Institutioneel beoordelingssysteem

Alle opleidingen van de HZ maken gebruik van een numerieke 10-punts beoordelingsschaal volgens het Nederlandse beoordelingssysteem voor het hoger onderwijs met uitzondering van de masteropleiding River Delta Development waar een alfanumerieke schaal wordt gebruikt.

De beoordeling van elke toets wordt uitgedrukt in een cijfer van 1 tot 10 afgerond op één decimaal. Toetsen en tentamens zijn met goed gevolg afgelegd als er een cijfer van 5,5 of hoger is toegekend. De cijfers hebben de alfanumerieke betekenis volgens tabel 1.

Voor HZ Personality onderwijseenheden geldt een uitzondering. Bij deze onderwijseenheden kan de beoordeling worden uitgedrukt in "Voldaan" of "Niet voldaan" in plaats van in een cijfer.

CijferBeschrijving
10

9.5 - 9.9

Uitmuntend
9.0 - 9.4

8.5 - 8.9

Zeer goed

8.0 - 8.4

7.5 - 7.9

Goed
7.0 - 7.4

6.5 - 6.9

Ruim voldoende
6.0 - 6.4

5.5 - 5.9

Voldoende
5.0 - 5.4

4.5 - 4.9

Bijna voldoende
4.0 - 4.4

3.5 - 3.9

Onvoldoende

3.0 - 3.4
2.5 - 2.9

Gering
2.0 - 2.4

1.5 - 1.9

Slecht
1.0 - 1.4
Zeer slecht

In deze masteropleiding wordt een alfanumerieke beoordelingsschaal gebruikt. De beoordeling van elke toets wordt uitgedrukt als een alfanumeriek resultaat op een vierpuntsschaal: Insufficient (I), Sufficient (S), Good (G) en Excellent (E). Sufficient (S) is het minimumcijfer om toetsen en tentamens met goed gevolg afgelegd te hebben.

European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)
Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs passen het European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) toe:

  • 1 credit = 28 studiebelastinguren
  • 60 studiepunten = 1 jaar studiebelasting

Raadpleeg voor meer informatie over het ECTS de ECTS Users' Guide 2015 van de Europese Commissie.

Transparantie in de prestatieniveaus van studenten
Inzicht in de institutionele beoordelingsschaal en uitleg over die schaal is niet voldoende om de prestaties van studenten te interpreteren. De interpretatie van prestaties is namelijk afhankelijk van culturele en academische tradities. De Europese onderwijsstelsels hebben niet alleen verschillende nationale beoordelingsschalen ontwikkeld maar ook verschillende manieren om ze te gebruiken in hetzelfde land, in verschillende vakgebieden of instellingen. Met andere woorden: een 8,0 behaald bij opleiding A bij instelling P in land X is wat prestatie betreft niet gelijk aan een 8,0 behaald bij opleiding A bij instelling Q in land Y. Voor prestatievergelijking is het dus essentieel om deze verschillen te erkennen. Het bieden van de transparantie daarover aan alle belanghebbenden binnen de Europese ruimte voor hoger onderwijs zorgt ervoor dat cijfers die in alle landen, vakgebieden of instellingen worden toegekend, elders juist worden geïnterpreteerd en op correcte wijze worden vergeleken.

Conform het ECTS biedt de HZ informatie over de prestaties van de individuele student van de HZ via een tabel met de statistische verdeling van de door studenten behaalde cijfers voor een opleiding of groep van opleidingen. Die tabel wordt een grade distribution table genoemd en laat zien hoe de beoordelingsschaal daadwerkelijk in de opleiding of groep van opleidingen wordt gebruikt. In elk diplomasupplement is een grade distribution table opgenomen.

HZ Grade distribution tables
Ieder studiejaar genereert de HZ drie verschillende grade distribution tables op basis van doorsnedes van de cijfers die in de afgelopen vier studiejaren zijn behaald voor verplichte examenonderdelen. Vrijstellingen, niet-numerieke beoordelingen en cijfers voor onderdelen die niet tot de opleiding behoren worden hierbij niet in beschouwing genomen. Ga naar een van de volgende links om de voor jou van toepassing zijnde tabel met cijferverdeling te bekijken.

Deze tabel wordt gebaseerd op de verdeling van alle numerieke tentamenresultaten van 5,5 of hoger die zijn behaald door alle HZ-studenten tezamen. Deze tabel wordt gebruikt om de cijfers te interpreteren die zijn behaald door uitwisselingsstudenten.

De tweede tabel wordt gebaseerd op de cijfers van 5,5 of hoger die zijn behaald bij een bepaalde associate degree of bachelor. Indien er minder dan 1000 cijfers beschikbaar zijn, wordt de tabel samengesteld uit de cijfers van 5,5 of hoger die zijn behaald door de studenten van het domein dat de betreffende opleiding aanbiedt.

De derde tabel is samengesteld uit de cijfers van Voldoende of Excellent die zijn behaald door de studenten van de masteropleiding River Delta Development. Deze tabel is uitsluitend van toepassing op de interpretatie van cijfers behaald door afgestudeerden van deze master.

In tabel 2 is een voorbeeld van een grade distribution table weergegeven.

CijferAantal registratiesEquivalent percentageCumulatief percentage
10968
0.8%
0.8%
9.5 - 9.9
1,445
1.1%
1.9%
9.0 - 9.4
5,120

4.1%

6.0%
8.5 - 8.9
9,090
7.2%
13.2%
8.0 - 8.4
22,171
17.6%
30.8%
7.5 - 7.9
19,862
15.8%
46.6%
7.0 - 7.4
24,383
19.4%
66.0%
6.5 - 6.9
18,385
14.6%
80.6%
6.0 - 6.4
15,642
12.4%
93.1%
5.5 - 5.9
8,720
6.9%
100.0%
Totaal
125,786
100.0%

Het equivalent percentage in de derde kolom toont het absolute percentage studenten dat een resultaat behaalde dat gelijk was aan een van de cijfers in het overeenkomstige cijferbereik uit de eerste kolom. Het cumulatieve percentage in de vierde kolom laat zien hoe vaak studenten een cijfer behalen binnen het overeenkomstige cijferbereik of hoger. In bovenstaand voorbeeld behaalde 19,4% (24.383) van de 125.786 studenten een cijfer tussen 7,0 en 7,4 en 66,0 % van de studenten een cijfer van 7,0 of hoger.

Disclaimer
Hoewel de HZ alles in het werk heeft gesteld om ervoor te zorgen dat alle informatie op deze website correct is op het moment van publicatie, kan sommige informatie onvolledig, onjuist of verouderd zijn. HZ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden of weglatingen op deze website. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.