Zeeland duinpad en zee

SAIL

Kustregio's in het 2 Zeeën-gebied hebben te maken met specifieke uitdagingen in verband met de vergrijzing, aangezien zij geconfronteerd worden met een bijzondere mix van vergrijzende mensen. Dit omvat niet alleen lokale ouderen, maar ook de instroom van ouder wordende nieuwkomers en bezoekers met een stijgende gemiddelde leeftijd. Aangezien deze bevolking de gezondheidszorg en de sociale zekerheid onder druk zet, is het essentieel dat zij in staat wordt gesteld langer actief en zelfstandig te blijven, hun welzijn en levenskwaliteit te verbeteren om de kosten en de druk op de zorgstelsels te verminderen.

Algemene doelstelling
Zoals gezegd is het doel ouderen te helpen actief en zelfstandig te blijven. Anders dan de huidige, monodisciplinaire aanpak, zal SAIL een sociaal innovatieproces van co-creatie introduceren om nieuwe partnerschappen en mogelijkheden te identificeren, met name in onwaarschijnlijke combinaties tussen verschillende sectoren, om nieuwe, duurzame bedrijfs- en dienstverleningsmodellen te ontwikkelen die actief ouder worden aanmoedigen.

Belangrijkste resultaten
10 proefprojecten in de partnerregio's rond twee thema's (beweging en welzijn), die tot stand komen via sociale innovatie en met de actieve deelname van ouderen en dienstverleners (waaronder bedrijven, lokale overheden en zorgverleners), op basis van specifieke behoeften van ouderen en door te kijken naar het lokale potentieel in de regio. Door de proefactiviteiten zullen de ouderen actiever, gezonder en onafhankelijker worden, maar ook gecoacht worden in sociale innovatieprocessen, wat bijdraagt tot een grotere onafhankelijkheid en een duurzaam proces.
Het gezamenlijk opzetten en monitoren van de pilots en de daaruit voortvloeiende haalbaarheidsanalyse zal de robuustheid van de oplossingen waarborgen, d.w.z. hun bijdrage aan gezond ouder worden en het bereiken van levensvatbare bedrijfs- en dienstenmodellen, maar ook de weg vrijmaken voor implementatie op grotere schaal.

Grensoverschrijdende aanpak
De gezamenlijke ontwikkeling van de pilots: in WP3 zullen de projectpartners gezamenlijk bepalen hoe ze de pilots opzetten en implementeren. Hoewel de daadwerkelijke implementatie lokaal zal plaatsvinden, wordt het hele proces geïnformeerd door het gezamenlijke werk van de partners. Intercollegiale toetsingen en bezoeken ter plaatse zullen dit proces verdiepen (WP1, 2, 3).
De monitoring en de gezamenlijke evaluatiemethode plaatsen de individuele ervaringen in een grensoverschrijdend perspectief. In de haalbaarheidsstudie wordt specifiek gekeken naar elementen die de weg vrijmaken voor een grootschalige implementatie in het hele 2 Zeeën-gebied.
Bij de overdracht van de resultaten en de kennis naar volggemeenschappen en via netwerken zal bijzondere nadruk worden gelegd op de grensoverschrijdende elementen.
Ten slotte is het project al gebaseerd op een duidelijk grensoverschrijdend element door gebruik te maken van de kennis die is opgebouwd in SUSTRIP (HZ) en Destination FeelGood (BU) en deze over te dragen.