Werk jij als social worker met jeugdigen en wil je je verder professionaliseren? Met de post-hbo opleiding Maatwerktraject Jeugd- en Gezinsprofessionals werk je aan jouw vakbekwaamheid en professionele ontwikkeling. Na afronding van deze opleiding kun jij jezelf registreren als Jeugd- en gezinsprofessional bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
De post-hbo opleiding ‘Maatwerktraject Jeugd- en gezinsprofessionals’ is bedoeld voor professionals met een hbo-functie in de jeugdzorg, jeugdhulp en/of jeugdbescherming. De Jeugdwet vereist dat deze professionals zich registreren bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Iets voor jou?
Werk jij als social worker met jeugdigen en wil je je verder professionaliseren? Heb je de minor jeugd en je bachelor gehaald en wil je je SKJ alsnog behalen in een verkort traject? Of is je diploma ouder dan 5 jaar? Er zijn verschillende redenen waarom deze post-hbo opleiding interessant kan zijn voor jou. Na afronding kun je de registratie als jeugd- en gezinsprofessional aanvragen, ook wel generalistisch specialist genoemd. Met deze beroepsregistratie werk je aan jouw professionele beroepsontwikkeling en kunnen de cliënten en je werkgever erop vertrouwen dat je vakbekwaam bent.

Inhoud van de opleiding
Tijdens deze opleiding staat de ethiek van het beroep centraal. Vanuit je eerder behaalde opleiding en praktijkervaring heb je kennis van de jeugdwet als het gaat om kaders, richtlijnen en verantwoordelijkheden. Daarnaast voer je regie waar nodig en toon je jouw professionele ontwikkeling op het gebied van jeugd. De jeugdwerker komt regelmatig met zichzelf in conflict, en wordt geconfronteerd met ethische dilemma’s. Het is een praktijkgerichte opleiding, waarbij je de inhoud toepast op je eigen praktijk en jouw behoeftes.

Opbouw opleiding

Deze post-hbo opleiding bestaat uit zes verschillende themamodules. Iedere module bevat een aantal leeruitkomsten. Een leeruitkomst is het eindniveau van een onderwerp. Om de module te behalen, dien je van iedere leeruitkomst aan te tonen dat je deze beheerst.

Voordat je de opleiding start, voeren we een startgesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn van vrijstelling en het te volgen traject. Dit is afhankelijk van jouw vooropleiding, eerder gevolgde modules en eerder verworven competenties. Op basis van dit startgesprek kun je ervoor kiezen om via een instroomassessment vrijstellingen aan te vragen voor (bepaalde) modules. Hiertoe maak je een portfolio, waarin je aantoont dat je de bijbehorende leeruitkomsten beheerst. Op basis van het portfolio bepalen twee beoordelaars of er vrijstellingen verleend kunnen worden.

Modules

Het volledige programma bestaat uit 45 ECTS. Gedurende dit traject werk je minimaal 16 uur per week met jeugdigen. Jij bepaalt zelf hoe lang je over de scholing doet. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid tijd die je beschikbaar hebt, jouw mogelijkheden en wensen om te versnellen. Maar ook van je competenties, je genoten opleiding en het aantal modules dat je volgt.

De volgende modules / leeruitkomsten komen aan bod. Alle onderdelen worden getoetst door middel van een portfolio.

Je signaleert afwijkend gedrag en afwijkingen van een gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren en herkent in hoeverre sprake is van een probleem of een mogelijke stoornis. Daarvoor beschik je over de noodzakelijke basiskennis en ben je in staat om vanuit meerdere invalshoeken en perspectieven te kijken.

Je voert op de praktijk gebaseerde interventies, waarmee je het sociaal functioneren bevordert van het kind/de jongere en het gezin in complexe situaties.

Je verantwoordt je over jouw handelen als social worker aan de hand van de gehanteerde kaders, richtlijnen en verantwoordelijkheden die bij jouw werkveld horen. Je legt de relatie tussen de kaders en het beleid en geeft de gevolgen aan voor jouw organisatie vanuit meerdere partijen.

Je werkt proactief en samen met andere partijen aan een clientvraag en benut daarbij professionele perspectieven. Je reflecteert op het functioneren van het interdisciplinaire team en op jouw eigen bijdrage aan het geheel. Je laat zien dat je nieuwe inzichten kunt inzetten in jouw huidig en toekomstig beroepsmatig handelen. Deze inhoud van de opdracht komt vanuit je eigen praktijk.

Je ontwikkelt jouw professionele beroepsidentiteit als Jeugd- en gezinsprofessional. Je kent jouw kwaliteiten en ontwikkelpunten. Je weet welke werkomgevingen het beste passen bij jouw waarden en normen. Je toont dat je een lerende professional bent. Je weet hoe je persoonlijke en professionele belangen kunt samenbrengen zonder te veel uit balans te raken. Jouw kennis, kunde en ervaringen deel je met jouw professionele netwerk. Wat jij van anderen leert, weet je op de juiste manier te ontvangen en toe te passen in jouw eigen kennis en kunde.

Je herkent moreel relevante situaties en verduidelijkt jouw bijdrage aan een methodisch gesprek (moreel beraad) in de eigen beroepspraktijk/organisatie. Je kunt een morele vraag formuleren en een dilemma’s in kaart brengen die verband houden met normen over wat goed en slecht is. Je beoordeelt of alle feiten in kaart zijn gebracht en weegt een moreel relevante situatie aan de hand van de morele theorieën, de beroepscode en de werking van het tuchtrecht. Zo kom je tot een zorgvuldig onderbouwd oordeel.

Toelatingseisen

Ben jij een professional met een HSS(*)- getuigschrift (of van één van de voorgangers)? Beschik je over een werkplek (of heb je uitzicht daarop), die het mogelijk maakt aan de gevraagde leeruitkomsten te werken? Dan ben je direct toegelaten. Heb je een andere hbo-opleiding afgerond, dan onderzoeken we voor de start samen met jou hoe de studieroute eruit ziet.

(*) HSS-opleidingen / voorgangers: Social Work, HBO-J, IW, SPH, MWD, CMV, Toegepaste Psychologie, Pedagogiek, Godsdienst Pastoraal Werk, Sociaal Juridische Dienstverlening en Creatieve Therapie.

Je hebt een werkplek van minimaal 16 uur per week waar je met kinderen / jongeren (0 – 23 jaar) werkt en aan je leeruitkomsten kunt werken. De werkplek wordt tijdens het intakegesprek besproken.

Richtlijn voor een passende praktijkplaats bij het profiel Jeugd is dat de werkzaamheden van de praktijkplaats vallen binnen het kwaliteitskader Jeugd (Jeugdwet) dan wel de praktijkbegeleider op de praktijkplek SKJ geregistreerd is.
Professionals sociaal werk – jeugd dragen bij aan het bevorderen en benutten van de ontwikkelingskansen van jeugdigen om uit te groeien tot autonoom functionerende en participerende volwassenen. Ze houden de veiligheid van kinderen en jongeren in het oog en ze voorkomen bedreigingen van de lichamelijke en psychosociale ontwikkeling, nemen die weg of gaan ze tegen. Ze versterken bovendien de opvoedcompetentie van ouders.

Beroepscontexten sociaal werk – jeugd
Professionals sociaal werk - jeugd werken in hoofdzaak in de volgende vier beroepscontexten, met accentverschillen in doelen en werkwijzen:
- Ondersteuning / ontplooiing;
- Preventie;
- Jeugdhulp;
- Jeugdbescherming en jeugdreclassering.

De werkplek vindt plaats binnen een jeugdgerichte context (tot 18 jaar en eventueel verlengd tot 23 jaar). Het merendeel van de uit te voeren taken valt binnen het kwaliteitskader Jeugd (Jeugdwet) en het bieden van psycho-sociale hulp aan minderjarigen/gezinnen. Hierbij is het noodzakelijk dat er procesmatig wordt gewerkt, gericht op behandel- of begeleidingsdoelen.

Aanmelden & contact

Je kunt je vanaf nu aanmelden voor de start op 1 september 2023. Neem contact op via Nascholing-SKJ@hz.nl.

Je wordt na aanmelding uitgenodigd voor een startgesprek. Hier bepalen we samen met jou de route van de nascholing. Dit is afhankelijk van je vooropleiding, eerder gevolgde modules en eerder verworven competenties.

Begeleiding

Je leert vooral in de praktijk en hebt geen vaste scholingsdagen. De begeleiding is persoonsgericht. Samen met je coach bepaal je hoe de begeleiding eruit ziet. Je bepaalt zelf de mate van zelfstudie en ondersteuning vanuit de opleiding (lessen, contact met studiegenoten).

Startdatum

Deze post-hbo heeft 4 startdata:

12 september 2023
6 december 2023
21 februari 2024
15 mei 2024

Startgesprek

Voordat je de opleiding start, voeren we een startgesprek om de verwachtingen over en weer af te stemmen en jouw praktijkplaats te verkennen voor het uitvoeren van de leeruitkomsten.

Studiebelasting

Het totale programma beslaat maximaal 45 ECTS. Hiervoor staat gemiddeld twee dagen per week, gedurende vijf tot zes maanden. Het is echter maatwerk en daarmee onder andere afhankelijk van hoeveel uur per week je werkt.

Je voert de opdrachten zoveel als mogelijk onder werktijd uit. Als je van mening bent dat je aanmerking komt voor een vrijstelling dan kun je een assessment aanvragen waarin je jouw bewijsmateriaal voorlegt aan twee beoordelaars. Zij bepalen of je in aanmerking komt voor een vrijstelling.

Studiekosten

Onderwijs: € 4.300,- (btw vrijgesteld) voor een programma van 45 ECTS. Per module van 7,5 ECTS is dit € 716,67.
Instroomassessment: Dit is afhankelijk van het aantal vrijstellingen dat je wilt aanvragen. Stuur daarvoor een e-mail naar Nascholing-SKJ@hz.nl.

Kijk of je in aanmerking komt voor het SKJ-scholingsfonds! Je kunt via dit fonds mogelijk 50% van de opleidingskosten terugkrijgen. De volgende criteria zijn daarbij van belang:

  • Je werkt niet (meer) in de jeugdhulp of jeugdbescherming
  • Je hebt een HSS-diploma (of een diploma van een voorganger van deze opleidingen) dat ouder is dan vijf jaar. Of je hebt een diploma zonder uitstroomprofiel jeugdzorgwerker.

Kijk voor meer informatie op deze website.

Werkgevers

Overweeg je een incompany-opleiding voor meerdere werknemers? Dat kan! Stuur daarvoor een e-mail naar Nascholing-SKJ@hz.nl.

Na de opleiding

Na succesvolle afronding van het hele programma ontvang je het certificaat ‘Jeugd- en gezinsprofessional’. Hiermee kun je je registeren bij de SKJ. Indien je ervoor kiest losse modules te volgen, ontvang je een bewijs van deelname per module.

Gerelateerde opleidingen

Nascholing GGZ-agoog

Als GGZ-agoog help je mensen met een psychische aandoening of verslaving bij hun herstel. De…

Social Work

Heb jij een passie voor het begeleiden van kwetsbare mensen? Hoe zorg je ervoor dat deze mensen…