De kustgebieden in Nederland hebben in de loop der jaren een aantal dramatische veranderingen ondergaan. Sommige getijdenmoerassen langs de kustgebieden zijn echter met het land verouderd.

Deze oudere wetlands verliezen vaak hun diversiteit in flora, waardoor de biodiversiteit door het homogene landschap afneemt. Om te voldoen aan de normen van het Natura 2000-akkoord, dat regels en richtsnoeren geeft voor habitatherstel en natuurbehoud in Nederland, moeten wetlands veranderingen ondergaan om de biodiversiteit te vergroten. In andere delen van Nederland wordt de biodiversiteit hoog gehouden door grazende dieren, zoals koeien en paarden. In Zeeland is dit echter niet mogelijk vanwege het grote aantal kreken, waardoor de dieren zouden kunnen verdrinken.

Een andere oplossing is om het specifieke deel van het moerasgebied dat u wilt verjongen gedeeltelijk af te graven. De delen die intact blijven zullen de habitat voor de huidige populaties in stand houden, terwijl er nieuwe en diverse vegetatie kan groeien in de delen die zijn uitgebaggerd.

Om de verjongingsprojecten in de toekomst succesvoller te maken, is meer kennis over het onderwerp nodig. Met het project 'Diepgaande monitoring kwelderverjonging Zuidgors' hopen we meer inzicht te krijgen in de volgende onderwerpen:

  • Hoe snel het getijdenmoeras zich herstelt van de verjongingswerken en welke processen dit herstel leiden.
  • Of het herstel van het moeras kan worden beïnvloed door het ontwerp van de graafwerkzaamheden.
  • Wat het beste ontwerp zou zijn om natuurlijke processen die bijdragen tot het herstel te vergemakkelijken.
  • Of en hoe het baggeren de golfslag op de dijken zou beïnvloeden.

Onderzoeksgroep

Building with Nature

Bekijk onderzoeksgroep

Gerelateerde projecten

Buitendijkse Maatregelen

Het project buitendijkse maatregelen heeft als doel een laagdynamisch intergetijdengebied te…

C-SCAPE

Zandsuppleties zijn een van de belangrijkste en meest gebruikte technieken tegen overstromingen. Ze…

Geen zee te hoog

Dit project benadert de ontwikkeling van waterveiligheidsstrategieën als een ruimtelijk vraagstuk…

Onderwaterlab

Achter de onderzoeksfaciliteit van het NIOZ in Yerseke liggen 12 betonnen bassins die bij vloed…

Perkpolder- De overgang van een zoetwaterlandbouwgebied naar een zoutwaternatuurgebied

Tot nu toe is er weinig werk verricht op het gebied van het herstel van kwelders. Dit betekent dat…
Studenten doen samen onderzoek in een polder

Polder2C's

De landen in het 2 Zeeën-gebied (België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk) zijn door…

Rammegors Tidal Restoration

Binnen het project zijn er verschillende doelstellingen:Het vergroten van de hoeveelheid kennis…

SARCC

Als gevolg van de klimaatverandering stijgt de zeespiegel sterk. Dit kan leiden tot schade door…

Future shores

Zeespiegelstijging zet de veiligheid, ecologie en economie van de kust en deltawateren onder druk.…

Ecologische veerkracht

Het verlies aan biodiversiteit en de noodzaak van klimaatadaptatie zijn volgens het World Economic…