Drone duingebied 1600x400 header

Resilient Deltas

Het lectoraat Resilient Deltas doet praktijkgericht onderzoek naar hoe je een deltagebied zo veilig mogelijk inricht en hoe je de kracht van de samenleving, overheid en bedrijfsleven gebruikt voor een vitale en veerkrachtige delta.

Resilient Deltas onderzoekt de samenhang tussen ruimtegebruik, sociaal kapitaal, economie en vitale infrastructuur van deltagebieden. Ook wordt de governance van waterveiligheid- en gebiedsontwikkelingsprocessen onder de loep genomen, zodat er een integraal beeld ontstaat. Op basis van dit inzicht zoekt de onderzoeksgroep een dynamische balans, waarmee de samenleving in deltagebieden zich veerkrachtig, vitaal en veilig kan ontwikkelen. In het onderzoeksproject Zelfredzaamheid is onderzocht hoe veerkrachtig een gemeenschap is na een ramp, zoals een overstroming. Ook heeft de onderzoeksgroep onderzoek gedaan naar de professional en de zelfredzame samenleving. Dit onderzoek gaf inzicht in beschikbare wetenschappelijke kennis over zelfredzaamheid, de motivatie van burgers voor zelfredzaamheid en handreikingen voor professionals om de veranderende beroepsrol in een zelfredzame samenleving in te vullen.

De onderzoeksgroep werkt samen met partijen als Veiligheidsregio Zeeland, de provincie, Rijkswaterstaat Zee & Delta en de politie.

Projecten

Geen zee te hoog

Dit project benadert de ontwikkeling van waterveiligheidsstrategieën als een ruimtelijk vraagstuk waarbij we onderzoek doen naar het verbinden van gebiedsopgaven, toepassing van dijkconcepten gebaseerd op Bouwen met Natuur (BmN), en het ontwikkelen van maatschappelijk draagvlak voor ingrijpende landschapsveranderingen, aan de hand van vier onderzoeksvragen die zich richten op: Ruimtelijke kwaliteit landschap en samenhang met draagvlak voor ruimtelijke strategieën;Fysische en ecologische randvoorwaarden voor BmN-oplossingen en inpassing in ruimtelijke strategieën;Drijvende krachten en barrières voor draagvlak via participatieve ontwerpprocessen;Richtlijnen voor ontwikkeling van ruimtelijke strategieën, zowel voor het ruimtelijk ontwerp als het ontwerpproces. MethodenHet onderzoek wordt uitgewerkt voor de Westerschelde waarbij wordt geschakeld tussen twee ruimtelijke schaalniveaus: de Westerschelde (bekken-niveau) en living labs (op drie locaties). Een mix van methoden wordt toegepast waaronder surveys (Public Participation GIS), interviews, GIS-analyses, modellering van BmN meegroei-oplossingen (Delft3D-FM), en evaluatie van het ‘sociaal leerproces’ in research-through-design ontwerpateliers. ResultaatHet onderzoek resulteert in een methodiek/werkwijze die vanaf 2026 (na afloop van huidige Kennisprogramma Zeespiegelstijging) kan worden toegepast door publieke professionals in (bedijkte) kustgebieden. Consortium HZ University of Applied Sciences (penvoerder), Wageningen University, NIOZ, Natuurmonumenten, Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat Zee en Delta, Waterschap Scheldestromen, Gemeenten Borsele, Hulst, Kapelle, Reimerswaal, Vlissingen. In de livings labs worden lokale stakeholders betrokken.

Polder2C's

Polder2C's heeft tot doel de kennis over overstromingsbestendigheid en aanpassing aan de klimaatverandering van de huidige en toekomstige generaties te verbeteren. Dit wordt bereikt door een reeks experimenten met betrekking tot de stabiliteit van dijken en de effectiviteit van noodmaatregelen tegen overstromingen in de Hedwige-Prosperpolder, een unieke landgrensoverschrijdende testlocatie van 6 vierkante kilometer op de grens van België en Nederland. De in het veld verworven inzichten zullen worden verwerkt in internationale richtlijnen voor praktijkmensen en in onderwijscurricula. Het project biedt mogelijkheden voor studenten om betrokken te worden bij veldactiviteiten.

SARCC

Het project SARCC gaat over waterveiligheid in gebieden om de Noordzee.

Bekijk het overzicht