Onderzoek Expertise Valorisation Management 001

Expertise and Valorisation Management

Expertise and Valorisation Management (EVM) benadert complexe maatschappelijke vraagstukken op een multidisciplinaire wijze. De maatschappelijk uitdagingen waar we voor staan, zoals klimaatverandering, robotisering en beperkingen in economische groei zijn 'wicked' van aard: er is geen eenduidig probleem, laat staan een eenduidige oplossing.

De Expertise Management Methodologie (EMM) levert een raamwerk waarbij belanghebbenden vanuit verschillende achtergronden en met verschillende, vaak tegengestelde wereldbeelden op zoek gaan naar oplossingen die het breedste draagvlak hebben. Aan de hand van deze methodologie wordt kennis, opgedaan uit onderzoek, geanalyseerd en op een gemeenschappelijke plaats opgeslagen.

Op basis van EMM is de sociale theorie van een duurzame, samen lerende maatschappij ontwikkeld. Deze sociale theorie beschrijft een proces om beargumenteerd wenselijke en cultureel haalbare veranderingen tot stand te brengen met een blijvende impact.

EMM en de sociale theorie zijn beschreven in het on-line boek We Got to Move.

Projecten

DZH Overleven met kanker

Het project ‘Overleven met Kanker’ wil bijdragen in de ontwikkeling van de eigen kracht van mensen die kanker krijgen door naar de kwaliteit van de informatievoorziening te kijken. Goede informatie op het goede moment, op de goede manier gebracht en met de goede inhoud helpt mensen om met kanker om te gaan, zowel psychisch, lichamelijk als sociaal. De groep focust daarbij op vier onderwerpen: # de patiënt meer centraal stellen in het zorgpad door de ervaringen van patiënten een plek te geven; # mensen die zelf kanker hebben gehad (ervaringsdeskundigen) een rol geven in het andere mensen leren omgaan met kanker (copingstrategieën bij mensen); # ontsluiten en up to date houden van een sociale kaart met wat er is in Zeeland op het gebied van kanker te vinden is, zowel voor mensen die kanker hebben, hun naasten en professionals; # informatie over handelingsperspectieven voor patiënten via deze kennisbank ontsluiten.

Expertise Management Methodology (EMM)

EMM is de methodologie waarmee het kenniscentrum EVM onderwijs en onderzoek in living labs ondersteunt. EMM kan in het kort worden samengevat als het zo goed mogelijk benutten van elkaars expertise (kennis en kunde) om gezamenlijk de goede dingen te doen. Het gaat hier vooral om handelingskennis, d.w.z. de wijze waarop mensen handelen in een bepaalde situatie. De effectiviteit van handelingskennis is meestal situationeel bepaald. Wat in de ene situatie goed werkt, kan in een andere situatie juist ineffectief zijn. Dat komt doordat de situatie wordt bepaald door interacterende belanghebbenden die er mogelijkerwijs conflicterende wereldbeelden en doelstellingen op nahouden.

I-KNOW-HOW 'working with cancer'

The overall objective of I-KNOW-HOW is to facilitate people who receive a diagnosis of cancer to remain or return to work by co-creating and piloting new services for (i) employers, (ii) employees, (iii) (para)medical professionals and (iv) job coaches. By means of these innovative services we intend to increase the percentage of people with cancer who remain or return to work by 15% and we will shorten the period that the employee is absent of work given the right adaptions by the employer and with support from a job coach and the (para)medical team. For the 2seas area, this implicates that 4.889 extra people with cancer will remain or return to work. These return-to-work programmes will reduce the costs for both employers and government substantially.

Bekijk het overzicht