Lerend Netwerk Biobouwers

Het project Lerend Netwerk Biobouwers wil een innovatieve, praktijkgerichte onderwijsmethode voor de bouwsector ontwikkelen. Hierin staan bio-circulaire materialen, ecologisch systeemdenken en 21e-eeuwse vaardigheden centraal. De opleiding Bouwkunde en het lectoraat Biobased Bouwen van de HZ zijn betrokken bij het Interreg V-project.

De coronacrisis heeft de kwetsbaarheid van de globale productieketens en het belang van voldoende lokale productiecapaciteit zichtbaar gemaakt. De transitie naar een bio-circulaire economie, die gebruikmaakt van lokale, hernieuwbare grondstoffen en zorgt voor nieuwe, lokale banen, draagt bij aan het op- en/of uitbouwen van de lokale productiecapaciteit. De bouwsector is een sector die hierop grote impact heeft.

De klimaatemissie van Nederlandse bouw- en sloopactiviteiten, inclusief keteneffecten, is berekend op 9,6 megaton CO2. Dit is vijf procent van de klimaatemissie, volgens het onderzoek ‘Meten is weten in de Nederlandse bouw’ van CE Delft in 2014. Een groot deel hiervan komt voort uit materiaalgebruik: de productie van grondstoffen, het transport en verwerking van bouw- en sloopafval. De bouwsector kan veel bijdragen aan de klimaatdoelstellingen en de lokale economie stimuleren door ecologisch bouwen en ontwerpen te implementeren, het toepassen van houtbouw en nieuwe materialen zoals bio-composieten en energie-efficiënte technologieën in te zetten.

Overbrengen van kennis

Daarvoor moet eerst deze nieuwe kennis worden overgebracht op zowel bachelorstudenten als professionals. Het project Lerend Netwerk Biobouwers wil een innovatieve, praktijkgerichte onderwijsmethode voor de bouwsector ontwikkelen. Hierin staan bio-circulaire materialen zoals hout en bio-composieten centraal. Ook wordt er aandacht besteed aan ecologisch systeemdenken en 21e-eeuwse vaardigheden. Denk daarbij aan probleemoplossend denken, leiderschap en multidisciplinair samenwerken.

Vijf Nederlandse en Vlaamse partners werken samen met stakeholders uit de bouwsector tot eind 2022 aan deze toekomstbestendige, innovatieve onderwijsmethode. De hiaten tussen vraag en aanbod worden in kaart gebracht en er komen grensoverschrijdende pilots waarin nieuwe methoden worden getest. Aan de pilots nemen bachelorstudenten en professionals deel. Het beoogd resultaat is een roadmap waarlangs relevante opleidingen hun bestaande curricula kunnen doorontwikkelen.

Samenwerkend leren

De coronacrisis heeft ondanks alle uitdagingen ook de kansen van online onderwijs laten zien. Door een efficiënte methodologie en tools te ontwerpen voor een combinatie van online en contactonderwijs kunnen studenten samenwerkend leren, worden sociale vaardigheden gestimuleerd en verdwijnen bepaalde fysieke barrières. “Het moet een mix zijn van elkaar ontmoeten en efficiënt omgaan met onze mensen en tijd”, zegt Ben Westenburger van de HZ-opleiding Bouwkunde.

Uit onder meer het Interreg VL-NL project Grenzeloos Biobased Onderwijs blijkt dat de relevante kennis van werknemers in de industrie nog tekort schiet om de groeipotentie van de regio te benutten. Het betreft dan kennis op zowel technisch als bedrijfseconomisch gebied, maar ook vaardigheden zoals probleemoplossend denken, leiderschap, onderzoeksvaardigheden en teamwerk. Ook hierin moet het project verandering brengen.

Consortium

Het consortium bestaat uit HZ University of Applied Sciences, Avans Hogeschool, Bouwmensen Zuidwest BV, HOGENT en Gent University. Daarnaast worden brancheverenigingen betrokken in de klankbordgroep: BouwendNL, Woodwize, Vereniging houtconstructeurs en Bouwunie. Dit geldt ook voor geïnteresseerde stakeholders zoals Holland Houtland, Innovawood, KampC en Stichting Probos. Met hun netwerken en platformen worden bedrijven actief betrokken bij het om- en bijscholen van bestaand personeel.

Lerend Netwerk Biobouwers is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.