Het initiatief ‘Werken met waterlandschappen’ moet de regionale economie en de natuurlijke dynamiek van grote wateren en de omliggende gebieden met elkaar gaan verbinden.

Voor de biodiversiteit is het belangrijk om land- en waternatuur in samenhang te beschouwen. Tegelijkertijd zijn die productieve en diverse ecosystemen van meerwaarde voor de mensen die leven en werken rondom de grote wateren. Werken met waterlandschappen geeft ondernemers en (natuur)terreinbeheerders de kans om hun ideeën en suggesties in handreikingen voor publieke partijen te krijgen. De werkwijze is anders, omdat economisch (mede)gebruik centraal staat in plaats van de publieke opgaven (bijv. waterberging, biodiversiteit of klimaatadaptatie). Dit zal volgens de projectgroep het draagvlak voor het werken aan een gezamenlijke toekomst vergroten.

Hoe?
Jaarlijks organiseert het project bootcamps om van elkaar te leren. Deelnemers leren hoe economisch gebruik en sociale innovatie gecombineerd kunnen worden met de ideeën uit de Programmatische Aanpak Grote Wateren over inrichting en beheer van die wateren waarmee we hoogwaardige natuur en biodiversiteit beogen. Bijvoorbeeld als het gaat om dijkteruglegging, herbestemmen van slibrijk sediment en multifunctioneel ruimtegebruik in de overgangszone tussen land en water.

Experimenteren
De initiatiefnemers willen de ruimte nemen om te experimenteren, bijvoorbeeld door in overleg met lokale stakeholders gebieden op een creatieve manier in te richten, maar ook door veldonderzoek naar het herbestemmen van slibrijk sediment en door achteroevers adaptiever te ontwikkelen. Een van de plannen is om al tijdens de uitvoering tussenresultaten te bespreken en af te stemmen, zodat mogelijke verdienmodellen eerder in beeld komen.

Partners
In het ‘werken met waterlandschappen’ werken HZ University of Applied Sciences, Wageningen Environmental Research (coördinator), Deltares, Stichting EcoShape, Waterrecreatie Nederland, Sportvisserij Nederland, Zeeuwse Natuur en Milieu Federatie, Wageningen Marine Research, NIOZ, Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland, provincie Zeeland, Natuurmonumenten en Wereld Natuur Fonds samen. Het project duurt vier jaar (2021-2025) en is mogelijk door subsidie voor Publieke-Private Samenwerkingsinitiatieven (PPS) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI).

Onderzoeksgroep

Building with Nature

Bekijk onderzoeksgroep

Gerelateerde projecten

Buitendijkse Maatregelen

Het project buitendijkse maatregelen heeft als doel een laagdynamisch intergetijdengebied te…

C-SCAPE

Zandsuppleties zijn een van de belangrijkste en meest gebruikte technieken tegen overstromingen. Ze…

Geen zee te hoog

Dit project benadert de ontwikkeling van waterveiligheidsstrategieën als een ruimtelijk vraagstuk…

Onderwaterlab

Achter de onderzoeksfaciliteit van het NIOZ in Yerseke liggen 12 betonnen bassins die bij vloed…

Perkpolder- De overgang van een zoetwaterlandbouwgebied naar een zoutwaternatuurgebied

Tot nu toe is er weinig werk verricht op het gebied van het herstel van kwelders. Dit betekent dat…
Studenten doen samen onderzoek in een polder

Polder2C's

De landen in het 2 Zeeën-gebied (België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk) zijn door…

Rammegors Tidal Restoration

Binnen het project zijn er verschillende doelstellingen:Het vergroten van de hoeveelheid kennis…

SARCC

Als gevolg van de klimaatverandering stijgt de zeespiegel sterk. Dit kan leiden tot schade door…

Verdiepende Monitoring Schorverjonging Zuidgors

De kustgebieden in Nederland hebben in de loop der jaren een aantal dramatische veranderingen…

Future shores

Zeespiegelstijging zet de veiligheid, ecologie en economie van de kust en deltawateren onder druk.…