Ga direct naar

Oesterdam

In de Oosterschelde is door de aanleg van de stormvloedkering sprake van ‘zandhonger’. Het getij is verminderd, waardoor het evenwicht tussen erosie en sedimentatie is verstoord. Bij rustig weer bouwt het intergetijdengebied zich niet meer voldoende op, terwijl er wel afbraak optreedt tijdens stormen. Hierdoor neemt het oppervlak van platen, slikken en schorren in de Oosterschelde af met negatieve gevolgen voor de natuurlijke kwaliteit de een toename van de golfbelasting op de dijken.

Rijkswaterstaat zoekt naar mogelijkheden om deze negatieve effecten te beheersen en één van de mogelijkheden is het ophogen van specifieke kwetsbare gebieden met zand. In de Oosterschelde zijn op het moment verschillende pilotstudies opgestart waaronder de zandsuppletie bij de Oesterdam. In november 2013 is over een lengte van twee kilometer circa 350.000 m³ zand aangebracht (zie foto). Het zandlichaam moet ervoor zorgen dat de dijk langer meekan en een dijkversterking met 25-30 jaar kan worden uitgesteld. Tegelijkertijd remt het aanbrengen van het zand dat het lokale intergetijdengebied geleidelijk verdwijnt en helpt het de natuur en landschap te herstellen.

Om aan te tonen of het lokaal ophogen van het intergetijdengebied een effectieve maatregel is, moet veel onderzoek worden gedaan. Waarheen verplaatst het zand zich? Dragen kunstmatige oesterriffen die op de suppletie zijn aangebracht bij aan het vasthouden van zand? Hoe snel komt het bodemleven terug en van welke factoren is de kolonisatie afhankelijk? Tal van vragen die essentieel zijn om te beoordelen of deze suppletie methode succesvol is en toepasbaar is op grote schaal.

Monitoring en Onderzoek, Veiligheidsbuffer
Rijkwaterstaat heeft aan de partners van het Centre of Expersite Delta Technology gevraagd om dit onderzoek uit te voeren. Binnen het Centre of Expertise Delta Technology worden naast bovenstaande kennisvragen ook studenten betrokken die leren van deze nieuwe vorm van kustbeheer. Dit gebeurt door middel van stages, gastcolleges, excursies en speciaal ontwikkelde modules. Hiermee dragen de partners van het Centre of Expertise Delta Technology bij aan een kwaliteitsimpuls van het onderwijs en het opleiden van de toekomstige deltaprofessionals.

Het project loopt van januari 2014 tot en met december 2017. Betrokken partners zijn Rijkswaterstaat Zee en Delta, IMARES Wageningen UR, Deltares, NIOZ.

Meer informatie over het Oesterdam project vindt u op de website van Rijkswaterstaat.

Contactpersoon voor dit project is Matthijs Boersema.