Het doel van EffluentFit4Food is om in tijden van droogte de beschikbaarheid van kwalitatief goed irrigatiewater voor land- en tuinbouw te vergroten en de schadelijke effecten van te veel grondwateronttrekking voor teeltgewassen en de natuur te voorkomen.

Naast grondwater kan effluent van rioolwaterzuiveringen goed geschikt gemaakt worden als bron voor irrigatie. Vooral in erg droge perioden is het nodig om de beperkte beschikbaarheid van grondwater aan te kunnen vullen en hiermee teeltschade door droogte te verminderen, terwijl de voedselveiligheid gegarandeerd blijft.

Om dit te realiseren is de uiteindelijke kwaliteit van het irrigatiewater, verkregen uit effluent belangrijk, met name voor de voedselveiligheid.

In dit project gaan de partners na in hoeverre verontreinigingen vanuit het effluent in en op het gewas (groente- en fruit) terechtkomen, wat de daarmee samenhangende gezondheidsrisico’s zijn en welke maatregelen (waterbehandeling, monitoring) nodig zijn om deze risico’s te minimaliseren.

Minimale kwaliteitseisen

Sinds 25 mei 2020 is Europese regelgeving van kracht die de minimale kwaliteitseisen van hergebruikt water voor landbouwdoeleinden beschrijft. Bij het vermoeden dat dit water echter ook andere componenten bevat die van invloed kunnen zijn op de volksgezondheid is een aanvullende risico inventarisatie vereist.

Met dit project leveren de partners een bijdrage leveren aan meer hergebruik van water en het bestrijden van effecten van droogte.

Het consortium bestaat uit kennisinstellingen, waterschappen, agrarische belangenorganisaties en technologieleveranciers.

Onderzoeksgroep

Water Technology

Bekijk onderzoeksgroep

Gerelateerde projecten

Drone view van Terneuzen

AquaSPICE

De onderzoeksgroep Water Technology is partner in het Horizon 2020-programma van de Europese Unie…
Opspattend water

FRESH4Cs

De Water Technology Research Group werkt aan een Interreg 2 Zeeën-project genaamd FRESH4Cs; een…

Past Student Assignments

Hier vind je een overzicht van studentenopdrachten op het gebied van Watertechnologie die eerder…

TKI Digital Twins Waterbeheer

TKI Wetlands (Wetlands als voorzuivering voor milde ontzilting)

In dit TKI Deltatechnologie project worden wetlands als voorzuivering voor milde ontzilting…
Pad door de Zeeuwse duinen

Zeeuws Deltaplan Zoet Water

Projecten van Water Technology die zijn afgerond

Een overzicht van de afgeronde projecten van de onderzoeksgroep Watertechnology

TKI Wetlands

Op het industriecomplex in Terneuzen gebruikt Dow jaarlijks ruim twintig miljoen kuub water. “70…

TKI- Wetlands as pre-treatment for mild desalination

Current Student Assignments