Building with Nature header

Ecologische veerkracht

Het verlies aan biodiversiteit en de noodzaak van klimaatadaptatie zijn volgens het World Economic Forum belangrijke mondiale opgaven. Dat geldt eveneens voor de Nederlandse Rijksoverheid en in het bijzonder ook voor het beheer van de grote wateren in Nederland. Voor de grote wateren lopen al een aantal uitvoeringsprogramma’s om te voldoende aan de Europese verplichtingen (Kaderrichtlijn Water, Natura2000). Recent is ook het nationale programma ‘Programmatische Aanpak Grote Wateren’ (PAGW) van start gegaan dat een extra impuls (~2 miljard) geeft aan het herstel van de ecologische veerkracht van Rijkswateren. Het project Ecologische Veerkracht 2.0 sluit hierop aan.

In 2021 heeft HZ onderzoeksgroep Building with Nature (BwN) het project Ecologische Veerkracht opgeleverd aan opdrachtgever Rijkswaterstaat WVL. Het eindproduct bestond uit een storymap (digitale GIS atlas) over de ruimtelijke geschiktheid van toekomstige Building with Nature maatregelen in de Deltawateren. Zie hier het eindproduct. Het onderzoek is opgebouwd uit drie werkpakketten:

  • WP1 Locatiegeschiktheid: GIS-analyses van fysische en ecologische gegevens en dosis-effectrelaties;
  • WP2 Maatschappelijke baten: methodiek voor ruimtelijke analyses van businessmodellen over landschap transformaties in land-waterovergangszones;
  • WP3 Toepassen in analyses en workshops bij twee actuele kusttransitietrajecten die de komende vier jaar lopen, in samenwerking met betrokken stakeholders.