Master

River Delta Development (MSc)

River Delta Development (MSc)

De Engelstalige master River Delta Development is een unieke joint degree van drie hogescholen met complementaire expertise op het gebied van water: HZ University of Applied Sciences (kustgebied), Hogeschool Van Hall Larenstein University of Applied Sciences (riviersystemen) en Rotterdam University of Applied Sciences (stedelijk water).


'Facilitators of change' in deltagebieden
De master River Delta Development leidt je op tot facilitator of change in rivierdelta’s. Wereldwijd staan deze vruchtbare en ecologisch waardevolle gebieden onder druk door urbanisatie en klimaatverandering. De uitdaging is om de kwetsbaarheid van rivierdelta’s te verlagen en tegelijkertijd de mogelijkheden voor een gezonde economische en ecologische ontwikkeling te vergroten. In de master River Delta Development worden deze ontwikkelingen gezien als transities: voortdurende, complexe veranderingen en aanpassingen in rivierdeltasystemen, waarvoor professionals nodig zijn die effectief kunnen ingrijpen. Deze transities vereisen innovatieve, multidisciplinaire en integrale oplossingen. Daarvoor zijn veelzijdige deltaprofessionals nodig die niet alleen kennis hebben van rivierdelta-systemen (kust, zee en rivier) en de laatste ontwikkelingen daarin, maar die ook over de benodigde kennis en communicatieve vaardigheden beschikken om zinvol te kunnen bijdragen aan deze transities. Het centrale thema van de master River Delta Development is dan ook: Transitie van delta’s - van grootschalige beheersing naar duurzaam meebewegen.


De Nederlandse delta als voorbeeld
De HZ, HVHL en Hogeschool Rotterdam werken al een aantal jaar samen in het Centre of Expertise Delta Technology en bundelen in de master River Delta Development hun complementaire expertises op het gebied van kust, riviersystemen en stedelijk water. Zo krijg je inzicht in het functioneren van de verschillende deelsystemen en hun onderlinge samenhang en zie je de delta als een samenhangend systeem. Door aandacht voor (en als je daarvoor kiest: werken in) de internationale context, leer je deze kennis toe te passen in rivierdelta’s elders in de wereld.

Lees meer

Kenmerken

 • Master
 • Voltijd
 • 24 maanden
 • English
 • Middelburg/Velp/Rotterdam
 • September
Programma

Dit is River Delta Development

De master River Delta Development is een joint degree van de HZ, Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) en Hogeschool Rotterdam. De drie hogescholen streven ieder hoogwaardig onderwijs na dat je voorbereidt op een veranderend werkveld en nauw verweven is met de beroepspraktijk en praktijkgericht onderzoek. Je ontwikkeling tot facilitator of change in deltagebieden wereldwijd staat centraal.

Intensieve kick-off

Je start je masteropleiding met een intensieve introductie van een maand. In die maand leer je je medestudenten, docenten en lectoren kennen en word je ondergedompeld in de delta tijdens een excursie van een week. Daarna ga je die ervaringen gebruiken om het hele deltasysteem te analyseren en te bekijken welke rol jij zou willen spelen in de deltasector. Vervolgens schrijf je een persoonlijk leerplan begeleid door je coach. De kick-off vindt plaats bij de HZ in Middelburg.

River delta development curriculum
Leren in deltasystemen

Na de kick-off volgt een introductie op het deltasysteem Kust, ook bij de HZ. Je werkt in Living Labs met wekelijks een dag op de hogeschool waarin lessen, coaching en reflectie plaatsvinden. Na vijftien weken onderzoek sluit je deze periode af met een evaluatieweek waarin assessments over je eigen onderzoek plaatsvinden, in relatie tot de gehele delta en de vraagstukken die daar spelen. Ook ga je, onder begeleiding van docenten, samen kijken hoe ieders onderzoek in het geheel van het deltasysteem past. Daarna volgt een soortgelijk blok over Riviersystemen (bij HVHL in Velp) en vervolgens over Stedelijk water (bij Hogeschool Rotterdam). De drie blokken - met opbouw van kennis, onderzoeksvaardigheden en persoonlijke professionele ontwikkeling - duren in totaal zeventien weken per hogeschool.

Eindevaluatie

Na afronding van de 3 blokken is er een eindfase van 3 weken, waarin je een eindproduct vervaardigt en presenteert. Afsluitend worden de laatste, integrale competenties afgetoetst door middel van een portfolio en een mondeling eindassessment. De eindfase vindt plaats bij Hogeschool Rotterdam.

Wil je voorbereid zijn op een steeds veranderend werkveld met beroepspraktijk en praktijkonderzoek?

Dan is de Master River Delta Development iets voor jou!

Samen leren in 'Living Labs'

De opgaven in deltagebieden zijn zo groot en de systemen zo complex dat simpele oplossingen vaak niet mogelijk zijn. Er zijn fundamentele ingrepen nodig. Daarvoor zijn Living Labs in het leven geroepen; proeftuinen waarin de beroepspraktijk en de hogescholen samen werken aan complexe opgaven. Naast het oplossen van problemen en het benutten van kansen draait het in de Living Labs ook om gezamenlijk leren. Als student aan de master River Delta Development neem je deel aan Living Labs waar de lectoraten en onderzoekscentra van de drie hogescholen bij betrokken zijn. Je werkt op locatie, samen met professionals uit het veld, in multidisciplinaire teams aan real life vraagstukken. Daarbij rouleer je letterlijk in de delta; je begint je master bij de HZ in Middelburg, vervolgens ga je naar HVHL in Velp en tenslotte rond je je studie af bij Hogeschool Rotterdam.

Fresh water availability

Als gevolg van zeespiegelstijging, langere periodes van droogte en bevolkingsgroei zal de druk op de beschikbaarheid van zoetwater alleen maar verder toenemen. In het Living Lab ‘Fresh water availability’ onderzoek je de uitdagingen rondom de distributie en opslag van zoetwater in een verder zoute omgeving. Je onderzoek richt zich op de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone, globaal het gebied tussen Terneuzen en Gent.

Dit onderzoek heeft vier doelen:

 • Het opstellen van criteria voor watersystemen die veerkrachtig genoeg zijn om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden.
 • Het formuleren van een definitie voor het ideale ‘Robust Water System’ volgens de opgestelde criteria, in lijn met Visie Water Beheer 2050, SAZ+, Vitale Kanaalzone en Nieuwe Sluis.
 • Het ontwikkelen van een toekomstvisie voor de periode 2030-2040.
 • Het opstellen van maatregelen die nu moeten worden genomen om te anticiperen op die toekomstvisie.

Betrokkenen binnen dit onderzoeksproject zijn onder meer DOW Benelux, Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, Gemeente Terneuzen, Waterbedrijf Evides en North Sea Ports.

Dealing with competing spatial claims

In veel delta’s spelen enorm tegenstrijdige belangen. In het Living Lab ‘Dealing with competing spatial claims in deltas’ doe je daarom research naar mogelijkheden om natuur, economie, recreatie en voedselproductie allemaal ruimte te bieden en die is soms zeer beperkt beschikbaar. Er zijn innovatieve oplossingen nodig om onder andere conflicten tussen ecologische en economische processen te voorkomen. Voor dit Living Lab is de Oosterschelde, nationaal park én belangrijk centrum voor schelpdierenteelt, je onderzoeksgebied.

Dit onderzoek heeft vier doelen:

 • Het onderzoeken wat de draagkracht is van de Oosterschelde.
 • In kaart brengen wat de impact van de verschillende functies in het gebied is en wat die in de toekomst zal zijn.
 • Het ontwikkelen en analyseren van concepten voor multifunctioneel gebruik voor de Oosterschelde.
 • Analyseren welke veranderingen (ook in beleid en bestuur) er nodig zijn om concepten met potentie te realiseren.

Betrokkenen binnen dit onderzoeksproject zijn onder meer aquacultuur- en visserijbedrijven, Provincie Zeeland, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Gemeente Schouwen-Duiveland en de Zeeuwse Milieu Federatie.

Climate adaption in coastal areas

In veel gebieden worden de risico’s op overstromingen, droogte en andere extreme weersomstandigheden zoals hittegolven groter en groter, zo blijkt uit studies van het Intergovernmental Panel on Climate Change van de VN. Nu al zullen samenlevingen zich aan de effecten daarvan moeten aanpassen. Maar hoe? In het Living Lab ‘Climate adaptation in coastal areas’ ga je aan de slag met de uitdagingen rondom klimaatverandering in delta’s. Het onderzoek richt zich op drie gebieden aan de noordelijke Westerscheldeoever.

Dit onderzoek heeft drie doelen:

 • Het opstellen van een risicoanalyse voor overstromingen, andersoortige wateroverlast, droogte en hitte binnen een van de case-gebieden (Sloehaven, Baarland of Hansweert).
 • Het beoordelen van de impact van de gevaren, met name op zeeweringen, infrastructuur en samenleving.
 • Het formuleren van een visie aan de hand van de onderzoeksresultaten, in lijn met bestuurlijke strategieën en afspraken; zeeweringen moeten in 2050 aan de nieuwste veiligheidsnormen voldoen.

Betrokkenen binnen dit onderzoeksproject zijn onder meer gemeentes, Provincie Zeeland, lokale gemeenschappen, Waterschap Scheldestromen, netwerkbeheerder Enduris, waterbedrijf Evides, zorginstellingen en landeigenaren.

Nature-based solutions

De wereldwijde bevolkingsgroei in combinatie met de toename van welvaart en consumptie heeft in de afgelopen decennia geleid tot verarming van het ‘natural capital’, de som van alle natuurlijke bronnen op aarde: bodem, lucht, water en levende organismen. In het Living Lab ‘Nature-based solutions’ onderzoek je de mogelijkheden om beschadigde ecosystemen te herstellen en de weerbaarheid ervan te vergroten. Dit doe je in drie gebieden aan de noordelijke Westerscheldeoever.

Betrokkenen binnen dit onderzoeksproject zijn onder meer gemeentes, landbouw- en visserijbedrijven, Provincie Zeeland, lokale gemeenschappen, Rijkswaterstaat, Waterschap Scheldestromen en natuurbeschermingsorganisaties zoals de Vogelbescherming en Staatsbosbeheer.

Docenten team

Hans Cappon Professor of Water Technology
Gabriëlle Rossing Lecturer and Coach on Interactive and Interdisciplinary Collaboration
Jean-Marie Buijs Senior Researcher and Lecturer
Jouke Heringa Senior Lecturer and Researcher Integrated Water Recourses Management
Ervaringen

Studenten aan het woord

Wil jij weten wat onze studenten van de master River Delta Development vinden en waarom ze juist voor deze master hebben gekozen? Lees dan de verschillende ervaringen van onze studenten.

Onderwijsvorm en locatie

De master River Delta Development is een voltijd Engelstalige masteropleiding. De onderwijslocatie is wisselend. Het eerste half jaar volg je bij de HZ in Middelburg, het tweede half jaar bij Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) in Velp en het derde blok van een half jaar bij Hogeschool Rotterdam. Het laatste half jaar studeer je af.

Een onderwijsweek bestaat uit een lesdag op de betreffende onderwijslocatie en vier projectdagen in een van de Living Labs. Afhankelijk van je voorkeur kan de locatie van de Living Labs variëren. Je kunt maximaal één semester onderzoek verrichten in een Living Lab in het buitenland.

Huisvesting

De hogescholen ondersteunen je indien gewenst, bij het regelen van huisvesting op locatie. Hetzij door zelf huisvesting aan te bieden, hetzij door je in contact te brengen met partijen die daarin kunnen voorzien.

Hoe vind ik een kamer in Middelburg?
APV
kan je helpen. Accommodatie varieert van kamers in studentenhuizen tot studio's en appartementen, van klein tot groot, gemeubileerd of ongemeubileerd, eenpersoonseenheden (waar je alleen woont) of appartementen die je deelt met anderen. De kamerprijzen variëren van 220 tot 600 euro (voor een huis). De meeste kamers bevinden zich in het stadscentrum of in de buurt daarvan. Laat APV weten dat je je hebt ingeschreven voor de masteropleiding River Delta Development. Kijk voor meer informatie op deze pagina.

Hoe vind ik een kamer in Velp?
HVHL heeft afspraken met een aantal lokale verhuurders over gemeubileerde kamers in studentenhuizen in Velp en Arnhem. Je hebt dan een eigen kamer en deelt de badkamer, keuken en wasmachine met andere (internationale) studenten. Deze gemeubileerde kamers kosten €380 - €450 per maand. Wil je gebruik maken van deze voorziening? Stuur dan een email naar international@hvhl.nl en geef aan dat je je hebt ingeschreven voor de master River Delta Development.
Ga je liever zelf op zoek naar een kamer? Neem dan eens een kijkje op de website van Arnhem Studiestad. Daar staan de organisaties die kamers in Arnhem en Velp verhuren overzichtelijk op een rij.

Hoe vind ik een kamer in Rotterdam?
Het vinden van een kamer in Rotterdam is makkelijker dan in Utrecht, Amsterdam of andere studentensteden. Begin alleen wel op tijd met zoeken. Wees slim en regel dit meteen nadat je aanmelding voor de studie is goedgekeurd. Kamerprijzen in Rotterdam starten vanaf ongeveer €300,- maar kunnen sterk variëren door o.a. locatie, oppervlakte en je woonwensen. Rotterdam wordt omringd door steden die een prima alternatief zijn voor woonruimte en die een goede verbinding hebben met het openbaar vervoer. Kijk op de huisvestingswebsite van Rotterdam University of Applied Sciences (RUAS) voor alle mogelijkheden voor (internationale) studenten, zoals short stay accommodations (SSH) en alternatieve aanbieders voor huisvesting.

Kosten

Collegegeld

 • Nederlandse en Europese (EER) studenten betalen het wettelijk collegegeld voor deelname aan de masteropleiding River Delta Development.
 • Niet-EER-studenten of studenten die een masteropleiding in Nederland hebben afgerond, betalen het instellingscollegegeld.
 • Het tarief is voor één academisch jaar. De masteropleiding duurt 2 jaar.

Lees meer over de studiekosten voor Nederlandse studenten of internationale studenten.

Bijkomende kosten
Houd wat betreft bijkomende kosten rekening met ongeveer €200. Deze extra kosten hebben te maken met excursies die we organiseren, deelname aan buitenschoolse activiteiten of met de aanschaf van aanvullend lesmateriaal. Voor boeken en readers zijn er geen extra kosten.

Eigen laptop
Je kunt gebruik maken van studieplekken die de hogescholen beschikbaar hebben, deze zijn echter niet allemaal uitgerust met een computer. We raden je dan ook aan je eigen laptop (of ander mobiel apparaat) mee te nemen. Ben je niet in het bezit van een laptop en mocht je overwegen om er een aan te schaffen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de docent voor advies.

Studiefinanciering of Levenlanglerenkrediet

Als je nog in aanmerking komt voor reguliere studiefinanciering (lening, aanvullende beurs en/of studentenreisproduct) kun je deze aanvragen bij DUO.

Heb je geen recht meer op studiefinanciering dan kun je onder bepaalde voorwaarden toch geld lenen om het collegegeld te betalen: het Levenlanglerenkrediet. Je kunt het Levenlanglerenkrediet aanvragen voor de duur van de opleiding die je gaat volgen.

Toelating en aanmelding

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de master River Delta Development dien je in het bezit te zijn van een aan deze master gerelateerd bachelordiploma - of een gelijkwaardige kwalificatie - van een erkende hogeschool of geaccrediteerde academische instelling (kopie van het diploma samen met de officiële cijferlijst).
Studenten die in het bezit zijn van één van de volgende (Nederlandse) bachelordiploma’s kunnen in elk geval deelnemen:

 • Water Management CROHO 34074
 • Water Management CROHO 34332
 • Delta Management CROHO 39278
 • Civiele Techniek CROHO 34279
 • Stedelijke en Regionale Planning CROHO 34282
 • Ruimtelijke Ontwikkeling CROHO 30038
 • International Development Management CROHO 34203
 • Kust- en Zeemanagement CROHO 39204
 • Land- en Water Management CROHO 34226
 • Management van de leefomgeving CROHO 34859
 • Built Environment CROHO 39280

Omdat het programma volledig Engelstalig is, is het belangrijk dat je de Engelse taal goed beheerst. Lees hier meer over de toelatingseisen.

Toelating en aanmelding

Een motivatiebrief en een intakegesprek met de toelatingscommissie maken ook deel uit van de selectieprocedure. Het Studentenbureau van HZ zal je hierover informeren. Indien je motivatiebrief en het intakegesprek beiden positief beoordeeld worden, ontvang je een bevestiging van toelating. Hiermee kun je studiefinanciering aanvragen.

Lees hier meer over de aanmeldingsprocedure.

Motivatiebrief en intakegesprek

We selecteren studenten op basis van een aantal criteria. Deze moeten aan de orde komen in je (Engelstalige) motivatiebrief van ± 750 woorden:

 • je interesse in en kennis van rivierdelta’s en de doelen die je voor ogen hebt met deze opleiding;
 • je vermogen tot zelfreflectie op de kennis en vaardigheden waar je over beschikt;
 • je capaciteit om een ​​facilitator of change te worden – laat zien hoe je verandering bewerkstelligt en innovatie en creativiteit toepast in complexe processen.

Tijdens het intakegesprek draait het om de doelen die je jezelf hebt gesteld op basis van je achtergrond en je interesse in en kennis van rivierdelta’s. Ook verwachten we een korte elevatorpitch over een case uit de rivierdelta. De voertaal tijdens het intakegesprek is Engels, waardoor we ook meteen je spreekvaardigheid toetsen.

Contact

Als je vragen hebt, neem dan contact op met de leden van het managementteam:

Margriet Langenberg-van der Klauw - HZ University of Applied Sciences
Jan Fliervoet - Van Hall Larenstein University of Applied Sciences
Rutger van Hogezand – HR University of Applied Sciences.

Wil je een adviseur spreken? Vul het contatformulier in op info.hz.nl en wij nemen contact met je op.

Jouw toekomst

Na de opleiding

Diploma

Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je een Master of Science (MSc) diploma.

Toekomstperspectieven

De master River Delta Development is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het werkveld. Zowel overheidsinstellingen als consultancybedrijven zijn duidelijk over hun behoeften: ze hebben professionals nodig die denken en werken op constructieve en geïntegreerde wijzen, die kennis hebben van transitieprocessen en in staat zijn om mensen en organisaties te bewegen om zaken voor elkaar te krijgen. De wereld verkeert in een transitie (klimaat, energie, circulaire economie etc.) en heeft mensen nodig die deze verandering kunnen faciliteren. Vele kwesties komen samen in deltagebieden en ze zijn nog urgenter vanwege de hoge bevolkingsdichtheid en de kwetsbare locatie. Dit vraagt om opgeleide, enthousiaste, gepassioneerde jonge mensen die een bij hen passende functie willen vervullen ten behoeve van de ontwikkeling van veerkrachtig, veilig en duurzaam leven in de delta.

Mogelijke functies nadat je de master River Delta Development hebt afgerond zijn:

 • procesmanager
 • initiatiefnemer van nieuwe projecten
 • facilitator van civiele veranderingen
 • onderzoeker
 • beheerder
 • consultant

Potentiële vooruitzichten op werk

Freshwater Project Officer in Marokko
De Freshwater Project Officer is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project 'Beheer wateronttrekking en bevordering watermilieu in het Sebou-stroomgebied in Marokko'. Het project is gericht op het verminderen van de impact van wateronttrekking en niet-duurzame waterinfrastructuur op de biodiversiteit en het functioneren van rivierbekkens volgens overeengekomen doelstellingen en tijdsplanning.
Hij/zij creëert en beheert samenwerkingsverbanden met projectpartners, ontwikkelt werkplannen, houdt toezicht op de implementatie en stelt technische en financiële rapporten op om de voortgang van het project te bewaken.

Urban Water, Wastewater and Climate Resilience Senior Associate in de VS
De Senior Associate stuurt inspanningen aan ter vergroting van zakelijke kansen met multilaterale ontwikkelingsbanken – op het gebied van stedelijk water, afvalwaterbeheer en aanverwante kwesties ten aanzien van stedelijke weerbaarheid tegen klimaatverandering en extreme weersomstandigheden. Dit werk bouw voort op projecten op het gebied van water en sanitaire voorzieningen in verschillende landen in Afrika en Azië.
Hij/zij zorgt voor de ontwikkeling en aansturing van marketing- en positioneringsstrategieën met multilaterale ontwikkelingsbanken ten behoeve van stedelijk water, afvalwaterbeheer en klimaat voor de WRI-sector. De Senior Associate verleent technische assistentie aan projectmedewerkers en begunstigden en zorgt voor de kwaliteit en tijdige uitvoering van het project.

Monitoring and Evaluation Officer in Bangladesh
Klimaatverandering – in de vorm van geïntensiveerde cyclonen, stormvloeden en zeespiegelstijging, versnelt het binnendringen van zout water in de zoetwatervoorraden van de kuststrook van Bangladesh. Dit beïnvloedt het agrarisch bestaan dat afhankelijk is van zoetwater evenals de kwaliteit van drinkwater in kwetsbare kustgemeenschappen. Dit heeft een onevenredige invloed op vrouwen en meisjes. De belangrijkste doelstelling van het project is om de regering van Bangladesh te ondersteunen in de versterking van het aanpassingsvermogen van kustgemeenschappen – en met name vrouwen – om zo het hoofd te bieden aan de impact van het door klimaatverandering veroorzaakte zoutgehalte op hun levensonderhoud en waterveiligheid.
De Monitoring and Evaluation Officer is verantwoordelijk voor toezicht en hoogwaardige en tijdige input en zorgt ervoor dat de strategische visie van het project in stand blijft en dat de activiteiten resulteren in het behalen van de beoogde resultaten op een kosteneffectieve en tijdige wijze.

Urban Water and Climate Adaptation Senior Specialist in Nederland
De Senior Specialist Urban Water and Climate Adaptation geeft vorm aan water in stedelijke gebieden inzake veiligheid, klimaatbestendigheid, duurzaamheid en kwaliteit van leven. Projecten waarvoor hij/zij kan worden ingezet zijn b.v. het klimaatveilig maken van de stad Utrecht of de Vliegbasis Eindhoven, het uitwerken van de klimaatstresstest voor gemeenten of het ontwikkelen van een masterplan voor watermanagement voor de haven van Moerdijk.
De Senior Specialist richt zich op klimaatadaptatiestrategieën, duurzaamheid, waterstructuurplannen, meting en bewaking, geohydrologie en stedelijk waterbeheer door middel van het modelleren van situaties, het uitvoeren van stresstests of infiltratie- en opslagberekeningen en het analyseren van metingen.

Joint degree

Over River Delta Development

Ben jij geïnteresseerd in deze master?

Doe mee aan een van onze (online) studiekeuzeactiviteiten!

Online voorlichting River Delta Development

Volg deze online voorlichting en kom meer te weten over de master River Delta Development.

Bekijk nu

Praat met een adviseur

Stel al je vragen over River Delta Development aan de adviseur!

Neem contact op
Toon alle studiekeuzeactiviteiten
Social

@hzuniversityofappliedsciences

Gerelateerd

Gerelateerde opleidingen

Als favoriet opslaan