Werk jij als social worker met jeugdigen en wil je je verder professionaliseren? Met de post-hbo opleiding Maatwerktraject Jeugd- en Gezinsprofessionals werk je aan jouw vakbekwaamheid en professionele ontwikkeling. Na afronding van deze opleiding kun jij jezelf registreren als Jeugd- en gezinsprofessional bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Voor professionals met een hbo-functie

De post-hbo opleiding ‘Maatwerktraject Jeugd- en gezinsprofessionals’ is bedoeld voor professionals met een hbo-functie in de jeugdzorg, jeugdhulp en/of jeugdbescherming. De Jeugdwet vereist dat deze professionals zich registreren bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Iets voor jou?

Werk jij als social worker met jeugdigen en wil je je verder professionaliseren? Heb je de minor Jeugd en je bachelor gehaald en wil je je SKJ alsnog behalen in een verkort traject? Of is je diploma ouder dan 5 jaar? Er zijn verschillende redenen waarom deze post-hbo opleiding interessant voor je kan zijn.

Inhoud van de opleiding

Tijdens deze opleiding staat de ethiek van het beroep centraal. Vanuit je eerder behaalde opleiding en praktijkervaring heb je kennis van de jeugdwet als het gaat om kaders, richtlijnen en verantwoordelijkheden. Daarnaast voer je regie waar nodig en toon je jouw professionele ontwikkeling op het gebied van jeugd. De jeugdwerker komt regelmatig met zichzelf in conflict, en wordt geconfronteerd met ethische dilemma’s. Het is een praktijkgerichte opleiding, waarbij je de inhoud toepast op je eigen praktijk en jouw behoeftes.

Na de opleiding

Na afronding kun je de registratie als jeugd- en gezinsprofessional aanvragen, ook wel generalistisch specialist genoemd. Met deze beroepsregistratie kunnen cliënten en je werkgever erop vertrouwen dat je vakbekwaam bent.

Opbouw opleiding

Deze post-hbo-opleiding bestaat uit zes verschillende themamodules. Iedere module bevat een aantal leeruitkomsten. Een leeruitkomst is het eindniveau van een onderwerp. Om de module te behalen, dien je van iedere leeruitkomst aan te tonen dat je deze beheerst. Aan je portfolio's werk je grotendeels zelfstandig.

Startgesprek

Na je aanmelding voor de opleiding nodigen we je uit voor een startgesprek. Tijdens dit gesprek stippelen we samen met jou een passend traject uit. We bekijken de mogelijkheden van eventuele vrijstellingen. Dit is afhankelijk van jouw vooropleiding, eerder gevolgde modules en eerder verworven competenties.

Modules

Het volledige programma bestaat uit 45 ECTS. Gedurende dit traject werk je minimaal 16 uur per week met jeugdigen. Jij bepaalt zelf hoe lang je over de scholing doet. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid tijd die je beschikbaar hebt, jouw mogelijkheden en wensen om te versnellen. Maar ook van je competenties, je genoten opleiding en het aantal modules dat je volgt.

De volgende modules / leeruitkomsten komen aan bod. Alle onderdelen worden getoetst door middel van een portfolio.

Je signaleert afwijkend gedrag en afwijkingen van een gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren en herkent in hoeverre sprake is van een probleem of een mogelijke stoornis. Daarvoor beschik je over de noodzakelijke basiskennis en ben je in staat om vanuit meerdere invalshoeken en perspectieven te kijken.

Je voert op de praktijk gebaseerde interventies, waarmee je het sociaal functioneren bevordert van het kind/de jongere en het gezin in complexe situaties.

Je verantwoordt je over jouw handelen als social worker aan de hand van de gehanteerde kaders, richtlijnen en verantwoordelijkheden die bij jouw werkveld horen. Je legt de relatie tussen de kaders en het beleid en geeft de gevolgen aan voor jouw organisatie vanuit meerdere partijen.

Je werkt proactief en samen met andere partijen aan een clientvraag en benut daarbij professionele perspectieven. Je reflecteert op het functioneren van het interdisciplinaire team en op jouw eigen bijdrage aan het geheel. Je laat zien dat je nieuwe inzichten kunt inzetten in jouw huidig en toekomstig beroepsmatig handelen. Deze inhoud van de opdracht komt vanuit je eigen praktijk.

Je ontwikkelt jouw professionele beroepsidentiteit als Jeugd- en gezinsprofessional. Je kent jouw kwaliteiten en ontwikkelpunten. Je weet welke werkomgevingen het beste passen bij jouw waarden en normen. Je toont dat je een lerende professional bent. Je weet hoe je persoonlijke en professionele belangen kunt samenbrengen zonder te veel uit balans te raken. Jouw kennis, kunde en ervaringen deel je met jouw professionele netwerk. Wat jij van anderen leert, weet je op de juiste manier te ontvangen en toe te passen in jouw eigen kennis en kunde.

Je herkent moreel relevante situaties en verduidelijkt jouw bijdrage aan een methodisch gesprek (moreel beraad) in de eigen beroepspraktijk/organisatie. Je kunt een morele vraag formuleren en een dilemma’s in kaart brengen die verband houden met normen over wat goed en slecht is. Je beoordeelt of alle feiten in kaart zijn gebracht en weegt een moreel relevante situatie aan de hand van de morele theorieën, de beroepscode en de werking van het tuchtrecht. Zo kom je tot een zorgvuldig onderbouwd oordeel.

Toelatingseisen

Ben jij een professional met een HSS(*)- getuigschrift (of van één van de voorgangers)? Beschik je over een werkplek (of heb je uitzicht daarop), die het mogelijk maakt aan de gevraagde leeruitkomsten te werken? Dan ben je direct toegelaten. Heb je een andere hbo-opleiding afgerond, dan onderzoeken we voor de start samen met jou hoe de studieroute eruit ziet.

(*) HSS-opleidingen / voorgangers: Social Work, HBO-J, IW, SPH, MWD, CMV, Toegepaste Psychologie, Pedagogiek, Godsdienst Pastoraal Werk, Sociaal Juridische Dienstverlening en Creatieve Therapie.

Heb je geen HSS-getuigschrift maar ben je wel werkzaam in de jeugdhulpverlening?

Via www.skjeugd.nl kun je een scholingsadviesaanvraag indienen. In het advies staat of je een EVC-traject moet doen of dat je ook op een andere manier je registratie kunt behalen. Op basis van dit advies kijken wij of de opleiding op jouw situatie aansluit.

Je hebt een werkplek van minimaal 16 uur per week waar je met kinderen / jongeren (0 – 23 jaar) werkt en aan je leeruitkomsten kunt werken. De werkplek wordt tijdens het intakegesprek besproken.

Richtlijn voor een passende praktijkplaats bij het profiel Jeugd is dat de werkzaamheden van de praktijkplaats vallen binnen het kwaliteitskader Jeugd (Jeugdwet) dan wel de praktijkbegeleider op de praktijkplek SKJ geregistreerd is.
Professionals sociaal werk – jeugd dragen bij aan het bevorderen en benutten van de ontwikkelingskansen van jeugdigen om uit te groeien tot autonoom functionerende en participerende volwassenen. Ze houden de veiligheid van kinderen en jongeren in het oog en ze voorkomen bedreigingen van de lichamelijke en psychosociale ontwikkeling, nemen die weg of gaan ze tegen. Ze versterken bovendien de opvoedcompetentie van ouders.

Beroepscontexten sociaal werk – jeugd

Professionals sociaal werk - jeugd werken in hoofdzaak in de volgende vier beroepscontexten, met accentverschillen in doelen en werkwijzen:
- Ondersteuning / ontplooiing;
- Preventie;
- Jeugdhulp;
- Jeugdbescherming en jeugdreclassering.

De werkplek vindt plaats binnen een jeugdgerichte context (tot 18 jaar en eventueel verlengd tot 23 jaar). Het merendeel van de uit te voeren taken valt binnen het kwaliteitskader Jeugd (Jeugdwet) en het bieden van psycho-sociale hulp aan minderjarigen/gezinnen. Hierbij is het noodzakelijk dat er procesmatig wordt gewerkt, gericht op behandel- of begeleidingsdoelen.

Bij aanvang van de opleiding wordt beoordeeld of je in aanmerking komt voor een verkort traject. Vrijstellingen worden niet voorafgaand aan de opleiding verleend.

Voor het aanvragen van vrijstelling breng je eerder verworven kennis en vaardigheden in als bewijslast. Bij een gunstige uitkomst kun je een leereenheid hierdoor extra snel afronden.

Aanmelden & contact

Voor aanmelding en vragen neem je contact op via Nascholing-SKJ@hz.nl.

Je wordt na je aanmelding uitgenodigd voor een startgesprek. Hier bepalen we samen met jou de route van de nascholing. Dit is afhankelijk van je vooropleiding, werk- of stageplek, eerder gevolgde modules en eerder verworven competenties.

Begeleiding

Bij aanvang van de studie krijg je een coach. Bij de coach kun je terecht voor vragen en advies. Samen met de coach bespreek je de leeruitkomsten en welke leeruitkomsten je gaat doen en op welke manier. Coaching vindt standaard online plaats en kan op verzoek ook offline plaatsvinden. Dan maak je hiervoor een afspraak met jouw coach. Uitzondering hierop is het startmoment. Het startmoment vindt offline plaats, hiervoor word je uitgenodigd door de coach.

Startmoment

De startdatum in het schooljaar 2023 - 2024 is:

15 mei 2024

Startgesprek

Voordat je de opleiding start, voeren we een startgesprek om de verwachtingen over en weer af te stemmen en jouw praktijkplaats te verkennen voor het uitvoeren van de leeruitkomsten.

Studiebelasting

Het totale programma beslaat maximaal 45 ECTS. Hiervoor staat gemiddeld twee dagen per week, gedurende zes tot negen maanden. Het is echter maatwerk. Uiteindelijk bepaal jij zelf hoe lang je over het traject doet. De duur van de opleiding is afhankelijk van een aantal factoren:

• De lengte van de opleiding: kom je in aanmerking voor vrijstellingen, dan is de opleidingsduur ook korter.

• Jouw vaardigheden: als het langere tijd geleden is dat je gestudeerd hebt, dan heb je even tijd nodig om jezelf het studeren en het maken van het portfolio eigen te maken.

• Jouw persoonlijke omstandigheden, zoals je balans tussen werk, studie en privé.

Studiekosten

Onderwijs: € 4.300,- (btw vrijgesteld) voor een programma van 45 ECTS. Per module van 7,5 ECTS is dit € 716,67.
Instroomassessment: Dit is afhankelijk van het aantal vrijstellingen dat je wil aanvragen. Stuur daarvoor een e-mail naar Nascholing-SKJ@hz.nl.

Kan ik gespreid betalen?

Ja, je kunt gespreid betalen gedurende de opleiding. In overleg met de opleiding betaal je dan in 3 termijnen. Voor afronding van je studie dient het gehele bedrag betaald te zijn.


SKJ-scholingsfonds

Wil je aanspraak maken op het SKJ-scholingsfonds? Een aanvraag dien je zelfstandig in via www.skjeugd.nl. Het SKJ vraagt vooraf om een formulier met verklaring en stempel van de onderwijsinstelling waaruit blijkt dat je aan de HZ studeert. Deze kunnen wij op jouw verzoek aanleveren. Alle informatie en voorwaarden van het scholingsfonds zijn te vinden op de website van het SKJ.

Wat voor laptop heb ik nodig?

We adviseren je om een laptop te gebruiken die draait op Microsoft Windows. De IT-omgeving van de HZ is namelijk gebaseerd op Microsoft. Ook wordt er gebruik gemaakt van Microsoft softwarepakketten (of software die compatible is met Microsoft).

Werkgevers

Overweeg je een incompany-opleiding voor meerdere werknemers? Dat kan! Stuur daarvoor een e-mail naar Nascholing-SKJ@hz.nl.

Na de opleiding

Na succesvolle afronding van het hele programma ontvang je het certificaat ‘Jeugd- en gezinsprofessional’. Hiermee kun je je registeren bij de SKJ. Indien je ervoor kiest losse modules te volgen, ontvang je een bewijs van deelname per module.

Gerelateerde opleidingen

Nascholing GGZ-agoog

Als GGZ-agoog help je mensen met een psychische aandoening of verslaving bij hun herstel. De…

Social Work

Heb jij een passie voor het begeleiden van kwetsbare mensen? Hoe zorg je ervoor dat deze mensen…