Simon Witt

Tourism Management CTA 1920 x 400
Vitaliteit

FACET

Het Interreg 2 Zeeën-project FACET wil ondernemers in de toeristische sector stimuleren om circulaire oplossingen toe te passen binnen hun bedrijf om zo nieuwe, duurzame verdienmodellen te creëren.

Met een consortium van projectpartners uit België, Engeland, Frankrijk en Nederland wordt geëxperimenteerd met circulaire toepassingen op het gebied van accommodatie, afvalvermindering en circulaire bedrijfsvoering. De 2 Zeeën-regio is van oudsher een toeristische bestemming. De sector heeft dan ook een sterke impact op de regionale economie. Volgens de Wereldorganisatie voor Toerisme van de VN neemt het toerisme in deze regio met 5 tot 8 procent toe.

Het toerisme brengt echter ook een massaal verbruik van grondstoffen met zich mee. Dit kan in de periode 2010-2050 wereldwijd met 92% (water) en 189% (landgebruik) toenemen (Tourism Watch) en zet druk op de toch al beperkte grondstoffen in de regio waar industrie, landbouw en toerisme al met elkaar concurreren. Het is duidelijk dat we een circulaire oplossing moeten vinden om ervoor te zorgen dat het toerisme economisch rendabel blijft. FACET ontwikkelt lokaal praktische, laagdrempelige en kleinschalige pilot- en demonstratieprojecten om ondernemers te helpen praktische kennis en ervaring op te doen om circulaire bedrijfsmodellen te maken. FACET levert expertise en ondersteuning bij het opzetten van deze pilots.

Samenwerkingsverbanden

Tegelijkertijd worden lokale en regionale samenwerkingsgroepen opgezet tussen bedrijven binnen en buiten de toeristische sector, toeleveranciers en ketenpartijen. De samenwerkende partijen worden versterkt door het betrekken van lokale overheden, financiers en eindgebruikers (toeristen en bewoners). Door overheden te betrekken wordt gezocht naar manieren om binnen bestaande regelgeving gezamenlijk uitdagingen aan te pakken. Ook wordt gezocht naar passende financieringsconstructies voor de realisatie van circulaire concepten. Deze samenwerking is een zekere manier om de introductie van circulariteit te vergroten. Hoewel de eindgebruikers van het toeristische product niet bij de proefprojecten worden betrokken, zullen zij door de demonstraties het meeste profijt hebben en de kwaliteit van hun ervaring en beleving van het gebied waarborgen.

Kennis delen

Bewustwording van bedrijven in de toeristische sector over de circulaire economie, nieuwe businessmodellen en andere vormen van samenwerking is een belangrijk thema binnen het project. Opgedane best practices worden dan ook regionaal en internationaal gedeeld en uitgewisseld. Hiermee wordt praktische kennis opgebouwd en worden ondernemers ondersteund bij de omschakeling naar een circulaire bedrijfsvoering en circulair verdienmodel.

Het FACET-project draagt bij aan het stimuleren van toeristische ondernemers om circulaire toepassingen te ontwikkelen en te benutten.

Header energietransitie
Energie

Z-GRID

De afgelopen 10 – 20 jaar is hard gewerkt aan technische innovaties rond energieproductie, energiebesparing en energieopslag. Deze innovaties zijn echter vaak niet toepasbaar in bestaande infrastructuren en systemen. Er is behoefte aan tests in ‘real live circumstances’. Binnen het Z-GRID project ontwikkelen en testen twee campings flexibele technieken en innovaties rond energie. Denk aan managementsystemen, laag-energiesystemen en opslagsystemen.

  • een camping die op innovatieve wijze een energiemanagementsysteem gaat realiseren inclusief energieopslag in zoutbatterijen
  • een vakantiepark dat met behulp van diverse technische innovaties een aardgasloos en energiezuinig zwembad gaat realiseren.

Voordelen voor ondernemers
Niet alleen de deelnemende ondernemers, maar alle ondernemers uit de vrijetijdssector (en daarbuiten) profiteren van de ontwikkelingen in Z-GRID. De kennis uit het project en tools die worden ontwikkeld, worden breed gedeeld. HZ University of Applied Sciences richt zich op de monitoring van de toegepaste systemen en ontwikkeling van een waarderingstool en impactmodel. Belangrijke resultaten zijn:

  • De ontwikkelde energiemanagementsystemen zijn volledig toepasbaar voor derden
  • Er komt een waarderingstool voor verduurzaming waarmee financiering krijgen makkelijker wordt
  • Een gids met stappen voor de verduurzaming van bedrijven

Projectmanager Minke Rabaut over het project: “In totaal verwachten we dat de deelnemende bedrijven gezamenlijk een CO2-reductie hebben van ca 260 ton. Stel je voor welke CO2-reductie we kunnen bereiken als we deze kennis verder uitrollen in de sector.”

Op weg naar CO2 neutrale bedrijven
De ontwikkelingen in het Z-GRID project dragen bij aan het CO2 neutraal of zelfvoorzienend maken van bedrijven. In het project wordt samengewerkt met Camping Weltevreden (Zoutelande), HZ Kenniscentrum Kusttoerisme en Impuls Zeeland.