Het verlies aan biodiversiteit en de noodzaak van klimaatadaptatie zijn volgens het World Economic Forum belangrijke mondiale opgaven. Dat geldt eveneens voor Nederland in het bijzonder voor het beheer van de grote wateren in Nederland.

Voor de grote wateren loopt al een aantal uitvoeringsprogramma’s om te voldoen aan de Europese verplichtingen (Kaderrichtlijn Water, Natura2000). Ook is er het nationale programma Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) dat een extra impuls geeft aan het herstel van de ecologische veerkracht van rijkswateren. Het project Ecologische Veerkracht 2.0 sluit hierop aan.

In 2021 heeft HZ-onderzoeksgroep Building with Nature het project Ecologische Veerkracht opgeleverd aan opdrachtgever Rijkswaterstaat WVL. Het eindproduct bestond uit een storymap (digitale GIS atlas) over de ruimtelijke geschiktheid van toekomstige Building with Nature maatregelen in de Deltawateren. Zie hier het eindproduct.

Drie werkpakketten

Het onderzoek Ecologische Veerkracht 2.0 is opgebouwd uit drie werkpakketten:

  • WP1 - Locatiegeschiktheid: GIS-analyses van fysische en ecologische gegevens en dosis-effectrelaties;
  • WP2 - Maatschappelijke baten: methodiek voor ruimtelijke analyses van businessmodellen over landschapstransformaties in land-waterovergangszones;
  • WP3 - Toepassen in analyses en workshops bij twee actuele kusttransitietrajecten die de komende vier jaar lopen, in samenwerking met betrokken stakeholders.

Doel van het project

  • de kennisbasis over het vergroten van de ecologische veerkracht in de Zuidwestelijke delta door gebruik te maken van Building with Nature;
  • valorisatie van Building with Nature via het ontsluiten van businessmodellen voor eco-engineering in land-waterovergangen langs de Ooster- en Westerschelde t.b.v. stakeholders (overheden, Ngo's, bedrijven) die betrokken zijn bij uitvoeringsprogramma’s (PAGW, KRW, Natura2000, Langetermijnvisie, Natuur, Deltanatuur);
  • bijdrage te leveren aan hbo-onderwijs en de human capital agenda, via het aanbieden van praktijkgericht onderzoek en modules.

Onderzoeksgroep

Building with Nature

Bekijk onderzoeksgroep

Gerelateerde projecten

Buitendijkse Maatregelen

Het project buitendijkse maatregelen heeft als doel een laagdynamisch intergetijdengebied te…

C-SCAPE

Zandsuppleties zijn een van de belangrijkste en meest gebruikte technieken tegen overstromingen. Ze…

Geen zee te hoog

Dit project benadert de ontwikkeling van waterveiligheidsstrategieën als een ruimtelijk vraagstuk…

Onderwaterlab

Achter de onderzoeksfaciliteit van het NIOZ in Yerseke liggen 12 betonnen bassins die bij vloed…

Perkpolder- De overgang van een zoetwaterlandbouwgebied naar een zoutwaternatuurgebied

Tot nu toe is er weinig werk verricht op het gebied van het herstel van kwelders. Dit betekent dat…
Studenten doen samen onderzoek in een polder

Polder2C's

De landen in het 2 Zeeën-gebied (België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk) zijn door…

Rammegors Tidal Restoration

Binnen het project zijn er verschillende doelstellingen:Het vergroten van de hoeveelheid kennis…

SARCC

Als gevolg van de klimaatverandering stijgt de zeespiegel sterk. Dit kan leiden tot schade door…

Verdiepende Monitoring Schorverjonging Zuidgors

De kustgebieden in Nederland hebben in de loop der jaren een aantal dramatische veranderingen…

Future shores

Zeespiegelstijging zet de veiligheid, ecologie en economie van de kust en deltawateren onder druk.…