Ga direct naar

Roggenplaat

De Roggenplaat is een belangrijk voedselgebied voor vogels en tevens een rustplaats voor zeehonden in de Oosterschelde. De afgelopen 25 jaar is de Roggenplaat een stuk lager geworden, omdat het zand is geërodeerd als gevolg van de ‘zandhonger’. De zandhonger wordt veroorzaakt doordat de diepe geulen in de Oosterschelde nog het formaat hebben van vóór de bouw van de Oosterscheldekering terwijl het volume van water dat in- en uitstroomt met 25% is afgenomen. Hierdoor is de dynamiek verstoord die verantwoordelijk is voor het opbouwen van de platen, slikken en schorren. Het zand verplaatst zich van de hogere naar de lagere delen van de Roggenplaat waardoor de plaat steeds minder lang droogvalt. Die droogvalduur moet lang genoeg blijven voor de vogels om te kunnen foerageren (eten).

Voedselplaats voor vogels en rustplaats voor zeehonden verdwijnt
Als er geen maatregelen worden getroffen, komt de natuurlijke functie van de Roggenplaat in gevaar. Naar verwachting zal er in 2060 geen areaal meer zijn dat lang genoeg droog valt voor de vogels om te kunnen foerageren in de winter. In 2100 geldt dat ook voor de zomer. Dat lijkt beide ver in de toekomst, maar de situatie is rond 2025 al kritiek. Het is daarom belangrijk om nu in te grijpen zodat de hogere delen in stand worden gehouden.

Verloren zand terug op de Roggenplaat
Het doel van het onderzoeksproject Roggenplaat is om het ‘verloren’ zand terug te brengen met een grote zandsuppletie. Dat gebeurt door ongeveer 200 hectare extra areaal te creëren met behulp van 1,3 miljoen m3 zand in de sleutelzone. De sleutelzone voor dit project is het gebied met een droogvaltijd van meer dan zes uur. Dat komt omdat de steltlopers deze tijd nodig hebben om voldoende te kunnen foerageren. De suppletie zorgt ervoor dat het foerageerareaal op de Roggenplaat bijna verdubbelt en naar verwachting pas na 2040 weer terug is op het huidige niveau.

Ook ten behoeve van waterveiligheid
Het hoofddoel is dus om het foerageer- en rustgebied in stand te houden voor de komende 25 jaar, maar waterveiligheid is hier ook mee gediend. Het ophogen van de Roggenplaat verkleint namelijk de golfaanval op de zuidkust van Schouwen. Ten slotte is er het doel om kennis op te bouwen voor flexibele, klimaatbestendig en kosteneffectief kustbeheer.

Het opspuiten van de suppletie zal in 2017-2018 plaatsvinden. In 2015 en 2016 wordt de beginsituatie bepaald met behulp van monitoring en wordt het ontwerp voor de aanleg van de suppletie uitgewerkt in overleg met stakeholders zoals natuurmonumenten en de schelpdiersector.
Partners bij dit project zijn Ecoshape, Deltares, IMARES Wageningen UR, NIOZ en Rijkswaterstaat.

Joost Stronkhorst is contactpersoon voor dit project.