Drone duingebied 1600x400 header

Resilient Deltas

Het lectoraat Resilient Deltas doet praktijkgericht onderzoek naar hoe je een deltagebied zo veilig mogelijk inricht en hoe je de kracht van de samenleving, overheid en bedrijfsleven gebruikt voor een vitale en veerkrachtige delta.

Resilient Deltas onderzoekt de samenhang tussen ruimtegebruik, sociaal kapitaal, economie en vitale infrastructuur van deltagebieden. Ook wordt de governance van waterveiligheid- en gebiedsontwikkelingsprocessen onder de loep genomen, zodat er een integraal beeld ontstaat. Op basis van dit inzicht zoekt de onderzoeksgroep een dynamische balans, waarmee de samenleving in deltagebieden zich veerkrachtig, vitaal en veilig kan ontwikkelen. In het onderzoeksproject Zelfredzaamheid is onderzocht hoe veerkrachtig een gemeenschap is na een ramp, zoals een overstroming. Ook heeft de onderzoeksgroep onderzoek gedaan naar de professional en de zelfredzame samenleving. Dit onderzoek gaf inzicht in beschikbare wetenschappelijke kennis over zelfredzaamheid, de motivatie van burgers voor zelfredzaamheid en handreikingen voor professionals om de veranderende beroepsrol in een zelfredzame samenleving in te vullen.

De onderzoeksgroep werkt samen met partijen als Veiligheidsregio Zeeland, de provincie, Rijkswaterstaat Zee & Delta en de politie.

Projecten

SARCC

Als gevolg van de klimaatverandering stijgt de zeespiegel sterk. Dit kan leiden tot schade door overstromingen in kuststeden, tenzij nieuwe strategieën worden ontwikkeld om deze verandering van de zeespiegel te verzachten. Op dit moment zijn plannen en beleid inzake kustoverstromingen voornamelijk gericht op het creëren van traditionele harde structuren/zware constructies en wordt er minimaal gebruik gemaakt van op de natuur gebaseerde oplossingen, ondanks het overweldigende bewijs dat deze het overstromingsrisico en de gevolgen van overstromingen kunnen verminderen. Beleidsmakers overwegen vaak geen op de natuur gebaseerde oplossingen vanwege onzekerheden over de kosten, de kans op succes en het onderhoud dat na een paar jaar nodig is. Het doel van SARCC is de leemte in de kennis over natuurgebaseerde oplossingen op te vullen, zodat de integratie van dit soort oplossingen gemakkelijker wordt voor lokale overheden en kustbeheerders. Nieuwe technieken en methodologieën SARCC (Sustainable and Resilient Coastal Cities) zal de betrokken partners in staat stellen nieuwe technieken, methodologieën en praktijken in het kustbeheer te integreren. Dit helpt de waarde van op de natuur gebaseerde oplossingen aan te tonen en biedt de mogelijkheid om verzamelde informatie te delen met andere belanghebbenden in stedelijke kustgebieden. In het project wordt een systeem ontwikkeld om lokale gemeenschappen positief te betrekken bij het overleg om de waarde en de voordelen van op de natuur gebaseerde oplossingen voor de kustgemeenschappen te benadrukken. SARCC is een Interreg 2 Zeeën-programma. Binnen de Interreg 2 Zeeën-regio werken partners uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België en Nederland samen. Deze internationale aanpak biedt een platform om ideeën en kennis te delen.

Projecten van Resilient Deltas die zijn afgerond

Geen zee te hoog

Dit project benadert de ontwikkeling van waterveiligheidsstrategieën als een ruimtelijk vraagstuk waarbij we onderzoek doen naar het verbinden van gebiedsopgaven, toepassing van dijkconcepten gebaseerd op Bouwen met Natuur (BmN), en het ontwikkelen van maatschappelijk draagvlak voor ingrijpende landschapsveranderingen, aan de hand van vier onderzoeksvragen die zich richten op: Ruimtelijke kwaliteit landschap en samenhang met draagvlak voor ruimtelijke strategieën;Fysische en ecologische randvoorwaarden voor BmN-oplossingen en inpassing in ruimtelijke strategieën;Drijvende krachten en barrières voor draagvlak via participatieve ontwerpprocessen;Richtlijnen voor ontwikkeling van ruimtelijke strategieën, zowel voor het ruimtelijk ontwerp als het ontwerpproces. MethodenHet onderzoek wordt uitgewerkt voor de Westerschelde waarbij wordt geschakeld tussen twee ruimtelijke schaalniveaus: de Westerschelde (bekken-niveau) en living labs (op drie locaties). Een mix van methoden wordt toegepast waaronder surveys (Public Participation GIS), interviews, GIS-analyses, modellering van BmN meegroei-oplossingen (Delft3D-FM), en evaluatie van het ‘sociaal leerproces’ in research-through-design ontwerpateliers. ResultaatHet onderzoek resulteert in een methodiek/werkwijze die vanaf 2026 (na afloop van huidige Kennisprogramma Zeespiegelstijging) kan worden toegepast door publieke professionals in (bedijkte) kustgebieden. Consortium HZ University of Applied Sciences (penvoerder), Wageningen University, NIOZ, Natuurmonumenten, Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat Zee en Delta, Waterschap Scheldestromen, Gemeenten Borsele, Hulst, Kapelle, Reimerswaal, Vlissingen. In de livings labs worden lokale stakeholders betrokken.

Bekijk het overzicht