Patrick van Schaik

Patrick van Schaik

Patrick van Schaik is lector bij het lectoraat Excellence and Innovation in Education.


‘Samenwerken aan onderwijskwaliteit in de regio.’


Patrick werkt al meer dan twintig jaar in diverse rollen en functies in het Zeeuwse onderwijs: docent bewegingsonderwijs, afdelingsleider havo, projectleider, onderwijskundige en onderwijskundig onderzoeker. Hij is geboren en getogen in Goes.

In 2015 heeft Patrick zijn master Onderwijswetenschappen gehaald aan de Universiteit Utrecht. Aansluitend kreeg hij een aanstelling als docent-promovendus bij het Research Institute for Child Development and Education van de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Daar promoveerde hij in 2020. In zijn promotieonderzoek richtte hij zich op het benutten, co-construeren en delen van kennis en inzichten in docent-ontwikkelgroepen of professionele leergemeenschappen.

Op 1 juni 2021 is Patrick begonnen als lector Excellence and Innovation in Education bij HZ University of Applied Sciences. Hij is geïnaugureerd op 21 april 2022. Het onderzoek van het lectoraat richt zich op (regionaal) samenwerken aan onderwijskwaliteit, met specifieke aandacht voor een lerende cultuur in (onderwijs)organisaties, de sleutelrol die (school)leiders hierin moeten vervullen en de verbinding met de externe omgeving.

Vanuit zijn expertise participeert Patrick in diverse samenwerkingsinitiatieven, netwerken en organisaties op het terrein van onderzoek naar onderwijskundig leiderschap, praktijkgericht onderzoek en de verbinding tussen onderzoeks- en praktijkkennis. Hij is lid van de Programmacommissie Werken in het onderwijs van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en van de wetenschappelijke adviesraad van de master Educational Leadership van Penta Nova. Ook is hij projectleider van het Platform Leiderschap in het onderwijs en is hij als lector ‘opleiden over de grenzen van po en vo’ verbonden aan het Landelijk Expertisecentrum PO – VO (LEPOVO).

Projecten: Flankerend onderzoek ‘Samenwerken aan onderwijskwaliteit in de regio’: Processen en opbrengsten van regionale kennisnetwerken: overkoepelende lessen vanuit systeemperspectief (i.s.m. Oberon Onderzoek & Advies, Hogeschool Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam); Scan Zorginstelling als lerende organisatie (i.s.m. Scalda, practoraat Hybride Leeromgevingen en Viazorg); Invloed van lob op een keuze voor een lerarenopleiding van havisten op vo-scholen in Zeeland; Samen werken aan onderzoekend vermogen in het profielwerkstuk.

Projecten

Deeltijd student Leraar Basisonderwijs geeft les aan leerlingen

Breindiversiteit 

Tijdens dit project wordt onderzocht wat de behoeften van studenten, studieloopbaancoaches (SLC’s)…

Het verloop van een keuze voor een lerarenopleiding in…