Ga direct naar

Resilient Deltas

De familie Meertens woont in een mooie wijk, vlakbij het water. Na een westerstorm blijken de dijken niet sterk genoeg en loopt hun dorp onder water. Ineens zijn zij niet meer bereikbaar en komen alle inwoners zonder stroom te zitten. Gelukkig zijn er geen dodelijke slachtoffers gevallen, maar het dagelijkse leven is totaal ontwricht. Niemand was hierop voorbereid.  Gelukkig blijkt de familie Meertens samen met hun netwerk veerkrachtig te zijn en slaat zij zich er weer doorheen.

Resilient deltas

“Overheid kan niet zonder burgers bij crises en rampen”
 
Er is twee jaar onderzoek verricht naar de factoren van veerkracht voor gemeenschappen in de Zeeuwse delta. Rampen en crises, zoals een overstroming, hebben een enorme impact op de samenleving. Tegelijkertijd speelt de samenleving een belangrijke rol bij het beperken van de effecten van een ramp en een snel herstel. Het onderzoeksrapport biedt handreikingen om de complexiteit van een veerkrachtige samenleving terug te brengen tot gerichte acties door overheden, bedrijfsleven, hulpverleners en burgers. Het project werd afgesloten met een symposium en het artikel 'Veerkrachtig Veerkerke herstelt snel na overstroming'.  

Sleutelfiguren
Eén van de resultaten van het onderzoek is de noodzaak van burgerparticipatie bij crises en rampen. Het in positie brengen van zogenaamde sleutelfiguren is daarbij belangrijk gebleken. Dat zijn burgers die een coördinerende rol kunnen vervullen ten tijde van een crisis of ramp. De professionele diensten kunnen, zeker in de eerste 24 uur, slechts beperkt die hulp verlenen die noodzakelijk is. Ook ten tijde van een crisis of ramp kan de overheid niet zonder inzet van burgers.

Samenwerking
Zaak is dat de overheid deze sleutelfiguren vindt, ze als zodanig benoemt en de professionele organisaties als politie, brandweer en GGD goed met hen laat samenwerken. De overheid heeft hierbij de taak dit aan te moedigen en te ondersteunen. Tegelijkertijd heeft de overheid de taak om in goed gebalanceerde risicocommunicatie de gevolgen van rampen en crises uit te dragen aan haar inwoners. Niet om onnodig angst aan te jagen, maar wel om burgers bewust te maken van de gevolgen en handelingsperspectieven.

4+1 model
In het onderzoek is het zogenaamde 4+1 model ontwikkeld. Dit model duidt de samenhang tussen sociaal kapitaal, ruimtegebruik, economie, vitale infrastructuur en de rol van de overheid ten aanzien van veerkracht. Het model geeft inzicht in keteneffecten bij rampen en crises en biedt handreikingen om de complexiteit van een veerkrachtige samenleving terug te brengen tot gerichte acties door overheden, bedrijfsleven, hulpverleners en burgers. De effecten van een ramp of crisis zijn vaak langdurig van aard en vragen om een aanpak vanuit verscheidene disciplines door overheden, diensten en bedrijfsleven. Door vooraf in te spelen op dit veelzijdig proces is er veel winst voor de samenleving te behalen ten tijde van een crisis of ramp.

Vervolgonderzoek
Vervolgonderzoek is nodig om handelingsperspectieven voor professionals en burgers verder te ontwikkelen. De onderzoeksgroep werkt aan een aantal instrumenten die zowel professionals als burgers kunnen ondersteunen bij het versterken van de veerkracht. Ook zogenaamde keteneffecten op de samenleving bij rampen en crises worden verder in kaart gebracht. Ook zal de onderzoeksgroep deze onderzoeksresultaten inbedden in het onderwijs van Delta Academy.

Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Veere, GGD Zeeland, Politie Zeeland -West Brabant, Rijkswaterstaat, Veiligheidsregio Zeeland, de Provincie Zeeland, het Waterschap Scheldestromen en Louisiana State University (VS).

Onderzoekers