Ga direct naar

Mobility Opportunities Valuable to Everybody (MOVE)


Duurzame mobiliteitsoplossingen voor iedereen
HZ University of Applied Sciences speelt een actieve rol in kennisvraagstukken die een bijdrage leveren aan een meer duurzame en dynamische Zeeuwse delta, in aansluiting op de internationale thema’s water, energie en vitaliteit, zoals deze passen bij het DNA van de Zeeuwse regio.

De genoemde internationale thema’s zijn direct verbonden met leef- en bereikbaarheidskwesties en vertalen zich ook in een zekere mate van gewenste en noodzakelijke mobiliteit voor iedereen, zowel voor de inwoners van Zeeland regio als ook bezoekers van de regio.

Move
Het Europese project Mobility Opportunities Valuable to Everybody, kortweg aangeduid als ‘MOVE’ betreft een internationaal samenwerkingsverband met een Zeeuws karakter dat gericht is op het co-creëren van meer duurzame mobiliteitsoplossingen in (semi) plattelandsregio’s en klein stedelijke gebieden. De gegenereerde oplossingen leveren een bijdrage aan het vergroten van de leef- en bereikbaarheid van deze regio’s. Het project, gestart op 1 september 2018, heeft een doorlooptijd van 3 jaar en de HZ University of Applied Sciences is de trekker van dit project.

De andere samenwerkingspartners zijn decentrale overheden, private partijen en kennisinstellingen uit België, Denemarken, Duitsland, Engeland en Nederland, die ieder in hun regio met hun eigen specifieke problematiek, pilots gaan ontwikkelen om zo de duurzame mobiliteit, leef- en bereikbaarheid te vergroten, waarbij zowel direct als ook indirect betrokken partners in co-creatie (bestaande) ontwikkelingen en nieuwe duurzame mobiliteitsinitiatieven samen brengen om te komen tot meer haalbare en praktische oplossingen voor de toekomst.
Het streven is om gezamenlijk op te trekken in de wijze waarop er invulling wordt gegeven aan de co-creatie en ook het onderliggende onderzoek, zowel vooraf aan de pilots als ook gedurende de pilots vindt zo veel mogelijk op gelijkwaardige wijze plaats, zodanig dat er zo veel mogelijk van elkaar geleerd kan worden en dus ook ervaringen kunnen worden uitgewisseld.

Projectpartners MOVE

HZ University of Applied Sciences, Universiteit Gent, Gemeente Middelburg, Intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het GEwest Mechelen en omgeving, Georg-August-Universität Göttingen, Gate21, The Highlands and Islands Transport, NHS Highland, Advier, Landkreis Northeim en Zweckverband Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen.

Het Interreg VB North Sea Region Programme 2014-2020 geeft deze projectpartners ruimte om samen te werken, gebruik te maken van elkaars expertises om zo te komen tot nuttige oplossingen die ook elders een bruikbaar voorbeeld kunnen zijn.

Looptijd
Het project MOVE heeft een looptijd van september 2018 tot en met februari 2022. MOVE wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het North Sea Region Programme 2014-2020.