Zonsondergang mensen 1600x400 header

Healthy Region

Toerisme, vitaliteit, bewegen, welzijn, gezondheid én Zeeland. Wat ontstaat er als je de raakvlakken tussen deze onderwerpen opzoekt?

Het lectoraat Healthy Region doet onderzoek naar cross-overs tussen de gezondheid van burgers en toeristen en de kenmerkende omgevingsfactoren van Zeeland. De onderzoekers werken hiervoor samen met studenten, ondernemers, bestuurders en inwoners. Het levert kennis op waarmee diensten en producten, die te maken hebben met gezond leven, beter zijn afgestemd op de veranderende behoeften van bewoners en toeristen. Hierdoor draagt het lectoraat bij aan slimme, duurzame en inclusieve groei van het toerisme en de economie van Zeeland. Ook is er maatschappelijke waarde, omdat bewoners gebruik kunnen maken van de innovatieve diensten en producten. Drie thema’s zijn de rode draad in de onderzoeksprojecten van het lectoraat Healthy Region.

Healthy Living

Hoe kunnen burgers een vitale leefstijl ontwikkelen en behouden? Welke activiteiten en voorzieningen op het gebied van welzijn, gezondheid en vitaliteit dragen daaraan bij? En hoe kunnen zorg- en welzijnssystemen innoveren en verduurzamen? Dit thema gaat vooral over de gezonde regio Zeeland.

Healthy Lifestyle

Beweging en sport zijn het fundament voor een gezonde leefstijl. Hoe kun je een actieve leefstijl stimuleren voor zowel bewoners als toeristen? Welk effect heeft het sport- en beweegaanbod in een gezonde regio hierop? En welke technologieën kun je daarvoor inzetten? Bewegen en sport worden in dit thema gerelateerd aan vitaliteit, welzijn en gezond leven en ouder worden.

Healthy Hospitality

Hoe kun je toerisme en gezondheidszorg aan elkaar koppelen, zodat je nieuwe mogelijkheden creëert om Zeeland als gezonde regio op de kaart te zetten? In dit thema worden twee zeer diverse sectoren met elkaar verbonden.

Lector Olaf Timmermans sprak op 11 juni 2015 zijn inaugurele rede 'Crossing over to a healthy region’ uit.

Projecten

Gezonde kansen in Goes

In opdracht van de gemeente Goes worden gezinnen benaderd waarbij mogelijkheden liggen om gezondheidskansen te vergroten en verbetering van de leefstijl door studenten van de HZ University of Applied Sciences. Door in gesprek te gaan met gezinnen uit vijf wijken in Goes zullen de studenten in kaart brengen welke kansen er liggen om de gezondheid van de gezinnen te verbeteren, welke factoren deze kansen minimaliseren, welke factoren herkend en erkend worden door de wijkbewoners en wat nodig is om de kansen te vergroten en de risico’s te verminderen. De resultaten die uit de interviews met de gezinnen komen worden gebundeld in een startfoto welke dient als onderbouwd advies voor een vervolgtraject.

SAIL

Kustregio's in het 2 Zeeën-gebied hebben te maken met specifieke uitdagingen in verband met de vergrijzing, aangezien zij geconfronteerd worden met een bijzondere mix van vergrijzende mensen. Dit omvat niet alleen lokale ouderen, maar ook de instroom van ouder wordende nieuwkomers en bezoekers met een stijgende gemiddelde leeftijd. Aangezien deze bevolking de gezondheidszorg en de sociale zekerheid onder druk zet, is het essentieel dat zij in staat wordt gesteld langer actief en zelfstandig te blijven, hun welzijn en levenskwaliteit te verbeteren om de kosten en de druk op de zorgstelsels te verminderen. Algemene doelstellingZoals gezegd is het doel ouderen te helpen actief en zelfstandig te blijven. Anders dan de huidige, monodisciplinaire aanpak, zal SAIL een sociaal innovatieproces van co-creatie introduceren om nieuwe partnerschappen en mogelijkheden te identificeren, met name in onwaarschijnlijke combinaties tussen verschillende sectoren, om nieuwe, duurzame bedrijfs- en dienstverleningsmodellen te ontwikkelen die actief ouder worden aanmoedigen. Belangrijkste resultaten10 proefprojecten in de partnerregio's rond twee thema's (beweging en welzijn), die tot stand komen via sociale innovatie en met de actieve deelname van ouderen en dienstverleners (waaronder bedrijven, lokale overheden en zorgverleners), op basis van specifieke behoeften van ouderen en door te kijken naar het lokale potentieel in de regio. Door de proefactiviteiten zullen de ouderen actiever, gezonder en onafhankelijker worden, maar ook gecoacht worden in sociale innovatieprocessen, wat bijdraagt tot een grotere onafhankelijkheid en een duurzaam proces.Het gezamenlijk opzetten en monitoren van de pilots en de daaruit voortvloeiende haalbaarheidsanalyse zal de robuustheid van de oplossingen waarborgen, d.w.z. hun bijdrage aan gezond ouder worden en het bereiken van levensvatbare bedrijfs- en dienstenmodellen, maar ook de weg vrijmaken voor implementatie op grotere schaal. Grensoverschrijdende aanpakDe gezamenlijke ontwikkeling van de pilots: in WP3 zullen de projectpartners gezamenlijk bepalen hoe ze de pilots opzetten en implementeren. Hoewel de daadwerkelijke implementatie lokaal zal plaatsvinden, wordt het hele proces geïnformeerd door het gezamenlijke werk van de partners. Intercollegiale toetsingen en bezoeken ter plaatse zullen dit proces verdiepen (WP1, 2, 3).De monitoring en de gezamenlijke evaluatiemethode plaatsen de individuele ervaringen in een grensoverschrijdend perspectief. In de haalbaarheidsstudie wordt specifiek gekeken naar elementen die de weg vrijmaken voor een grootschalige implementatie in het hele 2 Zeeën-gebied.Bij de overdracht van de resultaten en de kennis naar volggemeenschappen en via netwerken zal bijzondere nadruk worden gelegd op de grensoverschrijdende elementen.Ten slotte is het project al gebaseerd op een duidelijk grensoverschrijdend element door gebruik te maken van de kennis die is opgebouwd in SUSTRIP (HZ) en Destination FeelGood (BU) en deze over te dragen.

CASCADE

Het te ontwikkelen zorgmodel wordt ondersteund met e-health en professionalisering voor alle betrokkenen. In het project wordt een internationaal ‘Centre of Excellence’ ontwikkeld; een lerend netwerk voor de vier partnerregio’s. Het is de bedoeling om met het project 11,6 miljoen euro aan zorgkosten te besparen, vooral door onnodige zorg te vermijden, zoals het verminderen van langdurige ziekenhuisopnames van ouderen met dementie. Het CASCADE-project wordt gesubsidieerd door het Interreg 2 Zeeën-programma 2014-2020 (project eindigt in maart 2023 vanwege Covid-19), gecofinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De projectpartners investeren bovendien zelf 3,7 miljoen eigen middelen. Het project past in één van de drie doelstellingen van de OESO, Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, rond langdurige zorg waarbij de verbetering van de zorg, de betaalbaarheid ervan en de verhoging van de zorgkwaliteit met elkaar verbonden worden.

Bekijk het overzicht