Waterstof is voor de industrie in Zeeland een zeer belangrijke grondstof. Het wordt nu al veel gebruikt in de industrie in Zeeland en de behoefte zal groeien door nieuwe duurzame chemische processen.

Deze grondstof zal op termijn CO2-vrije waterstof moeten zijn, waarvoor geen alternatief is. In Zeeland is het maken van groene waterstof als grondstof voor de industrie daarom de belangrijkste focus. In de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES) staat dit dan ook op de eerste trede van de Zeeuwse waterstofladder. In de RES wordt tevens benoemd dat waterstofproductie in samenhang moet worden onderzocht met zowel de lokale vraag naar waterstof en zuurstof, als de nationale elektriciteitsmarkt, alsook transportcapaciteit van elektriciteitsnet en gasnet.

Het project ‘Energielandschap De Groene Kamers’ is gesitueerd in de gemeente Reimerswaal. De nog te ontwikkelen waterstofproductieinstallatie zal, via de backbone van Gasunie, waterstof gaan leveren aan de industrie en mogelijk ook aan de agrariërs in het gebied. Het project heeft daarbij de mogelijkheid om verschillende koppelkansen met andere maatschappelijke uitdagingen in het buitengebied te realiseren, waardoor er nieuwe mogelijkheden ontstaan en win-winsituaties worden gecreëerd. De ontwikkeling van deze koppelkansen willen we onderzoeken op haalbaarheid. Zo kan de restwarmte en -zuurstof worden ingezet voor het verduurzamen van RWZI Bath en het glastuinbouwgebied Bathpolder en onderzoeken we in hoeverre we slim energiemanagement kunnen inzetten voor de productie van waterstof door de inzet van zonne- en windenergie.

De gebiedspartners, ZonXP, H2XP, Van Lakwijk Agro, Zeeuwind, Stedin, waterschap Scheldestromen en RWZI Bath (waterschap Brabantse Delta), tezamen met het lectoraat Delta Power van de Hogeschool Zeeland, hebben zich verenigd in een consortium, waarmee een haalbaarheidsonderzoek wordt gedaan naar de koppelkansen bij de ontwikkeling van de waterstofproductieinstallatie van het Energielandschap De Groene Kamers.

Onderzoeksgroep

Partners

Gemeente Reimerswaal
Zeeuwind
Waterschap Scheldestromen
Brabantse Delta
Stedin