DNA Resilient Deltas header

Werken met waterlandschappen

Het initiatief ‘Werken met waterlandschappen’ moet de regionale economie en de natuurlijke dynamiek van grote wateren en de omliggende gebieden met elkaar gaan verbinden. Voor de biodiversiteit is het belangrijk om land- en waternatuur in samenhang te beschouwen. Tegelijkertijd zijn die productieve en diverse ecosystemen van meerwaarde voor de mensen die leven en werken rondom de grote wateren. Werken met waterlandschappen geeft ondernemers en (natuur)terreinbeheerders de kans om hun ideeën en suggesties in handreikingen voor publieke partijen te krijgen. De werkwijze is anders, omdat economisch (mede)gebruik centraal staat in plaats van de publieke opgaven (bijv. waterberging, biodiversiteit of klimaatadaptatie). Dit zal volgens de projectgroep het draagvlak voor het werken aan een gezamenlijke toekomst vergroten.

Hoe?
Jaarlijks organiseert het project bootcamps om van elkaar te leren. Deelnemers leren hoe economisch gebruik en sociale innovatie gecombineerd kunnen worden met de ideeën uit de Programmatische Aanpak Grote Wateren over inrichting en beheer van die wateren waarmee we hoogwaardige natuur en biodiversiteit beogen. Bijvoorbeeld als het gaat om dijkteruglegging, herbestemmen van slibrijk sediment en multifunctioneel ruimtegebruik in de overgangszone tussen land en water.

Experimenteren
De initiatiefnemers willen de ruimte nemen om te experimenteren, bijvoorbeeld door in overleg met lokale stakeholders gebieden op een creatieve manier in te richten, maar ook door veldonderzoek naar het herbestemmen van slibrijk sediment en door achteroevers adaptiever te ontwikkelen. Een van de plannen is om al tijdens de uitvoering tussenresultaten te bespreken en af te stemmen, zodat mogelijke verdienmodellen eerder in beeld komen.

Partners
In het ‘werken met waterlandschappen’ werken HZ University of Applied Sciences, Wageningen Environmental Research (coördinator), Deltares, Stichting EcoShape, Waterrecreatie Nederland, Sportvisserij Nederland, Zeeuwse Natuur en Milieu Federatie, Wageningen Marine Research, NIOZ, Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland, provincie Zeeland, Natuurmonumenten en Wereld Natuur Fonds samen. Het project duurt vier jaar (2021-2025) en is mogelijk door subsidie voor Publieke-Private Samenwerkingsinitiatieven (PPS) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI).