King Willem-Alexander and queen Máxima will pay a regional visit to Walcheren on Tuesday, August 27.

The Royal Couple will visit the municipalities of Vlissingen, Middelburg and Veere. The theme of the regional visit is the sustainable future of the Zeeland delta. Part of the program is a visit to the Joint Research Center Zeeland (JRCZ). Here they will meet researchers and students and learn about current research projects.

Land and water are inseparable on Walcheren. There is plenty of room in the delta for innovations and entrepreneurship and for the sustainable development of tourism, nature and housing. The theme of the visit to Middelburg is education and research. King Willem-Alexander and Queen Máxima will visit the JRCZ here. At the JRCZ, research is conducted on four themes that fit the DNA of the Southwest Delta: water, energy, food and the biobased economy.
Students, researchers, companies and government work together there to find solutions to issues in the areas of water, energy and food. The Royal Couple will visit the various laboratories and talk to students and representatives of companies about their research projects and about the joint learning and research line of MBO, HBO and scientific education.

For more information

Do you have any questions about the visit? If so, please contact Leo Blok, manager Joint Research Center Zeeland, at jrcz@hz.nl.

Koninklijk paar bezoekt Walcheren

Program regional visit
An extensive program was put together on Tuesday, August 27. Read below the places the King and Queen Máxima will visit in addition.

Vlissingen: maritime history and future

The regional visit will start in the Scheldekwartier in Vlissingen, where De Schelde shipyard used to be located and where a residential and working area is now being created with new construction. Maritime industrial heritage is being given a new purpose here. The Royal Couple walks from the Dokbrug to the Machinefabriek. Here they speak with users of the Scheldekwartier about the development of the district and with those involved about the plans and initial results of the "Wind in the sails" package of measures. The government has set up this package as compensation for not realizing a marine barracks in Vlissingen and is investing in the business climate and the regional economy.

Veere: cultural-historical heritage

The King and Queen Máxima walk through the historic center and receive explanations at Museum Veere about the collection and about the 16th-century Town Hall statues and the collection that highlight the various elements of the city's history. On the steps of the Old Town Hall, the mayor presents the gilded silver cup of Maximilian of Burgundy to the King, also Marquis of Veere. The cup was commissioned by Emperor Charles V in the 16th century and given to the city by Maximilian of Burgundy. The Marquis of Veere is the only person allowed to drink from the cup and does so during his or her first visit as monarch to Veere.

Serooskerke: innovative freshwater applications

Climate change is increasing the demand for fresh water. In Zeeland, being surrounded by salt water, there are too few natural freshwater sources. A freshwater basin has been constructed in Serooskerke that farmers can use to water their crops during dry periods. Wastewater and rainwater collected from an adjacent campsite are treated and stored in the basin. At the freshwater basin, the Royal Couple will speak with the initiator about the construction and use of the basin. Followed by a discussion with representatives of knowledge institutions and users about the buffering and reuse of water and the cooperation between water users and water managers.

Domburg: tourism and quality of life

The regional visit to Walcheren concludes on the coast of Zeeland. In a beach pavilion in Domburg, the Royal Couple was brought up to date on the challenges surrounding the preservation of the scenic and ecological quality of the coast and the attraction of Zeeland's beaches to tourism and its impact on quality of life. Also discussed in Domburg are the range of (water) sports and culture on offer on Walcheren and the attention paid to clean beaches and water quality.


Koninklijk paar bezoekt Walcheren

Programma streekbezoek

Voor dinsdag 27 augustus is een uitgebreid programma samengesteld. Lees onderstaand welke plaatsen de Koning en Koningin Máxima nog meer bezoeken.

Vlissingen: maritieme historie en toekomst
Het streekbezoek start in het Scheldekwartier in Vlissingen waar scheepswerf De Schelde was gevestigd en waar nu een woon- en werkgebied ontstaat met nieuwbouw. Maritiem industrieel erfgoed krijgt hier een nieuwe bestemming. Het Koninklijk Paar wandelt van de Dokbrug naar de Machinefabriek. Hier spreken zij met gebruikers van het Scheldekwartier over de ontwikkeling van het stadsdeel en met betrokkenen over de plannen en de eerste resultaten van het maatregelenpakket ‘Wind in de zeilen’. Het Rijk heeft dit pakket opgezet als compensatie voor het niet realiseren van een marinierskazerne in Vlissingen en investeert hiermee in het vestigingsklimaat en de regionale economie.

Veere: cultuurhistorisch erfgoed
De Koning en Koningin Máxima wandelen door het historische centrum en krijgen in Museum Veere toelichting op de collectie en op de 16e-eeuwse stadhuisbeelden en op de collectie die de verschillende elementen van de historie van de stad belichten. Op het bordes van het Oude Stadhuis reikt de burgemeester de vergulde zilveren beker van Maximiliaan van Bourgondië uit aan de Koning, tevens Markies van Veere. De beker is in de 16e eeuw in opdracht van keizer Karel V gemaakt en door Maximiliaan van Bourgondië aan de stad geschonken. De Markies van Veere is de enige die uit de beker mag drinken en doet dit tijdens zijn of haar eerste bezoek als vorst aan Veere.

Serooskerke: innovatieve zoetwatertoepassingen
Door klimaatverandering neemt de vraag naar zoet water toe. In Zeeland zijn er, doordat het is omgeven door zout water, te weinig natuurlijke zoetwaterbronnen. In Serooskerke is een zoetwaterbassin aangelegd waar boeren in droge periodes gebruik van kunnen maken om hun gewassen te besproeien. Het afvalwater en het opgevangen regenwater van een naastgelegen camping worden gezuiverd en opgeslagen in het bassin. Bij het zoetwaterbassin spreekt het Koninklijk Paar met de initiatiefnemer over de aanleg en het gebruik van het bassin. Aansluitend is er een gesprek met vertegenwoordigers van kennisinstellingen en gebruikers over het bufferen en het hergebruiken van water en over de samenwerking tussen watergebruikers en waterbeheerders.

Domburg: toerisme en leefbaarheid
Het streekbezoek aan Walcheren wordt afgesloten aan de Zeeuwse kust. In een strandpaviljoen in Domburg wordt het Koninklijk Paar bijgepraat over de uitdagingen rond het behoud van de landschappelijke en de ecologische kwaliteit van de kust en van de aantrekkingskracht van de Zeeuwse stranden op het toerisme en de gevolgen hiervan op de leefbaarheid. Ook wordt in Domburg gesproken over het aanbod van (water)sport en cultuur op Walcheren en over de aandacht voor schone stranden en waterkwaliteit.