Filters

Thema's

18 resultaten

Pagina 1 van 2

HZ Nexus

Water Technology

Het lectoraat Water Technology onderzoekt onder meer hoe water zo efficiënt mogelijk kan worden gebruikt of hergebruikt, zodat het schaarse zoet water (ook) als drinkwater kan worden gebruikt. Een deltagebied zoals Zeeland heeft nauwelijks gebiedseigen zoet water. Het komt vaak uit andere gebieden. Veel bedrijven, bijvoorbeeld in de landbouw en chemische industrie, hebben echter veel zoet water nodig voor hun processen. Voor de leefbaarheid in deltagebieden zijn de watervoorziening, waterzuivering en het terugwinnen van grondstoffen dan ook belangrijke thema’s. Deze uitdagingen vragen om speciale technieken voor hergebruik en zuivering van water. Het lectoraat Water Technology houdt zich hiermee bezig en richt zich op ontziltingstechnieken, hergebruik van waterstromen en het toepassen van systemen die waterkwaliteit en waterkwantiteit monitoren en regelen.

Supply Chain Innovation

Het lectoraat Supply Chain Innovation van HZ University of Applied Sciences onderzoekt met bedrijven en overheden in de regio hoe innovaties de logistieke ketens in Zeeland efficiënter, responsiever, duurzamer en concurrerender kunnen maken. Onderzoekers analyseren de kansen en impact van nieuwe technologieën, de meerwaarde en voorwaarden voor succesvolle samenwerking in ketens en de kenmerken van nieuwe businessmodellen bij invoering van nieuwe concepten. Omdat logistiek een ‘global playing field’ is werkt de onderzoeksgroep samen met universiteiten en hogescholen in Nederland en daarbuiten en bekijkt het de positie van de Zeeuwse logistieke bedrijven binnen de context van internationale supply chains. Het lectoraat werkt intensief samen met de Zeeuwse innovatieplatforms Zeeland Connect en Food Delta Zeeland. Vier thema's De thema’s waarop het lectoraat onderzoek uitvoert zijn: - Logistieke stromen en verbindingen: De Zeeuwse economie en met name de haven kan alleen blijven concurreren als de verbindingen naar het achterland goed en betrouwbaar zijn. We onderzoeken hoe bedrijven kunnen samenwerken om de achterlandverbindingen te versterken. - Zero Emissie Logistiek: De ambitie van het klimaatakkoord van Parijs betekent voor de logistiek de overstap naar schone energiedragers. Het transitieproces naar die doelstellingen is ook voor logistiek dienstverleners complex. Het lectoraat doet onderzoek naar logistieke innovaties om zero emissie in te kunnen voeren, de investeringsbeslissingen voor bedrijven en de benodigde laad- en tankinfrastructuur in Zeeland. - Digitalisering en robotisering: Hiermee worden bedrijven responsiever en minder gevoelig voor beschikbaarheid van arbeidskrachten. We onderzoeken hoe bedrijven data en informatie automatisch kunnen registreren en verwerken en processen kunnen robotiseren. - Autonoom transport: De komende jaren worden in Nederland eerst ‘connected’ voertuigen, zoals ‘truck platooning’, grootschalig ingevoerd om vervolgens stappen te zetten naar het invoeren van volledig autonome voertuigen. Ook autonome schepen doen hun intrede. Supply Chain Innovation onderzoekt hoe je deze technologie kunt inzetten en welke aanpassingen daarvoor nodig zijn. De ontwikkelde kennis stelt het graag ter beschikking aan bedrijven in de regio.

Resilient Deltas

Het lectoraat Resilient Deltas doet praktijkgericht onderzoek naar hoe je een deltagebied zo veilig mogelijk inricht en hoe je de kracht van de samenleving, overheid en bedrijfsleven gebruikt voor een vitale, veerkrachtige delta. Resilient Deltas onderzoekt de samenhang tussen ruimtegebruik, sociaal kapitaal, economie en de vitale infrastructuur van deltagebieden. Ook wordt de governance van waterveiligheid- en gebiedsontwikkelingsprocessen onder de loep genomen, zodat er een integraal beeld ontstaat. Op basis van dit inzicht zoekt de onderzoeksgroep een dynamische balans waarmee de samenleving in deltagebieden zich veerkrachtig, vitaal en veilig kan ontwikkelen. De onderzoeksgroep werkt samen met partijen als Veiligheidsregio Zeeland, de provincie, Rijkswaterstaat Zee & Delta en gemeenten.

Ouderenzorg

Het lectoraat Ouderenzorg doet onderzoek naar innovaties in de ouderenzorg op basis van vraagstukken uit de praktijk. “Innovaties waarmee we uiteindelijk de kwaliteit van leven van ouderen kunnen verbeteren”, zegt lector Gerda Andringa. Innoveren in de ouderzorg is volgens haar noodzakelijk voor de kwaliteit van de ouderenzorg in de provincie, vanwege de vergrijzing, forse stijgingen van de zorgkosten en tekorten op de arbeidsmarkt. Bovendien heeft de ouderenzorg een imagoprobleem. In Zeeland is de kwaliteit van de zorg nog hoog, maar zorgen zijn er door de vergrijzing en wegtrekkende jongeren. Gerda Andringa is lector Ouderenzorg. Zij sprak op woensdag 16 november haar inaugurele rede uit: 'Leren met lef: naar een toekomstbestendige ouderenzorg' uit.

Marine Biobased Chemie

Het lectoraat Marine Biobased Chemie wil mariene biomassa en de stoffen die je hieruit kunt winnen duurzaam toepassen in de transitie naar een biocirculaire economie. Het in 2017 opgezette lectoraat heeft het Joint Research Center Zeeland (JRCZ) in Middelburg als thuisbasis. Het lectoraat is stevig verankerd in de Zuidwestelijke Delta en Zeeland in het bijzonder. “Met ons onderzoek willen we bijdragen aan de verduurzaming, kennisontwikkeling en het innovatievermogen in de regio. We richten ons op de transitie van de voedselketen en biobased toepassingen”, zeg associate lector Tanja Moerdijk. Laagtrofische biomassa Marine Biobased Chemie innoveert rondom laagtrofische biomassa, zoals (micro)algen en zeewier, waardevolle voedselproductie en biobased toepassingen. “Zeewier is een duurzame eiwitbron, maar wordt nog betrekkelijk weinig toegepast. Wij zijn goed in onderzoek naar smaak, die heel specifiek is, geur en textuur van deze biomassa. Die kennis is belangrijk als je de producten wil verwerken en deel laten uitmaken van de voedselketen. Consumenten zijn nu namelijk nog niet overtuigd van de waarde van mariene biomassa. Ons onderzoek speelt daarbij een grote rol.” Biobased toepassingen Als zeewier meer ingeburgerd raakt, wordt Europa minder afhankelijk van de import van eiwitrijke gewassen zoals soja. Marine Biobased Chemie helpt om de eiwittransitie in de Zuidwestelijke Delta vorm te geven en zet de regio daarmee nationaal en internationaal in de spotlights. Een derde punt waarop het lectoraat zich richt, is het gebruik van mariene biomassa als grondstof voor biobased toepassingen. Het lectoraat werkt nauw samen met het bedrijfsleven en andere kennisinstellingen. Binnen de HZ is er een sterke band met de opleiding Chemie. “Als lectoraat voeden wij de opleiding met relevante casuïstiek, maar we proberen de studenten bijvoorbeeld ook ondernemersvaardigheden bij te brengen." Het lectoraat is onderdeel van MNEXT, een samenwerking tussen HZ University of Applied Sciences en Avans.

Healthy Region

Het lectoraat Healthy Region onderzoekt het verband tussen gezond gedrag van inwoners en toeristen in relatie tot de omgevingsfactoren in Zeeland. Als onderdeel van HZ University of Applied Sciences beschikt de onderzoeksgroep over een kernteam van enkele onderzoekers, met daaromheen docent-onderzoekers uit de verschillende opleidingen die in onderzoek en onderwijs van het lectoraat participeren. Naast onderzoek, werkt het lectoraat als kennispartner aan het bedenken van innovatieve oplossingen rondom gezondheid. Denk hierbij aan projecten die gaan over gezondheidstoerisme, stimuleren van gezond gedrag op basisscholen, optimaliseren thuiszorg, stimuleren van participatie van kwetsbare gezinnen bij wijkgerichte gezondheidsbevordering en het ontwikkelen van innovatieve producten om mensen met dementie meer te laten bewegen. Met deze kennis promoten ze gezondheid ook bij werkgevers en leggen uit hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan de gezondheid van hun medewerkers zodat zij zich vitaal en gelukkig voelen, waardoor ze minder verzuimen en beter presteren op het werk. Ontwikkelen en delen Het lectoraat Healty Region ontwikkelt en deelt kennis over gezondheidsbevordering,gezonde leefstijl en alles daaromheen. Het doel is om gezond gedrag te stimuleren waardoor de gezondheid en leefbaarheid van inwoners én toeristen in Zeeland verbeteren. Het werkt intensief samen met het onderwijs, de overheid, zorgverleners, onderzoekers, ondernemers en gebruikers. Zowel regionaal, landelijk en internationaal. Doel is dat Zeeland op de kaart komt te staan als gezonde regio en dat faciliteiten en diensten zo zijn ontwikkeld dat de gezonde keuze de gemakkelijke keuze is. Gezondheid is een positief begrip De onderzoekers zien gezondheid als een positief begrip. Het gaat om het kijken naar mogelijkheden en ervoor zorgen dat mensen de regie over hun eigen leven blijven houden: goede gezondheid op sociaal, mentaal en fysiek vlak. Het gaat over voldoende bewegen, gezond eten en goed slapen. Thuis en op het werk. Over de balans vinden tussen stress en ontspanning en over de invloed van je leefomgeving. Al deze factoren dragen bij aan een gezonder, actiever en onafhankelijk leven van Zeeuwse inwoners en toeristen met minder urgentie van zorg en middelen. Zo blijft Zeeland aantrekkelijk voor inwoners, toeristen en bedrijven. Lector Olaf Timmermans sprak op 11 juni 2015 zijn inaugurele rede 'Crossing over to a healthy region’ uit.

Aquaculture in Delta Areas

Het lectoraat Aquaculture in Delta Areas ondersteunt ondernemers in de aquacultuursector door hun kennisvragen praktijkgericht te onderzoeken. De vraag naar seafood stijgt wereldwijd. Steeds meer mensen eten vis en zeevruchten omdat het gezond en lekker is. Het aanbod van vis, schaal- en schelpdieren uit wildvangst stagneert echter. Om toch te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar seafood is een meer gecontroleerde productie nodig: aquacultuur. Zeeland kent een lange traditie op het gebied van zilte aquacultuur. De provincie ligt in een deltagebied en het zoute water is overal vlakbij. Het is dan ook een perfecte locatie voor het duurzaam kweken van vis, schaal- en schelpdieren. Zeeuwse ondernemers lopen voorop in het telen van algen, wieren, wormen, kreeft en vis. In de kinderschoenen Toch staat aquacultuur in de kinderschoenen in vergelijking met de landbouw. Aquacultuurondernemers hebben veel kennisvragen en uitdagingen qua innovaties. Deze gaan bijvoorbeeld over hoe zij hun producten kunnen optimaliseren, welke nieuwe soorten ze kunnen kweken en welke technieken het beste zijn. Ondersteunen met onderzoek De onderzoeksgroep Aquaculture in Delta Areas ondersteunt de ondernemers met onderzoek naar dit soort vragen. Zij doen dit vaak in samenwerking met andere kennisinstellingen en adviesbureaus. Ook werken de onderzoekers en studenten samen met mensen uit de beroepspraktijk. Het onderzoek vindt vaak plaats in het veld of in het SEA-Lab bij de HZ in Vlissingen. De onderzoeksgroep verzorgt ook trainingen en cursussen over aquacultuur.

HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving

HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving doet onderzoek naar sociaal-maatschappelijke en desgewenst economische kwesties in Zeeland. De onderzoekers herkennen zo trends en ontwikkelingen in Zeeland, beschrijven en analyseren deze. Met deze kennis en verdieping wil het kenniscentrum bijdragen aan de kwaliteit van leven in Zeeland. Door te monitoren, te onderzoeken wat inwoners vinden, ervaren en doen, door inwoners actief mee te laten denken over de onderzoeksthema’s, hen te informeren en mee te laten praten over de uitslagen daagt het kenniscentrum inwoners uit om verder te kijken. Ook stimuleert ze daarmee hun betrokkenheid bij de maatschappij. Beschrijven, vergelijken en verklaren De onderzoekers doen meer dan data aanleveren. De data zijn een middel om de onderzoeksvragen te beantwoorden. “Wij beschrijven, vergelijken, verklaren en plaatsen gegevens binnen de Zeeuwse context. Wij hebben daarbij oog voor regionale en landelijke ontwikkelingen en voor bevindingen uit ander onderzoek.” De onderzoekers zijn deskundig in hun vakgebied, opereren onafhankelijk, zijn betrouwbaar en werken zoveel mogelijk samen, enerzijds met de mensen over wie het onderzoek gaat, anderzijds met organisaties en instellingen die bijdragen aan de kennisoptimalisatie en – deling in Zeeland. Onderzoeksfunctie Het kenniscentrum werkt in eerste instantie in opdracht van de provincie, die een deel van haar beleid baseert op de gegevens van het kenniscentrum. Organisaties, instellingen en bedrijven kunnen ook met vragen aankloppen. De onderzoeksfunctie van de provincie was eerder ondergebracht bij de ZB. Sinds 30 juni 2021 valt deze onder vlag van de HZ. Lees meer over het kenniscentrum op haar eigen website.

HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren

HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren onderzoekt in opdracht van mkb-ondernemers, belangenorganisaties, overheden, inwoners en het onderwijs vraagstukken rondom duurzame innovaties en ondernemerschap. Het kenniscentrum helpt deze doelgroepen met het vinden van antwoorden op sociaal-maatschappelijke uitdagingen waar allerlei, soms tegengestelde belangen zijn. “We geven inzicht, creëren nieuwe perspectieven en realiseren projecten”, zegt coördinator Ageeth van Maldegem. Het kenniscentrum focust zich op verbeterde klantinzichten, wil met haar onderzoeken altijd impact realiseren en richt zich op kennis waarmee je product- en businessmodellen kunt ontwikkelen. Gedrag van organisaties De onderzoekers hebben een goed beeld van het gedrag van organisaties en weten wat wel en niet werkt op het gebied van innovatie en ondernemerschap. Het kenniscentrum vat haar bevindingen samen in duidelijke rapporten voor en over ondernemers. De opgedane kennis is eenvoudig in te zetten en wordt bijvoorbeeld gebruikt in het zakelijke netwerk en broedplaats Dockwize. Als het kan werken de onderzoekers samen met studenten. Diepgaand klantinzicht Onderzoeker en coördinator Ageeth van Maldegem is gepromoveerd aan de Cranfield University in het Verenigd Koninkrijk. Zij heeft onderzocht hoe organisaties in het midden- en kleinbedrijf (mkb) diepgaand klantinzicht creëren en gebruiken in innovatieprojecten. De uitkomsten van het promotieonderzoek komen tot uiting in concrete handleidingen en worden toegepast in opleidingsprogramma’s van de HZ. Het onderzoek is hier te lezen. Een samenvatting staat hier. Lees meer over het kenniscentrum op haar eigen website.