovaties in kustbeheer zijn noodzakelijk en urgent om nieuwe concepten voor de dijkzone te ontwikkelen die veiligheid tegen overstromingen bieden, de ruimtelijke kwaliteit vergroten (waardevolle natuur creëren en andere maatschappelijke baten) en invulling geven aan klimaatneutraal en circulair werken. Deze uitdaging speelt al in de nabije toekomst omdat de nieuwe waterveiligheidbeoordeling een forse versterkingsopgave voor de dijken van de Wester- en Oosterschelde noodzakelijk maakt die gerealiseerd moet zijn in 2050. BwN-oplossingen bieden een kansrijk handelingsperspectief voor onze omgang met zeespiegelstijging, maar vereisen meer onderzoek voor de optimale inpassing op grote schaal.

Onderzoeksgroep

Building with Nature

Bekijk onderzoeksgroep

Gerelateerde projecten

Buitendijkse Maatregelen

Het project buitendijkse maatregelen heeft als doel een laagdynamisch intergetijdengebied te…

C-SCAPE

Zandsuppleties zijn een van de belangrijkste en meest gebruikte technieken tegen overstromingen. Ze…

Geen zee te hoog

Dit project benadert de ontwikkeling van waterveiligheidsstrategieën als een ruimtelijk vraagstuk…

Onderwaterlab

Achter de onderzoeksfaciliteit van het NIOZ in Yerseke liggen 12 betonnen bassins die bij vloed…

Perkpolder- De overgang van een zoetwaterlandbouwgebied naar een zoutwaternatuurgebied

Tot nu toe is er weinig werk verricht op het gebied van het herstel van kwelders. Dit betekent dat…
Studenten doen samen onderzoek in een polder

Polder2C's

De landen in het 2 Zeeën-gebied (België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk) zijn door…

Rammegors Tidal Restoration

Binnen het project zijn er verschillende doelstellingen:Het vergroten van de hoeveelheid kennis…

SARCC

Als gevolg van de klimaatverandering stijgt de zeespiegel sterk. Dit kan leiden tot schade door…

Verdiepende Monitoring Schorverjonging Zuidgors

De kustgebieden in Nederland hebben in de loop der jaren een aantal dramatische veranderingen…

Ecologische veerkracht

Het verlies aan biodiversiteit en de noodzaak van klimaatadaptatie zijn volgens het World Economic…