Jaarlijks vinden miljoenen overnachtingen plaats in Zeeland. De laatste jaren is de publieke opinie niet altijd positief over toerisme. Jaarlijks vinden miljoenen overnachtingen plaats in Zeeland. De laatste jaren is de publieke opinie niet altijd positief over toerisme. Denk aan de discussies die oplaaien zodra er wordt gepraat over de realisatie van een nieuw vakantiepark. Meestal hoor je alleen de meest uitgesproken voor-en tegenstanders, maar is dat ook de mening van de gemiddelde Zeeuw?

Zeeland en toerisme zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Gasten geven jaarlijks bijna 2 miljard euro uit in Zeeland. Daarmee is het gastvrijheidsdomein belangrijk voor de Zeeuwse economie én voor de Zeeuwse samenleving. De laatste jaren is de publieke opinie over toerisme niet altijd positief. Denk aan de discussies die oplaaien zodra er wordt gepraat over de realisatie van een nieuw vakantiepark. Meestal hoor je alleen de meest uitgesproken voor-en tegenstanders van toerisme, maar wat is nu de mening van de gemiddelde Zeeuw?

Als onderdeel van het Toekomstbeeld Bestemming Zeeland 2030 en de bijbehorende actieagenda herhaalt HZ Kenniscentrum Kusttoerisme in 2022 het inwonersonderzoek naar draagvlak voor toerisme. Hierbij wordt gekeken naar de mate waarin de Zeeuwse inwoners het toerisme steunen en welke factoren daarbij een bepalende rol spelen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Provincie Zeeland en met medewerking van gemeenten.

Inwoners voorop

In Toekomstbeeld Bestemming Zeeland 2030 staat het belang van de inwoners voorop. De ambitie is een bestemming ‘in balans’, waarbij inwoners zoveel mogelijk de vruchten plukken van toerisme en zo min mogelijk nadelen ervaren. De steun van inwoners voor het gastvrijheidsdomein is de belangrijkste graadmeter voor de mate waarin de ambitie ‘bestemming in balans’ wordt bereikt. Door onderzoek te doen onder inwoners, willen we zo goed mogelijk in beeld brengen hoe de gemiddelde Zeeuw tegen toerisme in zijn directe leefomgeving aankijkt.

Inzicht in actueel draagvlak

In 2019 is voor het eerst een uitgebreid inwonersonderzoek uitgevoerd in 10 Zeeuwse gemeenten. Daaruit bleek dat op Zeeuws niveau 70% van de inwoners het toerisme steunt. Inmiddels zijn we 3 jaar – en een coronacrisis – verder. Door het onderzoek nu te herhalen, krijgen we een beeld van het actuele draagvlak voor toerisme onder inwoners, in hoeverre dit sinds 2019 is toe- of afgenomen en in welk opzicht.

Het onderzoek signaleert eventuele knelpunten die kunnen worden aangepakt om ervoor te zorgen dat inwoners zoveel mogelijk de meerwaarde van het gastvrijheidsdomein ervaren. De resultaten van het onderzoek zijn belangrijk voor toekomstige beleidskeuzes over toerisme, zowel op provinciaal als gemeentelijk niveau.

In 2021 is voor de gemeenten Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee eenzelfde onderzoek verricht naar de mate waarin inwoners toerisme steunen en welke factoren daarbij een bepalende rol spelen. Voor meer informatie over de uitkomsten van deze onderzoeken kunt u contact opnemen met de desbetreffende gemeenten.

Research group

Coastal Tourism Knowledge Centre

View research group