Expertise van de drie hogescholen

HZ University of Applied Sciences - deltasysteem Kust
Natuurlijke processen als zeespiegelstijging, bodemdaling, de toename van hevige stormen en verzilting spelen een belangrijke rol in de delta. In combinatie met de toenemende bevolking zorgt dit voor druk op de beperkte ruimte, de zogenaamde coastal squeeze. Daardoor nemen de risico’s op overstromingen en andere extreme gebeurtenissen toe. De uitdaging voor delta-professionals is om deze mondiale deltaproblematiek, die dus ook in de Nederlandse zuidwestelijke delta goed zichtbaar is, om te buigen naar duurzame ontwikkelingen en stap voor stap te komen tot veilige, veerkrachtige en economisch vitale deltakusten.

Van Hall Larenstein – deltasysteem Rivierengebied
Tijdens de periode bij Hogeschool Van Hall Larenstein kom je in aanraking met zowel de inhoudelijke als de fysisch- geografische en de procesmatige kant van het riviersysteem. Je voert onderzoeksprojecten uit die gekoppeld zijn aan het Delta Areas and Resources Applied Research Centre. Daarbij draait het om circulair beheer van de rivier en integrale gebiedsinrichting rond riviersystemen, waarbij veiligheid, economie, ecologie en cultuurhistorie in balans moeten worden gebracht. Op dit moment voert het Applied Research Centre diverse projecten uit met veel verschillende partijen, variërend van Rijkswaterstaat tot ondernemers en natuurorganisaties.

Hogeschool Rotterdam – deltasysteem Stedelijk water
Rivier, zee, neerslag, grondwater, drinkwater en afvalwater zijn de ingrediënten van het stedelijk water in Rotterdam. Deze waterstromen zijn onlosmakelijk verbonden met het stedelijk gebied en de gebruikers en bewoners daarvan. De stad kent vele technische, ruimtelijke, economische en maatschappelijke opgaven die met elkaar complexe relaties vormen. De inhoudelijke pijlers voor de master River Delta Development in Rotterdam zijn planologie en stedenbouw, infrastructuur en mobiliteit en watermanagement. Vanuit deze kennis worden ruimtelijke, infrastructurele, civieltechnische en governance aspecten van water in deltasteden onderzocht en praktijkproblemen opgelost.