DNA Resilient Deltas header

Jean-Marie Buijs

Associate lector Resilient Deltas

Jean-Marie Buijs is docent-onderzoeker bij onderzoeksgroep Resilient Deltas sinds september 2013. Hij geeft les in Delta Management en toegepast onderzoek. Hij is actief betrokken bij de onderzoeksgroep Resilient Deltas. Jean-Marie richt zich voornamelijk op de relatie tussen governance en de resilience van delta gemeenschappen. In het onderzoek past hij inzichten toe vanuit zijn promotieonderzoek in openbaar bestuur, dat hij afgerond heeft aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In de Resilient Deltas onderzoekgroep brengt Jean-Marie niet alleen kennis over governance, maar ook expertise van zijn actieve betrokkenheid in de leefbaarheid van lokale gemeenschappen.

Waterkerende landschappen
Water

Geen zee te hoog

Dit project benadert de ontwikkeling van waterveiligheidsstrategieën als een ruimtelijk vraagstuk waarbij we onderzoek doen naar het verbinden van gebiedsopgaven, toepassing van dijkconcepten gebaseerd op Bouwen met Natuur (BmN), en het ontwikkelen van maatschappelijk draagvlak voor ingrijpende landschapsveranderingen, aan de hand van vier onderzoeksvragen die zich richten op:

  • Ruimtelijke kwaliteit landschap en samenhang met draagvlak voor ruimtelijke strategieën;
  • Fysische en ecologische randvoorwaarden voor BmN-oplossingen en inpassing in ruimtelijke strategieën;
  • Drijvende krachten en barrières voor draagvlak via participatieve ontwerpprocessen;
  • Richtlijnen voor ontwikkeling van ruimtelijke strategieën, zowel voor het ruimtelijk ontwerp als het ontwerpproces.

Methoden
Het onderzoek wordt uitgewerkt voor de Westerschelde waarbij wordt geschakeld tussen twee ruimtelijke schaalniveaus: de Westerschelde (bekken-niveau) en living labs (op drie locaties). Een mix van methoden wordt toegepast waaronder surveys (Public Participation GIS), interviews, GIS-analyses, modellering van BmN meegroei-oplossingen (Delft3D-FM), en evaluatie van het ‘sociaal leerproces’ in research-through-design ontwerpateliers.

Resultaat
Het onderzoek resulteert in een methodiek/werkwijze die vanaf 2026 (na afloop van huidige Kennisprogramma Zeespiegelstijging) kan worden toegepast door publieke professionals in (bedijkte) kustgebieden.

Consortium
HZ University of Applied Sciences (penvoerder), Wageningen University, NIOZ, Natuurmonumenten, Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat Zee en Delta, Waterschap Scheldestromen, Gemeenten Borsele, Hulst, Kapelle, Reimerswaal, Vlissingen. In de livings labs worden lokale stakeholders betrokken.