Het thema van dit verhaal is dat we in beweging moeten komen. De wereld om ons heen verandert. Wij, als leden van een bepaalde samenleving, hebben geen andere optie dan ons aan te passen en veranderende omstandigheden en overtuigingen onder ogen te zien.

Neem bijvoorbeeld de klimaatverandering die de komende decennia waarschijnlijk een grote invloed op ons leven zal hebben. Het is goed onderzocht en algemeen aanvaard dat klimaatverandering wordt veroorzaakt door uitputting van natuurlijke hulpbronnen zoals olie, gas en kolen. Maar niet iedereen is het daarmee eens. Er zijn leiders die de theorie van door de mens veroorzaakte klimaatverandering afdoen als een waanidee en beweren dat klimaatverandering natuurlijke oorzaken heeft. Toch moet de hele wereld iets doen, want soorten worden met uitsterven bedreigd en sommige mensen hebben al te maken met levensbedreigende omstandigheden zoals overstromingen, bosbranden en watertekorten. We moeten in beweging komen en we moeten dit collectief doen met een gemeenschappelijk doel. Anders zullen de door de klimaatverandering veroorzaakte problemen in de toekomst oncontroleerbaar zijn. In het aanpassingsproces moeten offers worden gebracht om onze voetafdruk te verkleinen. Niet iedereen is bereid die prijs te betalen, waardoor het proces van meet af aan gedoemd lijkt te mislukken: te weinig, te laat. Wat kunnen we doen om adequaat te handelen?

Klimaatverandering is natuurlijk een groot, zogenaamd wicked problem. Kwaadaardige problemen hebben verschillende kenmerken gemeen, waaronder de volgende:

  • oorzaken en gevolgen van een probleem worden niet goed begrepen of zelfs ontkend;
  • belanghebbenden hebben verschillende waarden en meningen
  • het is doorgaans onduidelijk welke maatregelen moeten worden genomen.

Andere 'wicked problems' zijn geopolitieke conflicten die massa-immigratie veroorzaken, dure en ontoereikende gezondheidszorg, armoede en andere vormen van sociale onrechtvaardigheid. Deze wereldwijde wicked problems kunnen niet gemakkelijk worden opgelost. Dit betekent echter niet dat wij er niets aan kunnen doen. Wij willen een boodschap van hoop uitdragen. De stelregel is: denk globaal, handel lokaal. De in dit boek besproken sociale theorie van een duurzame, samenwerkende lerende samenleving biedt een manier om dat te doen. De sociale theorie kan worden beschouwd als een sociaal innovatieproces waarmee aantoonbaar wenselijke en cultureel haalbare veranderingen kunnen worden doorgevoerd, waardoor wordt gegarandeerd dat deze veranderingen een blijvend effect zullen hebben. Dit kan lokaal beginnen, maar heeft het potentieel om uit te breiden naar een veel grotere reikwijdte.

De titel van dit (online) boek - We got to move - is geïnspireerd op het spirituele lied You gotta move. Formeel gezien zou de zin - We got to move - geschreven moeten worden als: We moeten bewegen.

Onderzoeksgroep

Expertise and Valorisation Management

Bekijk onderzoeksgroep

Gerelateerde projecten

Expertise Management Methodology (EMM)

We leven in een complexe maatschappij die continu aan het veranderen is. De vraag is: Hoe kunnen we…

I-KNOW-HOW 'working with cancer'

Via deze innovatieve diensten trachten we om het aantal mensen met kanker die aan de slag blijven…
Twee studenten die kletsen in het HZ gebouw in Middelburg

Minor Fit for the Future

Een Facilitator of Change maakt impact door wenselijke en strategische verbeteringen te vinden en…

Omgaan Met Verschillen

SAIL

Kustregio's in het 2 Zeeën-gebied hebben te maken met specifieke uitdagingen in verband met de…

Samen leren en opleiden in het basisonderwijs

Meerdere studenten die samen kletsen in de HZ

Sociale theorie van een duurzame; samen lerende maatschappij

Mensen en hun omgeving worden in de sociale theorie centraal gesteld. Op individueel niveau streeft…

Toeristisch vervoer 2.0- een integraal onderzoek naar mobiliteitsissues en aanverwante inzichten

'''Toeristische en recreatieve activiteiten''' horen bij de provincie Zeeland. Het zijn…
Kinderen die hun hand opsteken in de les

Ontwikkeling scholentandem Zeeuws-Vlaanderen