Ga direct naar

Perkpolder

Het plan Perkpolder combineert wonen, recreëren en natuurontwikkeling in één plan. Op het voormalige veerplein (veerdienst: Kruiningen-Perkpolder) komen woningen en de oude veerhaven wordt omgebouwd tot een jachthaven. Ten oosten hiervan komt een buitendijks natuurgebied tot ontwikkeling; hiervoor is op 25 juni 2015 een opening (of bres) gemaakt in de dijk. Ten westen van het veerplein is een golfbaan met recreatiewoningen gepland.

Perkpolder

Bij de planvorming is gebruikt gemaakt van de concepten die ontwikkeld zijn binnen het EU-project ComCoast met als doel om een veilige en duurzame kustzone te ontwikkelen, waar het aantrekkelijk is om te wonen, ondernemen en recreëren. De bewoners, ondernemers, overheden en belangenorganisaties zijn intensief betrokken bij de planvorming.

Naast dat de buitendijkse natuurontwikkeling goed past binnen het plan Perkpolder, is zij ook onderdeel van het natuurcompensatieprogramma Tweede Verdieping Westerschelde (40 hectare) en van de opgave voor natuurherstel van het Natuurpakket Westerschelde (35 hectare). In totaal is het gebied dus 75 ha groot.

De bres in de dijk zorgt ervoor dat het natuurgebied en de hieraan verbonden erosie- en sedimentatieprocessen onder de invloed van het getij komen te staan. Daarnaast zal het vegetatiepatroon zich aanpassen aan de nieuwe zoute condities. Nieuwe vogelsoorten en bodemdieren zullen het gebied gaan koloniseren.

Project monitoren en onderzoeken
Onderzoeksgroep Building with Nature en partners richten zich op de biotische en abiotische ontwikkelingen in het buitendijkse natuurgebied. Het gaat hier om morfologische veranderingen, zoals de opslibbing en de vorming van het krekenpatroon en de aandrijvende hydrodynamische processen, zoals golven en stroming. Daarnaast worden ook de grondwaterstanden die onder invloed komen van het getij, de vegetatie ontwikkeling, de kolonisatie door het bodemleven (macrozoöbenthos) en het gebruik van het gebied door vogels onderzocht.

Naast de ontwikkelingen in het natuurgebied is er een onderzoek gaande naar de effecten van het zoute grondwater op de omliggende polders. Om deze invloed te beperken is een unieke kwelvoorziening aangelegd. Deltares voert dit onderzoek uit en is tevens betrokken bij het afstellen van deze kwelvoorziening (op de website van Deltares vindt u meer informatie hierover).

Dit project loopt van september 2015 tot en met december 2018. Betrokken partijen bij dit project zijn: Rijkswaterstaat Zee en Delta, IMARES Wageningen UR, Deltares, NIOZ.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Centre of Expertise Delta Technology.

Meer informatie is te vinden op de websites van Rijkswaterstaat, Plan Perkpolder en Interreg ComCoast.

Matthijs Boersema is contactpersoon voor dit project.