Sinds het voorjaar van 2020 zijn verpleeghuizen op meerdere vlakken hard getroffen door Covid-19. Preventieve maatregelen zijn ingezet om besmetting met en verspreiding van Covid-19 te voorkómen.

Deze maatregelen kennen, naast voordelen op het gebied van infectiepreventie, ook nadelen voor ervaren kwaliteit van leven voor bewoners en naasten, en ervaren kwaliteit van werken voor zorgprofessionals.

Het project beoogt inzicht te geven in wat een passend palet aan maatregelen is om uitbraken van Covid-19, en Influenza, in verpleeghuizen te voorkómen dan wel te bestrijden. Met ‘passend’ wordt bedoeld: zowel zinvol om een uitbraak te voorkómen of bestrijden, als proportioneel ten aanzien van kwaliteit van leven en werken.

Drie pijlers

Het project bestaat uit drie pijlers. In de eerste pijler wordt middels een survey onder minimaal 30 verpleeghuisorganisaties in kaart gebracht hoe zij zich hebben voorbereid op uitbraken van Covid-19 en Influenza in het najaar en de winter van 2022/2023.

In de tweede pijler worden verpleeghuisorganisaties gevolgd waar zich een uitbraak van Covid-19 of Influenza heeft voorgedaan. Hierbij wordt onderzocht in hoeverre het lukt om de vooraf ontwikkelde strategie ter infectiepreventie en –bestrijding succesvol uit te voeren, en wat hierbij bevorderende en belemmerende factoren zijn.

Voor de laatste pijler worden focusgroepen gehouden met bewoners, naasten en zorgprofessionals, om inzicht te krijgen in het draagvlak voor de verschillende maatregelen ter infectiepreventie en –bestrijding in verschillende uitbraakscenario’s. De uitkomsten van de drie pijlers worden gecombineerd en verwerkt tot een advies voor passende maatregelen ter preventie en bestrijding van uitbraken van Covid-19 en Influenza in verpleeghuizen.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met meerdere (Academische) Werkplaatsen Ouderenzorg in Nederland.

Onderzoeksgroep

Gerelateerde projecten

Academische Werkplaats Ouderzorg Zeeland (AWOZ)

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland (AWOZ) is een structureel samenwerkingsverband tussen…

Crosscare 2.0

Het project CrossCare stimuleert, ondersteunt en versnelt innovaties in de zorg. CrossCare draagt…

Kerngezond

De beschikbaarheid van zorg in Zeeland is door een stijgende zorgvraag en personeelskrapte niet…

E-learning Module Eenzaamheid

Eenzaamheid bij ouderen die wonen in verpleeghuizen is een onderbelicht thema. Mogelijkheden voor…

EldersVR

EldersVR biedt een nieuw innovatief platform waarmee tot en met zes ouderen in een zorginstelling…

Fylm

Een inactieve leefstijl heeft gevolgen voor fysieke en mentale gezondheid van ouderen. Bewoners van…

Het Buddy Project 3.0 - 4.0

Voor thuiswonende, kwetsbare ouderen is er een lacune in de zorg en welzijnsvoorzieningen terwijl…

Radio Geluk 2.0 - 3.0

Sociale isolatie en vereenzaming is een groot probleem onder ouderen. Binnen Radio Geluk worden…