Ga direct naar

Waterpoort

Waterpoort & het verzilten van het Volkerak-Zoommeer 
Waterpoort is een gebied dat in de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland ligt. Centraal ligt het Volkerak-Zoommeer; dat met de aanleg van de Deltawerken is veranderd in een zoetwaterbassin. 

De geschiedenis van het Volkerak-Zoommeer kenmerkt zich door transities tussen een zout en zoet watersysteem. In de ontwerp-structuurvisie voor het Volkerak Zoommeer streeft men naar het weer zout maken van het watersysteem, omdat het zoete Volkerak-Zoommeer problemen heeft met de waterkwaliteit. Er is sprake van vertroebeling, te hoge concentraties stikstof en fosfaat en het heeft overlast van blauwalgen in de ondiepe delen van het meer. Hierdoor zijn de ecologie en vitaliteit van het gebied achteruit gegaan. De Atlas van Waterpoort laat u aan de hand van een stapsgewijze analyse zien dat het verzilten van het zoete Volkerak-Zoommeer maar een gedeeltelijke oplossing biedt, waar eigenlijk voorop moet staan dat de gebruikers samen een gezond watersysteem creëren.

Atlas van Waterpoort

Watersensitieve gebiedsontwikkeling
De verandering van het watersysteem is één van de grootste uitdagingen voor komende decennia. Om, tegelijkertijd met de verzilting, van het gebied Waterpoort een robuuste, vitale en zelfbewuste regio te maken, hebben gemeenten, gesteund door provincies, waterschap, terreinbeheerders, ZLTO, bedrijfsleven en onderwijs een samenwerkingsverband 'waterpoort werkt' afgesproken. Samen willen deze partijen dat de initiatieven en de uitvoering van de gebiedsontwikkeling vanuit de samenleving komt en dat de overheid een faciliterende rol heeft.

Onderzoek naar watergebruikers
De onderzoeksgroep Resilient Deltas van HZ University of Applied Sciences heeft in opdracht van samenwerkingsverband Waterpoort onderzoek gedaan naar de belangen en behoeften van gebruikers van het watersysteem van het Volkerak-Zoommeer en omgeving. Uit het onderzoek komt naar voren dat voor diverse partijen de functies van het huidig watersysteem kwetsbaar zijn. Zoals zoetwatervoorziening voor de landbouw en waterkwaliteit voor recreatie en natuur. Verandering van het watersysteem vereist echter aanpassingen van verschillende gebruikers in het gebied. Naast de feitelijke veranderingen, dienen ook de percepties van gebruikers een plaats te krijgen in het besluitvormingsproces. Dit blijkt namelijk essentieel voor de mate waarin men bereid is tot adaptatie ten aanzien van de functies van het gebied en participatie in het ontwikkelproces van het watersysteem. 

gebruikersatlas van waterpoort

De resultaten van dit beschrijvende onderzoek dragen bij aan de discussie omtrent de besluitvorming over een zoet of zout Volkerak-Zoommeer en de betekenis voor een veerkrachtige delta-regio. De resultaten zijn gepubliceerd in de Atlas van Waterpoort en in een overzichtskaart van de watergebruikers (klik op de kaart hierboven). 

Onderzoekers