De HZ heeft als eerste van de 37 hogescholen in Nederland in 2019 een akkoord van de minister van OC&W ontvangen op haar Kwaliteitsplan in het kader van de Kwaliteitsafspraken.

Het grootste deel van de financiële middelen die beschikbaar komen, wordt verdeeld over de HZ-opleidingen. De opbrengsten die zijn ontstaan vanwege het afschaffen van de basisbeurs en de invoering van het studievoorschot, worden in de periode 2019-2024 verdeeld over de onderwijsinstellingen. De opdracht is om deze te investeren in de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. In samenspraak met medewerkers, studenten, de hogeschoolraad, het management, het College van Bestuur en de Raad van Toezicht heeft de HZ het HZ Kwaliteitsplan opgesteld. Dit plan beschrijft hoe de HZ de middelen wil inzetten en welke doelen daarbij horen. De keuzes die zijn gemaakt sluiten nauw aan bij het Instellingsplan 2018-2021, zodat de kwaliteitsafspraken ingebed zijn in de ingezette koers.

Projecten

Een deel van de financiële middelen zijn centraal beschikbaar. Medewerkers en studenten kunnen voorstellen indienen voor dit deel van de studievoorschotmiddelen. Projectaanvragen moeten gericht zijn op kwaliteitsverbetering van het onderwijs en aansluiten bij één van de volgende thema’s: 1) Versterking van de HZ community en studentparticipatie en 2) Versterking van HZ als lerende en samenwerkende organisatie. Ieder jaar vinden er twee aanvraagrondes plaats.Hieronder volgt een beschrijving van de toegekende projecten.

Projecten toegekend in 2021

Het project Inclusief Onderwijs richt zich op het professionaliseren van docenten en SLC’s in de vroeg signalering van ondersteuningsbehoeften bij leer-en gedragsproblemen van HZ studenten. Daarnaast heeft het project als doel om docenten te professionaliseren in het differentiëren in de klas en SLC’s te professionaliseren in de studieloopbaan coaching in het gedifferentieerde onderwijs. Het beoogde resultaat van het project is het formuleren en implementeren van diverse handelswijzen en tools voor docenten en SLC’s.

Is het mogelijk reguliere cursussen uit het curriculum van de opleiding Bouwkunde deels open te zetten voor professionals, zodat voor zowel studenten als professionals een meerwaarde ontstaat? Project Leven Lang Leren bij Bouwkunde is een pilot bij Bouwkunde dat zich richt op deze vraag. Daarbij moet het project bij positieve evaluatie richtlijnen geven hoe cursussen opgezet kunnen worden om deze toegankelijk te maken voor professionals. Het uiteindelijke doel van het project is om Leven Lang Leren onder de aandacht te brengen bij HZ-studenten, zodat zij leren van kennis en ervaring van professionals en ze ervaren dat Leven Lang Leren onderdeel zal worden van hun carrière.

Vanuit verschillende opleidingen vanuit het technisch domein is het initiatief gekomen voor het organiseren van een interdisciplinaire projectweek. Tijdens deze week kiezen studenten een onderwerp/probleem van echte opdrachtgevers en werken ze een oplossing uit door intensief op de opdracht te focussen onder begeleiding van docenten. Een interdisciplinaire projectweek laat niet alleen studenten van verschillende studiejaren toe om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren, maar het maakt ook interdisciplinair werken mogelijk tussen studenten die een ander studietraject volgen. Deze samenwerking vergroot de creativiteit en opent nieuwe perspectieven voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Onderwijs is onderzoek en vice versa. Dit project heeft als doel de samenwerking aan de voorkant van het vernieuwen van casuïstiek (onderwijs) en een projectaanvraag (onderzoek) te verbinden en tijdens het proces hiervan te leren. Dit biedt relevante inzichten en ervaring voor andere opleidingen en onderzoeksgroepen met het oog op het versterken van de kwaliteit van het onderwijs. De onderzoeksgroep Resilient Deltas streeft met dit project om samen op te trekken met het onderwijsteam van Water Management (afstudeerrichtingen Delta Management en Spatial Planning & Design) voor het ontwikkelen van een gezamenlijke casus voor een nieuw onderwijsvoorstel en casuïstiek voor module 5 en 6.

Covid-19 heeft veel invloed gehad op het welzijn van studenten, onder ander wat betreft de binding met de klasgenoten, de opleiding en de HZ. Het project Student Buddy heeft als doel om studenten extra te ondersteunen bij aanvang van hun opleiding door middel van Student Buddy’s. Deze buddy’s kunnen studenten ondersteunen door het beantwoorden van vragen en het delen ervaringen, om uiteindelijk samen te leren. Om dit proces op te kunnen starten en organiseren binnen de opleidingen is budget vanuit de kwaliteitsgelden toegekend.

HZ Autonomous Transport Challenge heeft als doel om docenten, studenten en onderzoekers van HZ Zeeland voor te bereiden op de komst van autonoom transport en hun kennis te verdiepen op dit gebied. De Challenge bestaat uit het ontwikkelen van een zelfrijdend logistiek voortuig, dat autonoom kan rijden tussen het station Vlissingen en de kenniswerf. De ontwikkelingen van autonome transportsystemen in mobiliteit en logistiek heeft een brede maatschappelijke impact en is relevant en interessant voor studenten van alle domeinen. Het project zoekt uitdrukkelijk de verbinding met het werkveld en andere kennisinstellingen (Scalda, UCR, TU Delft).

Zie ook: https://blog.hz.nl/verdieping/hz-studenten-bouwen-een-autonoom-voertuig

Svetlana Vylkova (studente International Business) beoogt met HZ Mentoring Program om in studiejaar 2021-2022 een mentorprogramma op te zetten binnen de HZ, om de ontwikkeling van studenten, medewerkers en de organisatie te bevorderen. Het doel van het mentorprogramma is onboarding voor nieuwe studenten, leiderschapsontwikkeling voor HZ studenten en medewerkers en een effectievere opleiding van docent tot student. Het mentorschap helpt nieuwe studenten zich welkom te voelen binnen de HZ en biedt persoonlijke en loopbaanbegeleiding aan studenten.

Eerstejaarsstudenten Bouwkunde Jaap Meerman, Wouter Hendrikse en William Besseling hebben beroep gedaan op de kwaliteitsgelden voor de organisatie van een excursie, die vanwege de coronamaatregelen vorig jaar niet is doorgegaan. Naar aanleiding van deze projectaanvraag heeft het College van Bestuur, na afstemming met de Hogeschoolraad, besloten dat voor iedere opleiding budget beschikbaar gesteld wordt vanuit de kwaliteitsgelden om uiterlijk voor eind van dit kalenderjaar een introductieactiviteit voor de huidige eerstejaarsstudenten (studiejaar 2020-2021) te organiseren. Dit om hen een inhaalslag te gunnen in community building na het (grotendeels) uitblijven van introactiviteiten afgelopen najaar.

In 2020 zijn de gelden van de kwaliteitsafspraken niet volledig ingezet. Om deze reden hebben het College van Bestuur en de Hogeschoolraad afgesproken dat het college, in samenspraak met de raad, projecten toe mag kennen vanuit de bestemmingsreserve voor projecten ten behoeve van de student. In juni 2021 heeft het College van Bestuur een verzoek ingediend bij de Hogeschoolraad om het project SDG Events toe te kennen vanuit de bestemmingsreserve van de kwaliteitsafspraken van 2020. SDG Events komt voort uit twee projecten vanuit de kwaliteitsgelden (SDG Accelerator en Interprofessioneel samenwerken a.d.h.v. maatschappelijke vraagstukken) van afgelopen jaren 2020-2021.

Projecten toegekend in 2020

De HZ Student Community heeft als doel nationale en internationale studenten met elkaar in contact te brengen en de mogelijkheid te bieden om naast het volgen van lessen, nieuwe mensen te ontmoeten. Dit doet de Community door het organiseren van laagdrempelige activiteiten. Met de gelden die beschikbaar zijn gesteld vanuit de Kwaliteitsafspraken zijn activiteiten georganiseerd als een sinterklaasspel, spelavond, filmavond, stadswandeling, pubquiz en verschillende colleges. De reacties van de studenten zijn erg positief: ze voelen zich verbonden met de school en hun medestudenten. "Dit is de leukste activiteit die ik tot nu toe in mijn studietijd heb gedaan". De activiteiten hebben allemaal plaatsgevonden in de tijd van coronamaatregelen, waardoor studenten ondanks alle beperkingen de kans kregen elkaar te ontmoeten.

Het lectoraat Data Science heeft samen met de opleiding ICT een fundament gelegd voor HZ-breed inzetbaar lesmateriaal op het gebied van Data Science. Het doel van het project is om het lesmateriaal te professionaliseren, zodat het HZ-breed ingezet kan worden passend bij het gevraagde niveau. In 2020 is een start gemaakt aan de ontwikkeling van dit lesmateriaal, wat uiteindelijk moet resulteren in een boek en ondersteunend digitaal lesmateriaal.

Het project NeurUX beoogt een betere benutting van eyetracking hard- en software voor de gehele HZ en gebruikers buiten de organisatie. Het budget vanuit de kwaliteitsafspraken is gebruikt voor de aanschaf van hard- en software en wearable eyetrackers, onder andere om de onderzoeksmogelijkheden te verruimen. 80 studenten van de opleidingen Commerciële Economie en Communicatie hebben hier binnen het onderwijs al ervaring mee opgedaan. In 10 teams hebben zij zelf opdrachtgevers uit de regio en daarbuiten overtuigd deel te nemen aan onderzoeksopdrachten. Ook is er een afstudeeronderzoek uitgevoerd waarbij eyetracking onderzoek is toegepast.

SDG Accelerator is een programma bestaande uit een breed scala aan activiteiten, gericht op de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. SDG Accelerator heeft als doel bij te dragen aan verbreding van academische competenties en een bredere maatschappelijke vorming van studenten. Tevens beoogt het project de kennis van de SDG’s te vergroten onder medewerkers, onder andere zodat deze sneller hun integratie vinden in de opleidingsprogramma’s. Activiteiten uit het programma zijn bijvoorbeeld challenges, events, workshops, discussies, masterclasses, cursussen, locatie-bezoeken en mini-projecten. Eind 2020 is het programma van start gegaan en deze zal doorlopen tot december 2021.

Het project Interdisciplinair Samenwerken heeft als doel om studenten, docenten en medewerkers kennis te laten maken met elkaar, de praktijk en professionals uit de praktijk en interprofessioneel samenwerken. Vanuit deze verschillende disciplines wordt gekeken naar een actueel vraagstuk in de maatschappij om vervolgens hierover in dialoog te gaan. Bij de start van het project is de samenwerking gezocht met het project SDG Accelerator en zijn projecten gebundeld tot SDG Events. Dit zijn events met een gastspreker die vanuit expertise of ervaring op inspirerende wijze toelichting geeft rondom maatschappelijke vraagstukken, gekoppeld aan één of meerdere doelen voortkomend uit de SDG’s.

In 2019 heeft het HZ Solar Boat Team de studenten-community Duurzame Technologische Innovaties Op Het Water (DTIW) opgericht. Het project is gericht op de verdere doorontwikkeling van de HZ-zonneboot “Sealander 2” en de totstandkoming van een levendige innovatie community bestaande uit studenten, docenten, lectoren, alumni en deelnemers uit het bedrijfsleven. De community is momenteel opgebouwd rondom de SDG’s Kwaliteitsonderwijs, Betaalbare en duurzame energie, Industrie, Innovatie en infrastructuur en Verantwoorde consumptie en productie. De integratie van deze inhoudelijke thema’s vraagt veel kennis en innovatie. Vanuit dit project wordt daarom ingezet op interdisciplinaire samenwerking binnen en buiten de HZ en het versterken daarvan, om met name bij te dragen aan de ontwikkeling van een ondernemende houding en competenties van en bij betrokken studenten. Vermeldingswaardig is dat dit projectvoorstel is ingediend door een student.

In 2020 heeft DTIW haar portfolio uitgebreid, zowel op basis van projectuitvoering als deelnemers van minoren en stages. Voornaamste direct deelnemende externe partijen zijn “Solar2Enjoy” (zonnepanelen en toebehoren) en “Evoke Detachering”. Ook zijn samenwerkingen aangegaan met HZ Green Office, HZ Nexus, The Work Zone en Green Matchmaking. Opleidingen van HZ die hebben deelgenomen aan het project via stages, minoren en projectopdrachten zijn Engineering, Bedrijfskunde, Civiele Techniek, International Business, Logistics Engineering, ICT en Communicatie en de Associate degrees Academie Roosendaal.

In de HZ Community Programmatisch Toetsen slaan opleidingen, die aan de slag gaan of zijn met het concept Programmatisch toetsen, de handen ineen. Het gaat hierbij om de bacheloropleidingen Sportkunde, hbo-Verpleegkunde, Pabo, Global Project and Change Management en de Associate degrees opleiding Food & Gastronomy. Het doel is hierbij om sparringpartner voor elkaar te zijn, van gemaakte ‘fouten’ te leren, en met verreikte inzichten het eigen curriculumontwerp te versterken. Dienst Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteit sluit hierbij aan om inhoudelijke ondersteuning te bieden, kritische vragen te stellen, feedback te geven en de linking pin te zijn naar voorbeelden en experts buiten de HZ. Op deze manier wordt gezamenlijk een community of practice programmatisch toetsen gevormd en wordt een feedbackcultuur gecreëerd (practice what you preach). Extra doelstelling is om de inzichten die worden opgedaan te documenteren en deelbaar te maken, zodat ook andere opleidingen binnen (en buiten) de HZ hiervan kunnen leren.

Het doel van het project ‘Pilot Cultuur Binnen Domeinen’ is om studenten in aanraking te brengen met culturele activiteiten (persoonlijke ontwikkeling) binnen het onderwijscurriculum. Deze activiteiten vinden plaats in samenspraak met docenten, zodat ze binnen de thema’s passen die op dat moment behandeld worden. Daarnaast worden de activiteiten ontwikkeld in samenwerking met (inter)nationale culturele instellingen en professionals. Activiteiten vinden binnen het lesprogramma (klassikaal) plaats, waardoor er tevens sprake is van sociale cohesie. Bovendien zijn ze gratis voor de student. De pilot focust zich op de opleidingen van het domein Health, Education & Wellbeing.

Welke beweegredenen hebben studenten die afstuderen om zich in de regio Zeeland te vestigen? Dat is de centrale vraag in het onderzoek ‘Studentenbinding ZiS_Vestigingsklimaat’ van HZ University of Applied Sciences en Scalda. In 2021 onderzoeken Ingrid Snijders en collega’s van het lectoraat Healthy Region waarom studenten na hun studie wel of niet in Zeeland blijven na hun studie. Ze doen dat onder meer door gesprekken en discussies met (groepjes) (oud)studenten en via vragenlijsten. De uitkomsten geven inzicht in de keuzes van studenten en daarmee ook in de leefbaarheid in Zeeland onder deze doelgroep. De provincie heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor dit onderzoek, de gemeenten Middelburg en Vlissingen werken mee, evenals de HZ die co-financiert middels haar kwaliteitsgelden.

Projecten toegekend in 2019

Docenten van de opleidingen Social Work, hbo-Verpleegkunde, Pedagogiek en Leraar Basisonderwijs hebben zich als doel gesteld om niet alleen als docenten meer samen te werken met collega’s van de verschillende opleidingen, maar om juist ook studenten al tijdens hun studie meer bewust te maken van de noodzaak van een goede samenwerking met andere (aanstaand) professionals in het brede sociale domein. Om die reden hebben docenten van de vier opleidingen het initiatief genomen om op 11 oktober 2019 een interprofessioneel festival te organiseren voor alle ruim 400 eerstejaarsstudenten van de vier opleidingen binnen het sociaal domein en voor alle bij deze opleidingen betrokken docenten. Het festival had als doel om studenten vanuit verschillende vakgebieden in een gezellige sfeer te laten samenwerken aan een real life casus. Op deze manier maken studenten direct aan het begin van hun studieloopbaan kennis met elkaar en creëren zij bewustzijn ten aanzien van de noodzaak om met elkaar samen te werken als aanstaand professional. Tijdens het festival hebben studenten in interdisciplinaire groepen aan opdrachten rondom een waargebeurde casus gewerkt. Professionals uit de verschillende beroepsgroepen waren gedurende deze dag aanwezig om de groepjes te coachen en hun ervaringen met interdisciplinair samenwerken toe te lichten. De dag is afgesloten met een gezamenlijke borrel.

Uit evaluatie van het festival bleek dat zowel studenten als medewerkers enthousiast waren over de opzet en inhoud van de dag. In 2020 is een vervolgproject opgestart onder de naam “Interdisciplinair samenwerken”, waarin tevens het festival is opgenomen.

Student: “Idee is top. Kennismaken met andere studies en raakvlakken zien.”

Docent: “Het was inspirerend om te horen dat studenten aangaven te weinig tijd te hebben om elkaar en elkaars opleidingen goed te leren kennen. Ze willen meer van elkaar horen en graag van elkaar leren!”

Het project “What’s in game” is gericht op de ontwikkeling van game (een gecontroleerde, authentieke en vermakelijke leeromgeving) om de internationale/globale competenties van HZ-studenten te trainen. Vanuit het project wordt onderzoek gedaan naar de vraag hoe het ontwerp van een serious game de effectiviteit van de internationale HZ- gemeenschap kan vergroten en de ontwikkeling van "wereldwijd bekwame" professionals kan ondersteunen. De spelresultaten kunnen worden gebruikt om de objectieve verandering in de prestaties van studenten in internationale situaties te evalueren. Ook kunnen de resultaten inzicht geven in de verandering van overtuigingen en attitudes van studenten in de vier dimensies van culturele interactie. De doelstelling op lange termijn is om vanuit de game een substantiële bijdrage te leveren aan de kijk van studenten op de wereld en daarbij tevens een groter gemeenschapsgevoel tussen studenten te creëren.

In 2020 is de game pilot volledig ontwikkeld in het Moodle-platform onder de naam Culture Up! (beschikbaar via de link: cultureup.hz.nl). De pilotgroep bestond uit twintig studenten Civiele Techniek. Uit interviews is gebleken dat spelers positief waren om het spel een verplicht onderdeel te maken van de opleiding. Het spel stelde de spelers in staat om na te denken over verschillende culturen en over het belang van mondiale competenties voor hun beroep.

“Het meest waardevolle is dat je veel leert over de omgang met mensen. Je leert over andere culturen, maar ook over je eigen cultuur.” – Joost de Jonge (afgestudeerde student Civiele Techniek)

“Het is een educatief spel dat studenten meer zekerheid geeft om buiten hun comfortzone te treden. In dit spel treed je letterlijk even buiten de HZ en leer je hoe het er op andere plekken in de wereld aan toe gaat. Het geeft net dat duwtje in de rug om de wereld te ontdekken.”

Het bereiken van andere studenten en afdelingen is nog een uitdaging mede vanwege de coronamaatregelen. Er zijn ambities om de game intern en extern te kunnen verspreiden, namelijk door het opstellen van HZ-instructies en richtlijnen voor gebruik van het spel (intern) en het opstellen van een research paper over het onderwerp (extern).

Vanuit de reeds bestaande afdeling HZ Sport is het initiatief genomen om te komen tot een verdere versterking van de HZ Community. Met name studenten die op kamers wonen, waaronder internationale studenten, hebben behoefte om ook buitenom schooltijd onderdeel te vormen van een sociale gemeenschap. HZ Sport heeft de behoeften van studenten geïnventariseerd en vervolgens in afstemming met hen een activiteitenprogramma opgesteld gericht op de vitaliteit, het sociaal welbevinden en persoonlijkheidsontwikkeling van onze studenten. Zo is het aantal sportactiviteiten uitgebreid en zijn events georganiseerd, onder andere in het HZ Sport Café. Voorbeelden van activiteiten zijn Yoga en Zumba, een HZ Fifa toernooi en Apenkooien in het atrium van HZ.

Het Leisure Lab betreft een open leeromgeving waarin studenten aan een variatie van projecten werken. Dit project geeft invulling aan de wens om onderwijs en onderzoek verder te integreren en om studenten op te leiden als “design thinkers”. De pilot, die is gericht op flexibilisering van onderwijs, levert een waardevolle bijdrage aan de onderwijsvernieuwing binnen HZ. De projecten binnen het Leisure Impact Lab worden vormgegeven door studenten en hebben nauwe relatie met kenniscentrum Kusttoerisme, Lectoraat Healthy Region en de opleiding Tourism Management.

Eind 2020 is een onderdeel aan het Leisure Lab toegevoegd in de vorm van The Garage. The Garage is een projectbureau, innovatiestudio en werkatelier waarin studenten aan projecten werken, voornamelijk als alternatief voor stages en minoren die niet of moeilijk konden doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Verder zijn er in 2020 verschillende stagiaires geworven. Eén van de ambities voor 2021 is om de samenwerking met andere opleidingen nadrukkelijker op te zoeken.

Projecten met structurele toekenning

Naast bovenstaande toegekende projecten hebben de Hogeschoolraad en het College van Bestuur gezamenlijk afgesproken dat een aantal projecten gedurende de planperiode structureel jaarlijks studievoorschotmiddelen ontvangt, zonder dat daarvoor nog separate projectaanvragen gedaan hoeven worden. Het gaat om de volgende projecten:

Het HZ Green Office is officieel gelanceerd op 10 oktober 2019, de jaarlijkse “Dag van de Duurzaamheid Onderwijs”. HZ Green Office richt zich op het versterken van de student community door het organiseren van activiteiten en door het ontwikkelen van een leergemeenschap rondom diverse duurzaamheidsthema’s. Het Green Office verbindt studenten vanuit verschillende opleidingen en nationaliteiten en versterkt daarmee de HZ Community. Daarnaast levert dit project ook een belangrijke bijdrage aan de verankering van de Sustainable Development Goals binnen onze hogeschool.

HZ Green Office organiseert wekelijks opruimacties langs Zeeuwse stranden en wateren in samenwerking met partijen als Doe Mee Verlos de Zee, Rijkswaterstaat, Stichting Strandexploitatie Veere, bedrijven en gemeentes. Deze acties worden gecombineerd met onderzoek naar hoeveelheden en herkomst van zwerfafval. Andere projecten zijn afvalscheiding en -vermindering, de “Student Garden”, stimuleren van fietsen en elektrisch rijden, vergroening van het schoolplein en diverse andere projecten gericht op een duurzame leer- en leefomgeving. Een overzicht van alle projecten en evenementen is te vinden op www.hzgreenoffice.nl.

In het bestedingsplan kwaliteitsafspraken is de ambitie uitgesproken dat HZ de zorg voor studenten wil intensiveren. HZ constateert dat in haar studentenpopulatie in toenemende mate behoefte is aan mentale begeleiding en ondersteuning van studenten. De beschikbaarheid van studievoorschotmiddelen heeft ervoor gezorgd dat de twee studentpsychologen die HZ kent behouden zijn kunnen blijven. De studentenpsychologen helpen studenten bij psychosociale problemen die van invloed kunnen zijn op hun studie. De meest voorkomende klachten zijn depressie, faalangst en persoonlijkheidsproblemen. Onder persoonlijkheidsproblemen vallen onder andere onzekerheid, laag zelfbeeld, perfectionisme en obsessief gedrag, maar ook persoonlijkheidsstoornissen. Verder komen angst, stress, motivatieproblemen en problemen met het afstuderen regelmatig voor. De studentpsychologen bieden eerstelijns hulp, bij complexe problematiek verwijzen zij studenten door naar een tweedelijns voorziening. De studentpsychologen maken deel uit van de landelijke overleggroep studentenpsychologen. Verder zijn beide lid van het Nederlands Instituut voor Psychologen en handelen zij volgens de beroepscode.

Een belangrijk voornemen uit het bestedingsplan kwaliteitsafspraken is de totstandkoming van een regionaal ambitieplan in samenwerking met collega-instellingen in de onderwijskolom (vo, mbo, hbo). Doel van dit regionaal ambitieplan is om de aansluiting tussen vo, mbo en hbo te verbeteren, zodat studenten bewustere keuzes maken voor een vervolgopleiding, een beter beeld hebben van het werkveld waarvoor opgeleid wordt en succesvoller kunnen studeren in het hbo (loopbaanoriëntatie en –begeleiding). Een informatieve en interactieve website is ingericht en er wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van elkaars (bestaande) activiteiten.

Het HZ Honours Programme sluit aan bij de ambitie vanuit de kwaliteitsafspraken om studenten meer de ruimte te kunnen geven om te participeren in talentprogramma’s. Het HZ Honours Programme is een extra-curriculair programma voor tweede- en derdejaars studenten. Het programma is vraaggestuurd en stelt de persoonlijke ontwikkeling van de student en een complex wereldvraagstuk centraal. Studenten realiseren binnen het programma interdisciplinaire projecten, voeren onderzoek uit in een internationale context en dragen hiermee bij aan de Sustainable Development Goals. De ontwikkelde inzichten worden ingezet bij de ontwikkeling van uitdagend onderwijs binnen de HZ -opleidingsprogramma’s.

Zie ook https://hz.nl/voltijd-studeren/honours-programme.