Zuidgors

Verdiepende Monitoring Schorverjonging Zuidgors

De kustgebieden in Nederland hebben in de loop der jaren een aantal dramatische veranderingen ondergaan. Sommige getijdenmoerassen langs de kustgebieden zijn echter met het land verouderd.

Deze oudere wetlands verliezen vaak hun diversiteit in flora, waardoor de biodiversiteit door het homogene landschap afneemt. Om te voldoen aan de normen van het Natura 2000-akkoord, dat regels en richtsnoeren geeft voor habitatherstel en natuurbehoud in Nederland, moeten wetlands veranderingen ondergaan om de biodiversiteit te vergroten. In andere delen van Nederland wordt de biodiversiteit hoog gehouden door grazende dieren, zoals koeien en paarden. In Zeeland is dit echter niet mogelijk vanwege het grote aantal kreken, waardoor de dieren zouden kunnen verdrinken.

Een andere oplossing is om het specifieke deel van het moerasgebied dat u wilt verjongen gedeeltelijk af te graven. De delen die intact blijven zullen de habitat voor de huidige populaties in stand houden, terwijl er nieuwe en diverse vegetatie kan groeien in de delen die zijn uitgebaggerd.

Om de verjongingsprojecten in de toekomst succesvoller te maken, is meer kennis over het onderwerp nodig. Met het project 'Diepgaande monitoring kwelderverjonging Zuidgors' hopen we meer inzicht te krijgen in de volgende onderwerpen:

  • Hoe snel het getijdenmoeras zich herstelt van de verjongingswerken en welke processen dit herstel leiden.
  • Of het herstel van het moeras kan worden beïnvloed door het ontwerp van de graafwerkzaamheden.
  • Wat het beste ontwerp zou zijn om natuurlijke processen die bijdragen tot het herstel te vergemakkelijken.
  • Of en hoe het baggeren de golfslag op de dijken zou beïnvloeden.

Partners