Ga direct naar

Rammegors

Tot de jaren zeventig van de vorige eeuw maakte het huidige Rammegors deel uit van de getijdengeul ‘De Eendracht’ die in verbinding stond met de Oosterschelde. Het gebied was onderdeel van een dynamisch getijdensysteem bestaande uit diepe geulen, platen, slikken en schorren. Door de aanleg van de Schelde-Rijndijk en de Krabbenkreekdam kwam een einde aan dit getijdenmilieu en werd het Rammegors een binnendijks zoetwatergebied.

Eind 2014 is het getij in het Rammegors hersteld door in de Krabbenkreekdam een doorlaatmiddel in gebruik te nemen, waardoor het gebied weer in verbinding staat met de Oosterschelde. Hierdoor zullen de nodige veranderingen in het Rammegors en de omliggende gebieden ontstaan. Dit biedt een unieke kans om te zien hoe zaken als bodemleven, bodemchemie en vegetatie zich ontwikkelen in een verziltend zoetwatergebied.

De onderzoeksgroep gaat namens het Centre of Expertise Delta Technology in de periode 2015 t/m 2017 monitoren en onderzoeken hoe het gebied zich aanpast. Kennis die binnen dit project wordt ontwikkeld zal de partners helpen met de planvorming van toekomstige getijdenherstelprojecten als Perkpolder en Hedwigepolder. De monitoring van verschillende ontwikkelingen laat zien waar de kansen en valkuilen liggen met betrekking tot natuurherstel. Dit draagt bij aan de publieke discussie die gaande is over getijdenherstel en ontpoldering.

Betrokken partijen zijn: Rijkswaterstaat Zee en Delta, Staatsbosbeheer, IMARES Wageningen UR, Deltares, NIOZ en Arcadis.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Centre of Expertise Delta Technology en loopt van januari 2015 tot en met december 2017.

Voor meer informatie over dit project, kunt u contact opnemen met Matthijs Boersema.