Header 1600x400

Jasper van Houcke

Lector Aquaculture in Delta Areas

Jasper van Houcke is lector en senior-onderzoeker bij onderzoeksgroep Aquaculture in Delta Areas. Hij werkt sinds 2005 voor de onderzoeksgroep en focust zich op binnendijkse aquacultuur met organismen zoals algen, schelpdieren, zagers en vis.
Na zijn studie aquatische ecotechnologie aan HZ University of Applied Sciences heeft hij een master aquacultuur aan de Universiteit Gent afgerond. Daarna is hij gepromoveerd aan Wageningen University. Titel van zijn onderzoek was ‘Biochemical composition, volatile organic compounds, sensory and consumer evaluation of Pacific cupped oysters during land-based refinement’. Hij heeft onderzocht of je de smaak en kwaliteit van oesters op het land kunt beïnvloeden door het voer.
Zijn expertise ligt op de gebieden aquacultuur, schelpdiercultuur, seafood-onderzoek, sensory onderzoek, consumentenonderzoeken, integrated multi-trophic aquaculture, feed and live feed, productiesystemen en recirculatiesystemen.
Oesters
Water

Rendementsverbetering en verduurzaming oesterproductie door kennisoverdracht en monitoring

De oestersector heeft, met name in de laatste jaren, te kampen met verschillende bedreigingen waaronder het oesterherpes virus en de oesterboorder. Om predatie van oesters door de oesterboorder te voorkomen wordt, door een deel van de oesterkwekers, off-bottom kweek als alternatief ingezet. De nadelen hiervan zijn dat off-bottom kweek duur is en dat vergunningen moeilijk te verkrijgen zijn, mede omdat er vaak niet voldoende informatie is wat betreft de effecten van off-bottom kweek op de omgeving. Er is bovendien een gebrek aan feitelijke kennis omtrent de dynamiek van de oesterproductie, de uitval door ziekte en predatie en een overzicht van de mogelijkheden tot rendementsverbetering van de kweek op bodempercelen en off-bottom kweek. Door de kleinschaligheid van de oestersector is er te weinig capaciteit om deze problematiek inzichtelijk te maken en grip te krijgen op wat er nodig is om het rendement van de oesterproductie te verbeteren.SamenwerkingEssentieel hierbij is het vormen van een nieuw kennissysteem waarbij oesterkwekers, de Nederlandse Oestervereniging, Wageningen Marine Research en HZ University of Applied Sciences samenwerken en zo optimaal van elkaars expertise, kennis en faciliteiten gebruik maken. Hierbij wordt gestreefd naar inclusiviteit door data en informatie publiek beschikbaar te maken via een toegankelijk informatieplatform, alsmede het betrekken van overige stakeholders (zoals natuurorganisaties en ngo’s).ProjectWageningen Marine Research is penvoerder van dit project en werkt samen de HZ University of Applied Sciences, Nederlandse Oester Vereniging en 10 Zeeuwse Oesterkweekbedrijven. Dit project wordt mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning door het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV).