Header 1600x400

Kustlaboratorium

Het project kustlaboratorium ligt de monding van de Westerschelde, in Zeeuws-Vlaanderen, in het plangebied Waterdunen: een groot natuur-en recreatiegebied, dat is aangelegd in een verbrede en versterkte kustzone. Hier worden natuur, landschap, recreatie en kustveiligheid met elkaar verweven. Met het Kustlaboratorium is er een belangrijke en duurzame economische pijler binnen Waterdunen toegevoegd: de voor Zeeland zo kansrijke zilte aquacultuur. Het Kustlaboratorium is een proeftuin voor zilte teelten, waar samen met ondernemers nieuwe ideeën zullen worden uitgeprobeerd. Binnen het project zal worden onderzocht of en op welke wijze er schelpdieren en zilte gewassen kunnen worden geproduceerd. Het onderzoek richt zich op de zoutdynamiek binnen het systeem, de biotische en abiotische kenmerken van het gebied en hoe deze de productie van de doelsoorten beïnvloeden.

Stichting Het Zeeuwse Landschap
Het project is opgezet vanuit de beheerders van het Waterdunen plangebied: Stichting Het Zeeuwse Landschap. Samen met, binnen het plangebied actieve, ondernemers wordt het onderzoek vormgegeven. Hierdoor is er een nauwe samenwerking met ondernemers en zijn ze betrokken in het meedenken, uitvoeren en opzetten van de experimenten. De experimenten worden vervolgens opgevolgd en verwerkt door studenten en docentonderzoekers en vertaald naar onderzoeksrapporten en andere rapportages.

Project
De onderzoeksgroep Aquaculture in Delta Areas is verantwoordelijk voor het vorm geven van het praktijkgerichte onderzoek binnen het kustlaboratorium project. Daarnaast werkt de onderzoeksgroep samen met Stichting Het Zeeuwse Landschap, en ondernemers op het gebied van schelpdier- en zilte gewassenkweek.